އެސްޓީއޯ

ފޮތި ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުމުން ހަދިޔާ ދޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

Apr 26, 2022
1

ފޮތި ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ހަދިޔާ ދޭ ކެމްޕޭނެއް އެސްޓީއޯ އާއި ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި މިއަދު މި ކެމްޕޭން ފެށީ "ޕްލާސްޓިކް ނޫން ގޮތެއް ރިވާޑްސް" ގެ ނަމުގަ އެވެ.

މިކެމްޕޭންގެ މަގުސަދަކީ ފޮތި ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުމުގެ އާދައަށަގެންނެވުމާއި އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަދަދު މަދުކުރުމެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕޭނަކީ މޯލްޑިވްސް އޮތެންޓިކް ކްރާފްސްޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާއި ޖީއީއެފް ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮގްރާމުން ފަންޑުން ކުރާ ކެމްޕޭނެކެވެ.

އެސްޓީއޯ އާއި ދިރާގު ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ މި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން 500 ފޮތި ކޮތަޅު ހިލޭ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

އެންއެފްސީ ޗިޕެއް ހަރުކޮށްފައިވާ މި ކޮތަޅު ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރުމުން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕޮއިންޓްސް ލިބޭނެ އެވެ.

ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުމުން އެ ޕޮއިންޓް ބަދަލުވަނީ ހަދިޔާ އަށެވެ. ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން 100 ރުފިޔާ އާއި 500 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ފައިސާގެ ޗެކު ދޫކުރާއިރު ދިރާގުން ވަކި އަދަދަކަށް ޑާޓާ ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.