ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކައުންސިލްތަކަށް ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު މިގޮތަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ އދ. ފެންފުށީގެ ބިމެއްގެ މައްސަލާގައި އެ ރަށު ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދައުލަތަށް ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ގޮތަށެވެ.

މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން އެ ކައުންސިލަށް އެންގުމުން ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ވަކީލަކު ނެތް ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ވާނީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި އޭޖީ އޮފީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާން ހައިކޯޓުން އެންގި އެވެ.

ނަމަވެސް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ސަހުސަކަށް ވާތީ މި މައްސަލައިގައި ވަކާލާތު ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މައުލޫއީ މައްސަލަ ބޭއްވުމަށްފަހު ހައިކޯޓުން ވަނީ އެ ހިޔާލުތަފާތުވުމަށް ގޮތެއް ނިންމާފަ އެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންސިލަކީ ގާނޫނީ ޝަހްސަކަށްވީ ނަމަވެސް ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގައި ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން ހިމެނި އެބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލްތައް ތަމްސީލުކުރަން ޖެހޭނީ އޭޖީ އޮފީހުން ކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގެ އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން މިއަދު ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވާފަ އެވެ. ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީން ދައުލަތް ހިންގުމަށާއި ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް އާ މުއައްސަސާތަކާ އިދާރާތައް އުފައްދައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކަކީ ދައުލަތުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަމަވެސް ސަރުކާރާ ވަކިން އުފައްދާފައިވާ ގާނޫނީ ޝަހްސްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި، ކައުންސިލްތަކަކީ ސަރުކާރާ ވަކިން އުފައްދާފައިވާ ގާނޫނީ ޝަހުސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާއިރު، ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރާ ވަކިން މުދާ މިލްކުކޮށް އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކެއް އުފެދިފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ގާނޫނަކުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިހުތިސޯސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރާ ވަކިން އަދި ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ މެމްބަރުން ހިންގާ މިނިވަން ކައުންސިލްތަކެއްގެ ގޮތުގައި. ބަންޑާރަނައިބަކީ ސަރުކާރުގެ އިސް ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގައިވާތީވެ ބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކުގައި ކައުންސިލްތައް ތަމްސީލުކުރުމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާ މިނިވަންކަމަށް ފުށުއަރާ އަދި ބައެއްފަހަރު ދެފަރާތުގެ މަސްލަހަތުވެސް ފުށުއަރާފާނެ ކަމެއް،" ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމްގައިވެ އެވެ.

މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އިއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިހުތިސޯސްތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރަން މިއަދު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.