ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ކަމަށް ބުނެ ނަޝީދުގެ އޮފީހުން އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ލިސްޓެއްދީފި

Nov 27, 2015
9

އިިންސާނީ ހައްގުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބުނެ ނަން ލިސްޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އޮފީހުން އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނީ ހިއްސާ ކުރި އެ ލިސްޓަކީ އަދި ސިއްރު ލިސްޓެއް ކަމަށާއި އެ ލިސްޓް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހިއުގޯ ސްވެޔާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް "ޓާގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް" ނުވަތަ ސީދާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްވަޔާ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ބައެއް ވަކީލުން ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ.