ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
އެޗްޕީއޭ

ބޫސްޓާ ޖެހުމުން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން ކަރަންޓީނުވާކަށް ނުޖެހޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތްނަމަ ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރެއްޖެނަމަ ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެއްޖެ ނަމަ ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެމީހަކު ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް ޖެހިފައިހުރި މީހާއާ ކޮންޓްކެޓްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން ސާމްޕަލް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

މިގޮތަށް އަމަލުކުރާނީ ބަލި ޖެހުނު މީހާއާ ވަކިން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އެމީހާއާ އެކީ އުޅޭނަމަ ބަލި މީހާ ކަރަންޓީނު ނިމެންދެން ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭނެ އެވެ. ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުން ދެން ކަރަންޓީނުވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ނަތީޖާ ލިބެންދެން ހުންނަން ޖެހޭނީ ކަރަންޓީނުގަ އެވެ. އަދި ނަތީޖާ ލިބުމުގެ ފަސް ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ އިތުރު ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނީ އެންޓިޖަން ސެލްފްކިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ގޭގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހުން އެކަނި ކަމަށެވެ. މި ޓެސްޓުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ މިއަދު ނެރުނު އާ ގަވާއިދުގައި އޮތް ގޮތަށެވެ.

އެކަމަކު މި ޓެސްޓް ހަދާ މީހުންނަށް ކަރަންޓީނު ޑޮކިއުމެންޓް ދޫކުރާނީ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދަން ރަޖިސްޓާކޮށްފައިވާ ލެބެއްގައި ޓެސްޓް ހެދުމުން އެކަންޏެވެ.

މާދަމާއިން ފެށިގެން މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މިގޮތަށް އަމަލުކުރާނީ ވެކްސިންގެ ތިން ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުން އެކަންޏެވެ. ހުރިހާ ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ އެމީހުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކުރިން ވެސް އަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތަށެވެ.