ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު

ޖަމީލުގެ ހޫނު ސުވާލުތަކެއް ރައީސް ސޯލިހަށް

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުވުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު، ރައީސް ސޯލިހަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން، ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވި "ސަމިޓް ފޯ ޑިމޮކްރަސީ" ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ގައުމީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ހުދުމުހުތާރުވެރިން ހުއްޓުވުމަށާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ޖަމީލް ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ސިޔާސަތުގައި ވަޒީރުން އަދި ޕާޓީގެ ބޮޑުންނަށް ވަކި އުސޫލެއް އޮންނަނީތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހެން އެންމެނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ޖަމީލު އެ އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އަދިވެސް މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުންނެވުމަށެވެ. ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ވަނީ ހިޔާނާތުގެ ދައުވާއެއް ސަރުކާރުގެ ވެރިއަކަށް ކުރެެވިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅަކު ވަކިކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވުމުން އެ މައްސަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަންވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވިއެވެ.

"ކަނޑައެޅިގެން ފެންނަންހުރި ކަންކަމުގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވަނީ ވާނުވާ ނޭނގޭތީތޯ ނޫނީ ރައީސް ވީމާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަނީތޯ،" ޖަމީލު އިތުރަށް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އެ ވިދާޅުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލާ ދިމާވޭތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ.