މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ބަނޑޭރިކޮށީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާލައިފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ބަނޑޭރިކޮށީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

ބަނޑޭރިކޮށީގައި މިވަގުތު އެއްވެސް ބަޔަކު ބޭނުން ނުކުރާ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެޕާޓްމަންޓްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފައިވާ ގދ. ހޯޑެއްދޫ، ހައްމާދު ސައީދު (30 އ) ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.