ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އދ. އިސްލާހު ކޮށްދޭން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އދ. އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮށް ދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް މިކަމަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވީ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން މިއަދު ބޭއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ސްޓޭޓެމެންޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި އދ. އާއި ދެމެދުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝާހިދާއެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އދ. ގެ އެކިއެކު މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އދ. އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޝާހިދުގެ ދައުރުގައި ކުރެއްވުމަށް ވެސް އެދި ވަޑައިގެންފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

"ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހާއި ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް." ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަިވެދާނެ ނުރައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށައި މޫސުމީ މައްސަލައަށް ހުރިހާ ގައުމަތަކެއް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އެދި ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.