ސްޓެލްކޯ

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

Mar 17, 2022

މާލޭގެ ހެންވޭރު އަވަށުގެ ބަޔަކު މިއަދު ހަވީރު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން 5:00 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑޭނީ ހެންވޭރުގެ ރޯޝަނީ މަގާއި، ރޯޝަނީ ގޯޅީގެ އިތުރުން ކަސްތޫރި މަގާއި، ކާނި ގޯޅިއާއި، ސޯސަންމަގު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުންނެވެ.

ލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓް، އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފަ އެވެ.