chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ކުށްމަދު އަހަރަކަށް ހަދަން ފުލުހުން އަމާޒު ހިފައިފި

އިއްޔެ ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ދެހާސް ސަތާރަވަނަ އަހަރަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށް ކުށްތައް މަދު އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ފުލުހުން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ. އާ އަހަރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ހާއްސަގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމާންޑްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު އަރީފް ވިދާޅުވީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރަންވީ ކުށްމަދު އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރަން ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި، ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކާއި،ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އަރީފް އެދިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި އެހެން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހައްލުކުރެވެންހުރި ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި އެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައީ ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެއީ ފުލުހަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ 3590 މައްސަލަ އެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ 2349 މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އިރު މާރާމާރީގެ 774 މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • މާއްޓޭ މާލެ

    ސަރުކާރުން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބަލާ ވަކިމީހަކު އިސްތިސްނާ ނުކޮށް އެންމެނަށް ލުައިފަސޭހަ ގޮތް ތަކެއް ހައްދަވައި ދީފިއްޔާ ވަރަށް ކުއްކުރުން މަދުވެގެން ދާނެހެން އަޅުގަޑައް ހީވަނީ. އޭގެ ބަދަލުގަ ވަކިމީހަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ނެރެ އެއްލާލީމަ މުޖުތަމައު ދާނީ ގޯހުން ގޯހައް.

    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު