ކުޅިވަރު

ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް 15 ބޭފުޅަކަށް

މިރޭ އޮތް "މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2022" ގައި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް 15 ބޭފުޅަކަށް އަރުވައިފި އެވެ.

ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑަކީ ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ކުޅިވަރަށް ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.

މިރޭ އޮތް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް އަރުވާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަށާއި ނާއިބު ރައީސް ކަމާއި ކުޅިވަރު ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު ވަހީދުއްދީން އާއި ގައުމީ ހިދުމަތްތެރިޔާ އަލްމަރުހޫމް އުމަރު ޒާހިރު އާއި އަލްމަރުހޫމް ޒާހިރު ނަސީރު އާއި ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅިވަރު ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އަދި މިހާރު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާ ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން އާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއީލް އާއި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިޒާން އަލި މަނިކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތަތްކެއް ކޮސްދެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު (ކެނެރީ) އާއި ފީފާ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ މުހައްމަދު ސައީދު އާއި އަލްމަރްހޫމް ޔޫސުފް ފުޅު (ބާނީ ޔޫސުފް) އާއި ފާއިޒު ސަމަދުގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓީމަށް ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ހަސަން ނިޒާރު (ބޮޑޭ) އާއި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާލި ފެނާންޑޯ އާއި އަލްމަރްހޫމް އަލީ ނަސީމް އަދި މަރްހޫމް މާދިހް އިސްމާއީލް އަށެވެ.

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕޯޓް އައިކަން އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވި 16 ބޭފުޅަކަށްވެސް ވަނީ އެވޯޑް ދެއްވާފައެވެ.