މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ދެ ސްކޫލެއްގެ ކުލާސް ރޫމް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

Feb 2, 2022

ރ. ހުޅުދުއްފާރާއި ހއ. އުލިގަމު ސްކޫލްގައި ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ދެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ މައިކްރޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި މައިކްރޯންގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ނައިހް ނަޖޫބެވެ.

އުލިގަމު ސްކޫލުގައި އަށް ކްލާސްރޫމާއި ސައިންސް ލެބަކާއި ސްކޫލްގެ ވަށާފާރު އަދި އޭވީ ރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. މިމަސައްކަތް 12.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ 3 ބުރީގެ އިމާރާތް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 15.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. މި މަސައްކަތް ވެސް 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަންޖެހެ އެވެ.