chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

ބިސް ނުތެޅިއަސް ފީ ނުވާކަން ދެނެގަނެވޭނެ!

ރޯދަމަސް ނިމުނީ އެވެ. އަނެއްކާވެސް ކުރީގެ ބުރަ ދިރިއުޅުން މަރުހަބާ ކީއެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތާއި ގޭގެ މަސައްކަތް އަދި ކުދިންގެ ކަންތަކުގައި ހޭބޯ ނާރާ އުޅެންވީ އެވެ. މިހެން އުޅޭއިރު ވަރަށް ގިނައިން ލިބޭ ލަނޑެއް އެބައޮތެވެ.

ތި އުޅެނީ އޮފީހަށް ދާން ލަސްވެގެންނެވެ. ހޭލެވުނުލެއް ތަންކޮޅެއް ލަސްވީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަނޑުހައިވެގެން ދަރިންކޮޅު ރޮނީ އެވެ. ވަރަށް އަވަސް ކުރަން އެބަޖެހެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހިޔާލަށް އައީ ބިސްގަނޑެއް އަޅައިދެން ދޯ އެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތަށްޓަށް ބިސްތަޅަން ފެށީ އެއްވެސް ވިސްނުމަކާ ނުލާ އެވެ. އެންމެ ފަހު ބިސް ވީ ފީ ބިހަކަށެވެ. ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެތައް ބިހެއް އިސްރާފުވެސް ވީ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އޮޅިފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. ބިސް އެހާ އަވަހަށް ނުބައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ބިސް ނުބެހެއްޓޭނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ. ގިނަ މީހުން ބިސް ބަހައްޓަނީ އައިސް އަލަމާރީގެ ދޮރުފަތުގައި ބިސް ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައި އިންނަ ހިސާބުގަ އެވެ. ބިސްތައް އަވަހަށް ނުބައިވަނީ އެހެންވެ އެވެ. ބިސްތައް އަލަމާރީގެ އެތެރޭގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޭރު ދޮރުފަތަށްވުރެ އެތެރެ ފިނިވާނެ އެވެ. ބިސް ގިނަ ދުވަހު ހުންނާނީ ފިނިކޮށް ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ބިސް ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އޮޅިފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. ބިސް އެހާ އަވަހަށް ނުބައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ބިސް ނުބެހެއްޓޭނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ. ގިނަ މީހުން ބިސް ބަހައްޓަނީ އައިސް އަލަމާރީގެ ދޮރުފަތުގައި ބިސް ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައި އިންނަ ހިސާބުގަ އެވެ. ބިސްތައް އަވަހަށް ނުބައިވަނީ އެހެންވެ އެވެ. ބިސްތައް އަލަމާރީގެ އެތެރޭގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޭރު ދޮރުފަތަށްވުރެ އެތެރެ ފިނިވާނެ އެވެ. ބިސް ގިނަ ދުވަހު ހުންނާނީ ފިނިކޮށް ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ދަންނަ

  އަޅުގަނޑު އަޑުއަހާފަ އޮތީ ބިސް ފްރިޖަށް ލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމަށް!!!

  1
  CLOSE
 • ބިސްބެ

  ތީގަ އޮތީ ބިސް ފިނިކުރާނެ ގޮތް. ބިސް ތަޅާ ނުލާ ފީ ބިސް ވަކިކުރާނެ ގޮތެއް ނެތް. ފްރިޖަށް ލީމަ ފިނިވާނެކަން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ. އަދި ގަނޑުކުރާބަޔަށް ލީމަ މާބޮޑަށް ފިނިވާނެ.. ކޮއްކޯ ބުނަންތަ ވާހަކައެއް...ފުރަތަމަ ކާއްޓާ ކުރޮޅިޔާ ވަކިކުރާގޮތް ދަސްކޮށްގެން އައިސް ބިހާ ބެހެން މަޑުކޮށްލާ.. މި ކޮމެންޓުން ބިސްގަނޑެއްވެސް އަޅާލާތި.. ޝުކްރިއޔާ އަވަސް ނޫސްއަށް

  12
  CLOSE
 • އަހުމަދު

  މިހާ ހޭބޯނާރާ ހުރެ ލިޔުނު އެއްޗެއް ނޭނގޭ ލިޔުމެއް ލިޔުނު ސޮރެއް ދުވަހަކު ނުދެކެން!

  10
  CLOSE
 • އަހްމަދު

  ތިލިޔެފައި އޮތް ޚަބަރަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮޅުމެއް ނުފިލައި.

  17
  1
  CLOSE
 • މަހޭ

  މީ ކޯޗެއްތަށް، ޓައިޓުލް އަކާކައި ތަފްސީލަކާ ނުގުޅޭ

  16
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު