ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިޒަސް

ޕެޝީއޯ ބިސްޓްރޯއާއެކު ރެއިންބޯ ސެންޓްރަލްއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނުމަގުގައި ހުންނަ ރެއިންބޯ ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ރޭ ހުޅުވި ރެއިންބޯގެ އާ ރެސްޓޯރެންޓް "ޕެޝީއޯ" އާއިއެކު އެ މޯލްގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ.

ޒަމާނީ ސްޓައިލަކަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މި ރެސްޓޯރެންޓުން ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ "ފާސްޓް ފުޑް" ގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ތަފާތު އަދި ސްޕެޝިއަލިޓީ ބުއިންތަކާއި ކޮފީގެ އެކި ރަހަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

ރެއިންބޯގެ މާކެޓިން އެކްޒެކެޓިވް ޝަފާން މުހައްމަދު އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރެއިންބޯ ސެންޓްރަލް މޯލް ތެރޭގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވުމުގެ މަގުސަދަކީ އެއްތަނަކުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ބިނާކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

"ރެއިންބޯގެ އާ ބިޒަނަސްއެއް ރެސްޓޯރެންޓް ބިޒްނަސްއަކީ. މިތަނުގެ ކޮންސެޕްޓްއަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްތާކުން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިދީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮމްފޮޓެބަލް މާހައުލެއްގައި އެންޖޯއީ ކޮށްލާ ޝޮޕިން ކޮށްލެވުން،" ޝަފާން ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

"ޕެޝީއޯ"ގެ އިންޓީރިއާއިން ފެންނަނީ ޒަމާނީ އަދި "އެލެގެންޓް" ޑިޒައިންތަކަކެވެ. ޖުމުލަ 65 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި ބިސްޓްރޯގެ އައުޓްޑޯ އަދި އިންޑޯގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި ތިބެގެން ކެއުމަށް އިންސާފުކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

އަދި ޕެޝީއޯގެ ހާއްސަ ތަފާތު ރަހަތަކެއް އެކުލެވޭ ކެއުންތަކެއް ވެސް ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށާއި، މި ބިސްޓްރޯގެ ހިދުމަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ "ހެކްޓިކް" ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެއްތާކުން ހުރިހައި ހިދުމަތެއް ދަތިކަމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމުގައި ޝަފާން ވިދާޅުވިއެވެ.