އަޙްމަދު ޒާހިދު ހަސަން

ހަބަރު ރިޕޯޓް އަންހެނުން + ސިއްހަތު ކާނާ ސްކޫލް މީހުން ދީން ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ރާއްޖެ ކުޅިވަރު ބޭރު ކުޅިވަރު ވާހަކަ ފިނިޕޭޖް ބޮލީވުޑް ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޝަން ފޮޓޯ ވީޑިއޯ ކުއްލި ޚަބަރު ޑިވެލޮޕިންގް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ވ. ތިނަދޫ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސައިންސް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ހީނާ ވަލީދު ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިމާޖަންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެފްކޮންސް ރޯދަ އިނާޔަތް ޞަފުހާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ފައިލޭރިއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް މުހައްމަދު އަމީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ފިގުހު އެކަޑެމީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު އެއާ އެމްބިއުލާންސް ބަނޭރާ މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެލްސީއޭ) އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް