މުހައްމަދު ސައީދު

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ޖުލައި މަހު ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ އެކު މިއަދު ހއ. ހޯރަފުށްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގައި އެފަދަ ހިދުމަތް ދޭ އެންމެ ގާބިލް 10 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ޖުލައި މަހު ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށުމާއެކު އެކު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ އެއް ބަޔަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ހިދުމަތާ އެކު އެ ސަރަހައްދުގައިި ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވި ރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާ ވަންނާނެ އިތުރު ދޮރެއް ހުޅުވި އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފްރީ ޒޯން ކުންފުނީގެ އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހޯރަފުށީގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޅާއި އިހަވަންދޫ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޅު ހިމަނާފައިވާ ކަމުގައިވެސް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓް ވޭގެ ނަމުގައި ފަށާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށާއި މިކަަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޔޫރަޕްގެ ކުންފުންޏަކާ މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބިންގާ އެހުރީ އެޅިފައި،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ފަށާނެ ކަމުގައިވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭރުން ތަރައްގީއަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ އިން އަދި ލުއި ގޮތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަންކަރިން ހިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކަނޑު ބޯޓުތަކަށް ތެޔޮ އަޅައިދިނުން ހިމެނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރުގެ ކާގޯ ބޯޓުތައް ދަތުރުތައް މަގަކަށް ވާއިރު ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާ އެކު ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އުއްމީދުކުރެ އެވެ.

އުތުރުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސަރުކާރަކުންވެސް ދައްކަމުންދާ އެކަމަކު ހަގީގަތަކަށް ހެދިފައި ނުވާ ކަމެކެވެ.