އަބްދުﷲ ޝަމާލް

ޑިފެންސް ޗީފް ޝަމާލަށް ފާޑުކިޔުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިއްޔެ މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ޝަމާލަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ މާމިގިލީ ދަތުރުފުޅުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ގާސިމްގެ ވިލާ އެއާ އިން ހިންގާ މާމިގިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ލައުންޖްގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް އަދި ދެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް އަބްދުﷲ ޝަމާލުވެސް އިންނަވަނިކޮށް ފެނެއެވެ.

އެ ފޮޓޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލްވެ ރައީސްގެ މިފަދަ ނުރަސްމީ އަދި ސިޔާސީ ބޭނުންފުޅަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޝަމާލު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކީއްވެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ދަަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޝަމާލްގެ މި އަމަލަކީ ސިފައިންގެ މުއައްސަސާ ސިޔާސީ ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިފަދަ ދަތުރެއްގައި އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ޝަމާލު ފަދަ ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްވެސް ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ސޯލިހް، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ސިޔާސީ ބައްދަލްވުމެއްގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޝަމާލު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ މުޅި މުއައްސަސާއަށް ހުތުރު އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

"މުއައްސަސާގެ [އެމްއެންޑީއެފް] ގެ ގަދަރާއި ކަރާމާތް މި މީހުން ނަގާލައިފި،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުރަސްމީ އަދި ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހް އިއްޔެ ވަނީ އދ. މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ކުރީން އާންމު ނުކުރި ނަމަވެސް މާމިގިއްޔަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުމުން، ގާސިމްގެ އަމިއްލަފުޅު ހަރަދުގައި އެ ރަށުގައި ތަރައްގީކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ވިލާ އެއާއިން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ މާމިގިލި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރައީސަށް ވަނީ ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެން އިސްކޮށް ހުންނެވީވެސް ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ. މާމިގިލީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުވެސް ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގާސިމްގެ އަރިހުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގާސިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރު އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި ޖޭޕީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަދި ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފް އާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު އާއި ކުރީގެ އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒް އާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރަައީސްގެ އަރިހުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިހާބު އާއި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަަޝީދު ހުސައިން އާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަމީމް އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ސަން އައިލެންޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލްވުމުގެ ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލްވުމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.