އިމްރާން އަބްދުﷲ

އިމްރާންގެ ރައްދެއް: ދީނަަށް އެންމެ ބޮޑު ހިދުމަތެއް ކުރީ އަދާލަތުން

ދެހާސްފަސްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިސްލާމްދީނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިދުމަތެއް ކުރީ އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމަަށް ވިދާޅުވެ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. އިމްރާންގެ މިފަހަރުގެ ޓްވީޓް މި އައީ ރޭ މެންދަމު ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އޭނާއަށް އަމާޒުވެ ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ނުވަތަ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ބެލިނަމަވެސް އަދާލަތުގެ އިލްމުވެރީންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްލާމް ދީނަަށް ހިދުމަތް ކުރި ޕާޓީއެއްވެސް އަދި ޖަމާއަތެއްވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެއީ ހަގީގަތް ކަމަަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭ މެންދަމު ކުރެއްވި ޓްވީޓެކޭ އެއް ގޮތަށް މި ޓްވީޓަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އަދި އިމްރާން ހެއްދެވީ ވަރަށް ބޮޑު ދޮގެއް ކަމަަށް ފާޑުކީ މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ އުފެދުނީ ދީނީ އިލްމުވެރީންތަކެއްގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ދީނަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ނަމަވެސް އެ މިސްރާބަށް ޕާޓީ ނުދާތީ ގިނަ އިލްމުވެރީން ވަނީ އެ ޕާޓީ ދޫކޮށްލައްވާފައެވެ. އިމްރާން، ސްޑޭންޑް ބަދަލު ކުރައްވާވަރުންނާއި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް ވަށައި ނުޖެހޭތީ އެ ޕާޓީވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ.

ދެހާސްފަސްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިސްލާމްދީނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިދުމަތެއް ކުރީ އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމަަށް ވިދާޅުވެ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ޕާޓީއަށް ވުރެ މާ ހަރަކާތްތެރި އަދި ދިވެހިރައްޔިތުން ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތައްވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް އިލްމުވެރީން ނިސްބަތްވާ އެ ޖަމިއްޔާ ހަފްތާގެ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމެއް އެ ހަރަކާތްތަކަށް އޮވެއެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ވެސް އަދާލަތުގެ ދީނީ ހަަރަކާތްތަކެއް ނުފެނެއެވެ.

އަދާލަތު ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ހުސްވެ އޮތް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.