އަހުމަދު ސަލީމް

ކަރަންޓަށް ދޭ ސަބްސިޑީ މާ ބޮޑު: ސަލީމް

ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮ ކުރަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަ ކުރާ އަދަދު މާ ބޮޑު ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ޗާޕް ކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ނެގެޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ނެގެޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ހަކަތައާ ގުޅޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓުގެ ދެ ސަބްސިޑީއެއް އެއްކޮށްލުމުން ޖުމްލަ 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

"އެއީ މުޅި ޕީއެސްއައިޕީގެ ފަސް ޕަސެންޓް. ދެ ވައްތަރެއްގެ ސަބްސިޑީ ހަކަތައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެބަ ދޭ. މި ދެ ސަބްސިޑީއަކީ ވެސް ނެގެޓިބް ސަބްސިޑީ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ފިއުލް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 2019 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯއަށް އަހަރަކު އެވްރެޖުކޮށް ދައްކާފައި އެބައޮތް 34 މިލިއަން ޑޮލަރު،" ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބަޒާރުގައި ތެލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެއް އަގެއްގައި ފެނަކައަށް ނުވަތަ ސްޓެލްކޯއަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެމުންގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރުވެސް 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ދޭން ހުށަހެޅުމުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ވިސްނުން ތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އަަހަރުން އަހަރަށް އެ ސަބްސިޑީ ކުޑަކުރެވޭނެ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އަދިވެސް އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަަތައަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ހަލުއި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގެމުން ނުދާކަން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަން ރަނގަޅުކުރެވިއްޖެނަމަ މި ދަންނަވާ ހަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކުރެވި ބަޖެޓަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ."