ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ޕީސީއާރު ނެތި މިހާރު 28 ރަަށަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

Sep 1, 2021

ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދަން ނުޖެހި ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމުގެ ދަށުން މިވަގުތު 28 ރަަށަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ލިސްޓްގައި އޮތީ ހއ. އުލިގަމާއި ހއ. މުރައިދޫ އާއި ހދ. ހިރިމަރަދޫ އާއި ހދ. ނެއްލައިދު އާއި ރ. މަޑުއްވަރީ އާއި ރ. މީދޫ އާއި ރ. އަލިފުއްޓާއި ބ. ފެހެންދޫ އާއި ބ. ފުޅަދޫ އާއި ބ. ދޮންފަނާއި ބ. ކިހާދޫ އާއި ބ. އޭދަފުއްޓާއި ބ. މާޅޮހާއި ބ. ކަމަދޫ އާއި އއ. މަތިވެރި އާއި އދ. ދިގުރަށުގެ އިތުރުން އދ. ފެންފުއްޓާއި އދ. ދިއްދޫ އާއި ވ. ރަކީދޫ އާއި ވ. ފެލިދޫ އާއި ވ. ކެޔޮދޫ އާއި ވ. ފުލިދޫ އާއި ފ. މަގުދޫ އާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ އާއި ފ. ފީއަލިގެ އިތުރުން ލ. ހިތަދޫ އާއި ގއ. ދެއްވަދޫގެ އިތުރުން ގދ. ރަތަފަންދޫ އެވެ.