ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ހަށިވިއްކި ދެ އަންހެނަކަށް ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ހަށި ވިއްކިކަމުގެ ކުށުގައި މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ދައުލަތުން ދައުވާ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަންހެނަކާއި ނ. ވެލިދޫ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް މި ހުކުމް ކުރީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

މި ދެ މީހުން ވެސް ވަނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެ މީހުންގެ ކުށަން އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

މި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރީ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ހެކި ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު މައްސަލަ ނިންމީ ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެވެ.

މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓް ކޯޓުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެއީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މުޖުތަމައުގެ އަހްލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ.