އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

މާރިޔާއަކީ އެންމެ ބޮޑު ޣައްދާރު: އަދުރޭ

Feb 18, 2022
3

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ އަކީ ދިވެހި ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު "ޣައްދާރު" ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތް ކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެމްޕޭނަކީ ޚާއިނުންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ދިވެހި ގައުމު އަޅުވެތިކުރަން ހިންގަމުން ގެންދާ ކެމްޕޭން ކަމަށެވެ.

"މާރިޔާއަކީ މި ނުރައްކާތެރި ކެމްޕެއިންގެ އެންމެ އިސް އެއް މޭސްތިރިޔާ. އެންމެބޮޑު އެއް ޣައްދާރު. އިންޑިއާ އައުޓް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގައި ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލި ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށްވެސް އެތައް ދަތިތަކާއި އުނދަގޫ ކުރިމަތިވާނެ ހަރަކާތެއް ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ސިފަކުރެއްވީ މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތުގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ހައްސާސް، އެހާމެ ނާތަހުޒީބު އަދި ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ކެމްޕެއިން [އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލި ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެ ސަރަހައްދީ ސަލާމަތީ މަސްރަހަށް ނުރައްކާވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދީ ސަލާމަތް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅިގެންދޭ،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީން ބަލަމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ.