ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަނީ

Jul 21, 2021

ގައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް މަޝްރޫއަށް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ބޮޑު މަސައްކަތަށް ޓެކްނިކަލް ކޮންސެލްޓަންޓަކު ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނީ "މޯލްޑިވްސް ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭމެންޓް ޕްލެޓްފޯމް ގެ އިންޕްލިމެންޓޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރަން ޖެހެނީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގާއިމުކުރެވޭ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް މި އަހަރު ތައާރަފު ކުރަން އެމްްއެމްއޭއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަންނެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގައި މިފަދަ ބިޔަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު "ޓިއޭޓޯ އެވްރީ" ގެ ސަބްސިޑަރީއެއް ކަމުގައިވާ ޓިއޭޓޯ ލެޓްވިއާ އެސްއައިއޭ އާއެވެ. މިއީ ފިންލެންޑުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ސިސްޓަމް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަޓިއޭޓޯ އެވްރީ އަކީ 1968 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެވެ.

ގައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ގާނޫނެއް ވަނީ ހަދާފަ އެވެ. މި ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމާއި، ރައްކާތެރި އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ކުރިއަރުވައި، ރެގިއުލޭޓްކޮށް އޯވަރސީކުރުން ހިމެނެ އެވެ. ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް ކްލިއަރިން ސިސްޓަމްތައް، ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ އަދި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓާއޮޕެރަބިލިޓީ ގާއިމުކުރުމާއެކު ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީވެސް މި ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަންކަމެވެ.