ވިޔަފާރި

ހޮޓާތައް ތަމްސީލް ކުރަން އެންއެޗްއޭޖީއޭއެމް އުފައްދައިފި

ކުރިން ހަމައެކަނި ގެސްޓްހައުސްތައް ތަމްސީލް ކުރަން އުފެއްދި ޖަމިއްޔާ ގޭމް އިން ހޮޓާތައް ތަމްސީލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ނޭޝަނަލް ހޮޓެލް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންއެޗްއޭޖީއޭއެމް) އުފައްދައިފި އެވެ.

ކުރިން ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ނަމުގައި ހަމައެކަނި ގެސްޓްހައުސްތައް ތަމްސީލް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޖަމިއްޔާގެ ނަން އެންއެޗްއޭޖީއޭއެމް ބަދަލު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޭމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އެންއެޗްޖީއޭއެމް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ހޮޓާތައް ތަމްސީލް ކުރަން ފުރުސަތު ފަހި ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ކުރިން ހޮޓާތައް ތަމްސީލްކޮށް ވަކާލާތު ކުރާނެ ފަރާތެއް ނޯވެ. ނަމަވެސް ދެން އެކަން ކުރާނީ އެންއެޗްއޭޖީއޭއެމް އިން،" ކ. މާފުށީގައި 100 އެނދުގެ ހިންގާ ކާނި ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންއެޗްޖީއޭއެމް އުފެއްދިއިރު ސަރުކާރުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ކްލެސިފައި ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ގިނައިން އެނދު ހުންނަ ތަންތަން އެއީ ހޮޓާތައް ކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްްޓްރީން ނިންމާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.