ޕީޕީއެމް

އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމަކީ ދިވެހީންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް

އިންޑިއާއާއެކު މި ސަރުކާރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އެތައް ދުވަސްތަކެއްވީއިރު ހާމަނުކޮށް އޮތުމަށް ފަހު އެ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރީ ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންނާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޕްރެޝަރާހެދި ކަމަށާއި މިއީ ދިވެހީންނާއި އެ ކޯލިޝަނަށް ވެސް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއި ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ގެއްލުވާލައި ބޭރު ބައެއްގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ސަލާންޖަހާ ހިސާބަށް މި ގައުމު ގެންދަން ނޫން ކަމަަށެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ހިމާޔަތްކޮށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި ތިބެ ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު އެހެން ބައެއްގެ އަތްދަށަށް ފުރޮޅާލާ ތަންކަމަށް އިދކޮޅުން ބުނެއެވެ.

"އެއްބަސްވުންތަކުން މިހާތަނަށް ހާމަވެފައިވާ މައުލޫމާތުތައްވެސް ހާމަވެފައިވަނީ، މިހާތަނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން މިކޯލިޝަނުން ސަރުކާރަށް ކުރަމުން ގެންދާ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދިކަމަށް ވާތީ އެއީވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު އިތުރު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރަމެވެ. އަދި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް އަވަސް ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުތައް އިތުރުވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ." އިދިކޮޅުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ބުރޫއަރާނެ ކަަމަށް ބުނެ އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ސިއްރުކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި އެ އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅުން ބުނީ ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ގެއްލިގެންދާނެ އެތައްކަމެއް ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެނގިގެން ހިގައްޖެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ދުއްވުމަށް 25 އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެކު އެ ގައުމުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން ޖުމްލަ 75 އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބިކަން ޑިފެންސުން އާންމުކުރި އެއްބަސްވުންތަކުން ވަނީ އެނގިގެންގޮސްފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ދިރުންތައް ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ހައިޑްރޯގްރަފީ އެއްބަސްވުން އިންޑިއާ އާއި އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ މައުލޫމާތުތައް ގައުމުތަކަށް ވިއްކައިގެން އިންޑިއާ އަށް މާލީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަން ވެސް ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.