ހަބަރު

ރައީސްގެ އިތުބާރަށް ޝުކުރިއްޔާ: ތަސްމީން

ދިވެހި ރާއްޖެއިން، ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންގަޕޫރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް އެ މަގާމަށް އަައްޔަން ކުރެއްވި ހ. ރުވާމާގެ، އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތަސްމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ރައީސް ކުރެއްވި އިތުބާރާއި ޔަގީން ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް އަދި ފަހުރެއް ކަމަށެވެެ.

ތަސްމީން އަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޯރިކްއިން އިކޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު މީގެ ކުރިން ފުރުއްވާފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް މަގާމްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓަރު އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މަގާމާއި މިނިސްޓަރު އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަގާމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދެވަނައަށް އުފެދުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) ގެ ލީޑަރުކަންވެސް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރެއްވިއެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މައުމޫންގެ ރަނިންމޭޓަކީވެސް އެމަނިކުފާނެވެ.