ހިޔާ މަޝްރޫއު

ހިޔާ އަވަށުގެ އުނގުވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެފައި!

ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ގިނަ އާއިލާ ތަކެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އާބާދުވެފަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ވެސް އަދި ވަސީލަތްތަ މަދެވެ. ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ވެސް ވަސީލަތްތައް މަދެވެ. ފްލެޓް ލިބިގެން ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރި މީހުނަކީ ބޮޑު ކުލީގައި މާލޭގައި އުޅެން ދަތިވެފައި ތިބި މީހުނެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ފްލެޓްތަކުގެ އަގަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ހިޔާ އަވަށުގެ ވަޒަންވެރިވި އާއިލަތަކެއް ނުދެކެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ހިޔާ އަވަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އުނގުވިޔަފާރިވެރިން އެމީހުން އަމިއްލަތަކެތީގަ އާދާއިގެ ގޮތަކަށް މަގުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގަ ޓެންޓު ޖަހައިގެން ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވޭތޯ އުޅެ އެވެ. އެމީހުން ވިޔަފާރި ފެށީ އެ އަވަށަށް ބަދަލުވި އިރު އެފަދަ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް / ވަސީލަތެއް ވެސް ނެތުމުން އާންމު ހިދުމަތެއް ދިނުމުނެ ގޮތުންނެވެ. އަދި އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ.

ޓެންޓްތަކުން ލިބެން ހުންނަ ޙިދުމަތްތަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް އޮވެ އެވެ. ސަރުކާރުން އެމީހުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަގުމަތީ ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭތޯ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތިން އެދިފައި ވެސް ވެއެވެ.

ހިޔާ އަވަށުގައި ކުރިން ވިއްކަމުން ގެންދިޔަ ހެދިކާގެ ބާވަތްތައް ރޯދަމާހާއި ދިމާކޮށް މަދުކޮށްލުމަށް ފަހު ގިނަ ޓެންޓު ތަކުން މިހާރު ފެންނަނި ފަނި ގިރަން ބެނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި ތަކުކާރީ އަދި މޭވާގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެވެ. ޓެންޓް ތަކުގައި ކޮފީގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުގެ ސަޔާއި އެހެން ބުއިންތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ރޭގަނޑު ފްރައިޑް ރައިސް އަދި ނޫޑުލް ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ.

އެޗްޑީސީން އަންގައިގެން ބައެއް ޓެންޓް ތަކުން ދޭ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާ ލުމަށް ފަހު މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ޓެންޓްތަކުން ހިދުމަތް ދެ އެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ނިމުން އަތުވެދާނެ އެވެ.