ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރަން ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލައިފި

ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްމުގުނީ އެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮތީ މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރުމެވެ.

މި ގަރާރުގައި ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ބޭރު ގައުމުތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށާއި ސިޔާދަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކި މީހުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެކަމުގެ ތެދު ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ގޮވާލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރު ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމާތާއި މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާވައިވޭތޯ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކޮށްފައިވޭތޯ ދެނެގަނެ އެކަމުގެ ތެދު ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމަށާއި ރާއްޖޭގެ މަސައްލަހަތު ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެތައްހާސް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ތިބި ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވިއްކާލީ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް މަޖިލީހުން އިގުރާރުވާ ކަމަށް މި ގަރާރުގައިވެ އެވެ.