ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޕީޖީ އޮފީހުގެ އާކައިވް ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބަލަހައްޓަމުން އައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އާކައިވް ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

މި އާކައިވް އަކީ ޕީޖީ އޮފީހުގައި ހުރި ހުރިހާ ކުށުގެ ރެކޯޑްތަކަކާއި ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ތަނެކެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގޮފީގައި ގާއިމުކުރި އާކައިވް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިބަދަލަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެޅިގެން ދިޔަ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

"މިބަދަލާ އެކު އިތުރު ވަޒީފާވެސް އުފެދި ފުވައްމުލަކުގެ ހަތަރު ފަސް ބޭފުޅަކަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ އާކައިވް ގާއިމުކުރެވުނު ނަމަވެސް މާލޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށްވެސް އާކައިވްގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޝަމީމް ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހުގެ އާކައިވް ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދީފައިވާތީ ޝުކުރުވެސް އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.