ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ދަގަނޑޭގެ ގޯލުން ރާއްޖެއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ލެެޖެންޑް އަލީ އަޝްފާގް ޖެހި ގޯލުން ރާއްޖެއަށް މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ރާއްޖެއިން ކާމިޔަބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ މި މެޗު ފެށިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓްގައި ލަންކާގެ ޑި ސިލްވާ ހިލޭ ޖެހުމަކުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ޗަނަލަ ޗަމީރާ ބޮލުން ޖަހައި ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ އޮފްސައިޑް ޕޮސިޝަނެއްގަ އެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ހައިޝަމް ނަގައިދިން ހުރަހެއް ބޮލުން ޖަހައި ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގޭ) ރާއްޖެއަށް ލީޑު ނަގައިދިނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ދަގޭ އެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީމުން ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ކުޅުނު އިރު ލަންކާ ޓީމު ފެނުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރެޝަރުގައި ކުޅެމުން ދިޔަ ތަނެވެ. އޭގެ ބޭނުން ހިފައި ރާއްޖެ ޓީމުން ގިނަ އެޓޭކް ތަކެއް ކުރި އެވެ. އެގޮތުން ލަންކާގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ހުރަސް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ދިޔައީ ބޭރަށް ދިޔައިރު، ގޯލުގެ ހަނި އޭންގަލުން ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިފާއު ކުރީ ލަންކާގެ ކީޕަރު ސޫޖަން ޕެރޭރާ އެވެ. މެޗު ނިމެނިކޮށް ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ހިލެ ޖެހުން ވެސް އަމާޒުވީ ލަންކާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ.

ލަންކާއަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބުނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު ފައިސަލްއަށް އަނިޔާ ވެގެން ފުރަތަމަ ހާފުގެ 28 ބަދަލުކުރި ފަހުން ލިބުނު ހިލޭޖެހުން ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު ހެމިލްޓަން ފޮނުވާލި އެ ހަމަލާ ވަނީ ކާމިޔާބު ވާގޮތް ނުވެފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-0 އިން ރާއްޖެ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. 

ދެވަނަ ހާފުގައި ރާއްޖެއަށް ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބުނެވެ. އެގޮތުން މަހުދީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ކީޕަރު ދިފާއު ކުރިއިރު، އަޝްފާގް ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާ ވެސް ދިފާއު ކުރީ ލަންކާގެ ކީޕަރު ސޫޖަން އެވެ.

ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ދެވަނަ ހާފުގައި ލަންކާއަށް ވަރަށް ހުސް ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބުނަސް އޭގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ. ލަންކާގެ ޗަމޮޑް ޑިޝަން އާއި ޗަމޭރާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށް ދިޔައިރު، އިޝާންގެ ދެ ހަމަލާ ވެސް ދިފާއު ކުރީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުން ކީޕަރު ޝަފީއު އެވެ.