ވިޔަފާރި

ފަސޭހަ މަދަދު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ކްރެޑިޓް ސްކީމް، "ފަސޭހަ މަދަދަ" ށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެންޓަޕްރައިސް ޑިވްލޮޕްމަންޓް (އީޑީ) ގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ބިޒްނަސް ކޮންސަލްޓަންޓް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން މި ސްކީމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

"ޓާގެޓް ކުރީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަތަރު ކެޓްގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ދޫކުރަން މި ކެޓަގަރީތަކަށް ހަމަވާ ވަރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފައިވަނީ،" ފިރުޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސްކީމަކީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އާއި އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގާ ސްކީމެކެވެ. މި ކްރެޑިޓް ސްކީމުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރަނީ ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ގޮތުން ލޯނު ދޫކުރަނީ ދަތުރުފަތުރާއި މަސްވެރިކަން އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށެވެ. މި ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރަނީ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރަނީ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިނގާތަނުގެ ހަރަދު ތަކެވެ.

ފިރުޝާން މި ސްކީމަށް ފުރަތަމަ ކޮޅު ލިބުނު ތަރުހީބު ކުޑަނަމަވެސް، ސުންގަޑި ހަމަވާން ދެ ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމެއް. އިތުރު އިވޭލުއޭޝަނެއް ނޯންނާނެ. މީގައި ހުށަހަން ޖެހޭ އެއްޗިހި ހުށަހެޅުމުން ކަނޑައަޅާނެ ލިބޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ މީހުންނަށް އިސްކަން ދިނީ،" ފިރުޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.