މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް

އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެންވީ ގޮތުގެ އަހްލާގީ މިންގަނޑެއް ކައުންސިލްތަކަށް ބުނެދީފި

އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިންގެ އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވި އާންމު ސާކިއުލާއެއްގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އީދު އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާއި ހިލާފު ނުވާނެހެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިސާކިއުލާގައި ވަނީ އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ރަވާ ހިންގާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ އެއްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށްވެސް ހަނދާންކޮށްދީފަ އެވެ.

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ އެއްވަނަ މާއްދާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަހުލުވެރިން ކަމަށްވެފައި، އުސޫލެއްގެގޮތުން އެއް މަޒުހަބަކަށް އެންމެން އުޅެމުން އަންނަ އެއް ޤައުމިއްޔަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބަޔަކަށް ވުމާއެކު، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާން ކަމާއި ޞުލްޙަ މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް ކަމަށްވާތީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ސާކިއުލާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދައިން ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ހަރަކާތެއް ސިފަކޮށްދޭ މަންޒަރު ނުވަތަ ލިޔުން އެކުލެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރުމާއި އަދި އިސްލާމް ދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަކެތި ނުގެންގުޅުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހި ނުވާނެހެން އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްވެސް ހަނދާންކޮށްދީފަ އެވެ.

"ވީމާ ތިޔަ ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގައި އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވި ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެެދި ދެންނެވީމެ،" ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސޮއި ކުރައްވާ ނެރުއްވި ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.