chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު

ހުޅުމާލެ ފްލެޓްތަކެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިންގާ ހައުސިން މަޝްރޫއަށް ޗައިނާ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، ސީޑީބީ އިން ރާއްޖެއަށް 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ޓްއާއަށް ފަހު، ހުޅުމާލޭ ބަލަހައްޓާ ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން ވިދާޅުވީ، ސީޑީބީ އިން ދޭ 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1530 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ކުޑަ އިޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި 12 އަހަރުން ދުވަހުން ދައްކައި ހަލާސްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިން ލޯނެއް ކަމަށެވެ.

"މި ލޯން މި ހަމަޖެހުނީ އިއްޔެ. މި ލޯނުގެ ދަށުން މި އަޅާ ފްލެޓްތައް ވެސް 2018 އަށް ނިންމާލެވޭނެ،" ސައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ކުރަނީ 7،120 ހައުސިން ޔުނިޓެވެ. އަދި މެދު ފަންތީގެ ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ގޮތުގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރާނެ އެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާ އާދައިގެ ހައުސިން ޔުނިޓެއްގެ ބޮޑުމިނަކީ 57-85 އަކަމީޓަރެވެ. މެދު ފަންތީގެ ހައުސިން ޔުނިޓެއްގެ ބޮޑު މިނަކީ 80-90 އަކަމީޓަރެވެ.

ސައިމަން ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ބޮޑެތި މާލީ އިދާރާތަކުން ހުޅުމާލޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލެއަށް މި އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިހުނަށް ވުރެ އިތުރުވަމުން އަންަކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކެރީމީ

  ހުޅުމާލޭގައި މެދުފަންތީގެ 1500 ފްލެޓްްސް އަޅަން 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން އެހީ މަމެންނާއި އެންމެ ގާތް ގުޅުން ބާއްވާ އެއް ގައުމު ކަމުގައިވާ ޗައިނާ އިން ދިނީ އެވެ. އަދި މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ސައުދީ ފަންޑްއިން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން މިކަމަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް. މާލޭގައި މީސް މީހުންގެ ގެދޮރުގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ރަށްފުށު ހުރިހާ ކުދިންނަށް އަމިއްލަ ބޯހިޔާ ވަހި ކަން ހަމަ އެކަނި ދޭނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ސްޓޭންޑް ބައިގައި ތިބޭށޭ. އޫއް އޫއް އޫއް. ހޫއް ހޫއް ހޫއް.. ހޯލްޑް މީ ލައިކް ޔުއަރ އޯން ޗައިލްޑް. ކެއަރިންގް މީ ލައިކް ޔޫ އާރ މައި މޮމް، ލަވް މީ ލައިކް އަ މާދަރ، ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ ފޯރ މީ. އޯލާ، އޯލާ، އޯލާ، އޫއް، އޫއް، ހޫއް، ހޫއް، އޯއް، އޯއް، އޯއް. ޓެލްމީ ވިލް ޔޫ ހޯލްޑް މީ. ވެން ޔޫ އާރ ލޮސްޓް ވީ ވިލް ފައިންޑް ޔޫ. އައި އޭމް ގޮނާ ސްޓްރަގުލް ފޯރ ދި އަޕަރ ލިމިޓް. އައި އޭމް ގޮނާ ބީ ފެއިތްފުލް އެން ވާރކް ލައިކް އެން އެޕްރީލް އެން ސްޓްރަގުލް ޓު ގިވް އެން އެކްސެލެންޓް އައުޓް ޕުޓް.. ޔޭއް ޔޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  1
  CLOSE
 • ހޯލްޑްމީ

  ހުޅުމާލޭގައި 1،500 ފްލެޓް އަޅަން 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނެގީއޭ. މާލެ ސަރަހައްދުން ގެދޮރު ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ އުސޫލުން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓްސް ތައް އަޅާ ނިންމާ 2017 ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހ ކުދިންނަށް ފްލެޓްގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރަނީ އެވެ. މަމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނީ މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހެދޭތޯއޭ ކުދިންނޭ ކުދިންނޭ މަމެންނާއި އެކު އަތާއި އަތް ގުޅާލައިގެން މިސައިލެންޓް ޑްރީމް ކާމިޔާބު ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީއޭ. ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި މިއުޅެނީ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭންއޭ ދޭންއޭ ދޭންއޭ. އޫއް އޫއް އޫއް އޫއް.. ހިފާށޭ ޕިންކީން އަތުގައި ފްލެޓްސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުދިން.. ލޯބިވާށޭ ޕިންކީން ދެކެ ތިކުއްޖާގެ ހިތް ކަމުގައި ދެކިގެން އޯލާ އޯލާ އޯލާ އޯއް އޯއް އޯއް.. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

  2
  CLOSE
 • ގިވްއިން

  ހުޅުމާލޭގައި މެދު ފަންތީގެ 1500 ފްލެޓްސް އަޅަން ޗައިނާ އިން 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ލިބުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ އެކަމަކު އަދި ވެސް ތިވަރުން ނުފުދެއޭ ހުޅުމާލޭގައި އެބަޖެހެއޭ ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަން އަހަރަކު 2 ކޮޓަރީގެ 24 ހާސް އެޕާރޓްމެންޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް 25 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރުން. އެގޮތުން އަހަރަކު 24 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރަން ބިލިއަނުން ޑިވެލޮޕްމެންޓްސް ބޭންކްސް ތަކުން ލޯން ނަގަންވީއޭ ބިކޮޒް މާލެ ސަރަަހައްދުގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް އެފްއައިއާރުއާރު އަދި އީއައިއާރުއާރު ހުންނާނީ %35 އަށް ވުރެން މަތީގައޭ. އާންމު ގޮތެއް ގައި އީއައިއާރުއާރު އެން އެފްއައިއާރުއާރު %12 އަށް ވުރެން މަތިވާނަމަ ހުރިހާ ޓައިޕެއްގެ ލޯންތަކަށް ވެސް އެލިޖިބުލްވާނެ އޭ މިކަން ހާސިލް ވަނީ ހަމަ އެކަނި މާލެ ސަރަހައްދުން ނޫންތޭ. މިކަން ކުރަންވީ ނޫންތޭ އިކޮނޮމީ އަޕަރ ސްޓްރީމް އަށް ގެންދަން. ޓޭކް މީ އިން ހަޔަރ ، ޓޯކް މީ ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް، ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް، ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ، ޓޭކް އިން މީ ހަޔަރ، ގިވް އިން ޓު މީ، އޯއޯއޯ، ގިވް އިން ޓު މީ، ގިވް އިން ޓު މީ، ގިވް އިން ޓު މީ. ގިވް އިން، ގިވް އިން، ގިވް އިން..

  2
  CLOSE
 • ގިވްްއިން

  ހުޅުމާލޭގައި 1،500 ފްލެޓް އަޅަން 159 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޗައިނާގެ ބޭންކް އަކުން ނެފި ކަން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރެއްވި ކަމެކެވެ. 159 މިލިއަން ޑޮލަރުން 1500 ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުން އެއީ މާ ބޮޑަށް ވެސް މަދު އަދަދެކެވެ. އަދި މިކަން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަންވީއެވެ. 200 މިލިއަން ޑޮލަރުން ރީއްޗަށް ކޮލިޓީ ކޮށް 1500 ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ކޮންމެ ޔުނިޓް އެއްގައި 1000 އަކަފޫޓް ހުންނާނެ އުސޫލުން އެޅޭނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ސައުދީ ފަންޑް އިން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ފަށަންވީ ލަގްޒަރީ ކޮންޑޯސް 20 ހާސް. އަދި އެއިން ކޮންޑޯއެއްގެ މަހު ކުލި 2000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑު ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ކުއްޔަށް ހިފާ މީހާ ތަނުގެ ކުލިދައްކަން ޖެހޭނީ 100 އަހަރު ދުވަހުުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ހަދަން ޖެހޭނީ. އެއިރުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބޯހިޔާ ވައްސަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ މީހުންނަށް އެމެން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބިގެން ދާނީ. ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް މައިގްރޭޓް ކުރާ އަދަދު އުޅެނީ 20 ހާހުގައޭ އެހެން ކަމުން މިބަޔަށް މަޑުޖެހުމެއް ނާންނާނެ އުސޫލުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓްސް ތައް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭނެ އެކަން. އަމިއްލަ މީސް މީހުންގެ ގޭގައި ކުއްޔަށް ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެތެރޭން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް އަމިއްލަ ފްލެޓްސް ތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ތިއަރީ އެއް ޑިސްކަވަރ ކުރަންވީ އެވެ. އައި ހޭވް ސްޕެންޓް ލައިފް ޓައިމް ލުކިންގް ފޯރ ލައިފް ޓައިމް ފޯރ ދިސް މޯމެންޓް. ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ، ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ، ގިވް އިން ޓު މީ. އޯއޯއޯ އޯއޯއޯ ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް، ޑާންސް، ޑާންސް..

  2
  CLOSE
 • ގަުމީދޫ

  ސައިމަން ތިހާމަ ކުރިގޮތުން 159 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ 1530 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާ އަގު ކަމަށް ވަންނާމުން ، އިންޓްރެސްޓް ނުލައި، ހައުސިންގް ޔުނިޓެއްގެ ކޮސްޓަކީ 1،584،803.92 ރުފިޔާ. ދެން ، އިންޓްރެސްޓާއި ހުޅުމާލޭ ބިމުގެ އަގާއި މަގު ފެންފަދަ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދުން އެޕާރޓްމަންޓަކަށް ޖެހޭވަރު ފްލެޓްގެ އަގުގެ ތެރެއަށް ހިމެނުމުން އާދައިގެ ރައްޔިތުން އަތްފޯރާފަށުގައި ތި ފްލެޓްތައް ދެވޭނެބާ؟!!

  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު