ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރުން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ކުއްތާގެ އެހީގައި ގެއެއް ފާސް ކުރަން ފަށައިފި

Nov 26, 2015
1

ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުލުހުން ވަދެ ގެއެއް ބަލައި ފާސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފާސް ކުރަމުން ދަނީ މ. ލިޓް ހަޓް ކިޔާ ގެއެކެވެ.

އަވަސް އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި ލިޓް ހަޓް ބަލައި ފާސް ކުރަން ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ ބޮޑު ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށެވެ. އަދި އެ ގެބަލައި ފާސް ކުރަނީ ފުުލުހުންގެ ކުއްތާ ސްކޮޑް ވެސް ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަަލައަކާ ގުޅިގެން މާފަންނު ގެއެއް ބަލައި ފާސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ތަފުސީލެއް ނުދެ އެވެ.