ދުނިޔެ

ކަޝްމީރުގައި އުލްހިޔާ ކަތިލުން މަނާކޮށްފި

ކަޝްމީރުގައި އަލްހާ އީދު ދުވަހު އުލްހިޔާ ކަތިލުން އިންޑިއާގެ އިދާރާތަކުން މަނާ ކޮށްފި އެވެ. މިއީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދާސްވެ ހިފާފައި ހުރި ހުޅުގަނޑަށް އަޅާލެވޭ ދަރަކަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

ޖަނަވާރުން ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ބުރާފަސްތި ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނަނީ ގެރި އާއި ބަކަރި، ޖަމަލު އަދި މިފަދަ އެއްވެސް ޖަނަވާރެއް ކަތިލުން މަނާ ކަމަށާއި މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިފަދަ އަމުރެއް ނެރުނު ބޭނުމާ މެދު އޮތީ ހުސް ސުވާލެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އިންޑިއާގައި ކަތިލުން މަނައީ ގެރި އެވެ. އެއީ ހިންދޫންނަށް ހާއްސަ ގަދަރެއް އޮންނަ ނައަމްސޫތްޕަކަށް ވާތީ އެވެ.

މުސްލިމުންނަށް އަލްހާ އީދަކީ ގުރުބާން ކުރުމަށް އޮންނަ ދުވަހެކެވެ. މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އަލްހާ އީދުގައި ގެރި އާއި ބަކަރި އަދި ޖަމަލު ފަދަ ގުރުބާން ކުރަން ހުއްދަ ޖަނަވާރުން ކަތިލައި މަސްކައި އުފާ ކޮށް އުޅެ އެވެ.

ކަޝްމީރުގައި އުލްހިޔާ ގުރުބާން ކުރުން މަނާ ކުރުމުން ސަރަހައްދީ އިލްމުވެރިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއްގަ އެވެ. އިންޑިއާގެ އިދާރާތަކުގައި އެދިފައި ވަނީ އީދަށްޓަކައި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށެވެ.