އީދު ނަމާދު

ބޮޑު ޖަމާއަތާއެކު 32 މިސްކިތެއްގައި އީދު ނަމާދު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާ މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ވަކި މިސްކިތްތަކާއި މައިދާންތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ހެދުމަށްޓަކައި ތިން މައިދާނެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެއީ މާލޭގެ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދާއި ވިލިމާލޭ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަދި ހުޅުމާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދެވެ.

އީދު ނަމާދު ކުރާނެ މިސްކިތްތައް

 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް
 • މަސްޖިދު މަލިކި ސަލްމާން
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ
 • މަސްޖިދުލް ފުރްޤާން
 • މަސްޖިދުއް ނޫރު
 • މަސްޖިދުއް ޝަހީދު ޢަލީ
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލް
 • މަސްޖިދުއް ޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން (ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް)
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން
 • މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދީން
 • މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން
 • މަސްޖިދު އިބްރާހީމް (އިބްރާހީމީ މިސްކިތް)
 • މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު
 • ވަގުތީ މިސްކިތް (ބޮޑުގެ)
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
 • މަސްޖިދުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ
 • މަސްޖިދު ޢަފީފުއްދީން
 • ޒިޔާރަތް މިސްކިތް
 • މަސްޖިދުލް ބިއްރި (ވިލިމާލެ)
 • މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލް ޘާނީ (ހުޅުމާލެ)
 • ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް (ނޭބަރހުޑް 3)
 • މަސްޖިދު އަބީބަކްރިނިއް ޞިއްދީޤު (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
 • މަސްޖިދު ޢުޘްމާނު ބިން ޢައްފާން (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
 • މަސްޖިދު އަމީލް ޖަލީލް (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
 • މަސްޖިދުއް ސަބީލް (ހުޅުލެ)
 • މަސްޖިދުލް އިންތިޞާރު (ހުޅުލެ)

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތިން ސަރަހައްދުގައި އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ނުބޭއްވޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އާންމު ގޮތެއްގައި މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.