chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވާން އެދުނު މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ؟!

 • މާޒީވި ކަމަކަށް ހުކުމް ނުހިނގާނެ
 • އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެ
 • މާޒީވި ކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް ހުކުމް ނުހިނގާނެ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވުމަށް އެ ޕާޓީގެ 10 މެންބަރަކު ވަނީ ސިޓީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން، މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ވަނީ އެ 10 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހުކުމާ ގުޅުވައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނެރުނު އަމުރެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗައް އެ ހުކުމްގެ ބާރު ނުހިނގާނެ ކަމަށާއި އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިން ހާލަތް [ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން، ޕާޓީން ވަކިކުރުން، ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުން] އަކީ އެ ހުކުމް ހުރި ތާރީހުގެ ކުރީގައި ވުޖޫދުވެފައި ހާލަތެއް ނަމަ، ނުވަތަ އެއިން ހާލަތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް މައްޗައް ބިނާކޮށް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ އަޅާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނަމަ އެފަދަ ހާލަތެއް މައްޗައް ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއާތެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ މައްޗައް ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ އަސަރު އެއްވެސް ގޮތަކުން މާޒީއަށް ރުޖޫއަވާގޮތަށް ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވް ކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަން އެ ހުކުމުން ސާފުކޮށް އެނެން އޮވޭ،" ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ އަމުރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުން ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާއި އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވައިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތަށް ތަބާވުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ ގަޒިއްޔާއިން ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ.

"އަވަސް"އާ ވާހަކަދެއްކެވި ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގޮތަށް ހުކުމުގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުވުމަށް ސިޓީ ހުށަހެޅި އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ އެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ އެ މެންބަރުން ޕާޓީ އިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅީ ހުކުމުގެ ކުރިން އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ވެސް އަދި ޕާޓީތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ވެސް މެންބަރަކު ޕާޓީއިން ވަކިވާން ސިޓީ ލުމުން އެ މެންބަރަކު އެ ޕާޓީ އިން ވަކިވީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، ހުކުމް އައިއރުވެސް އެ މެންބަރުން ތިބީ ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެފައި ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ގޮތަށް އެނގުމުން ނޫނީ ވަކި ނުވާނެ ވާހަކައަކީ އެއީ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތް ކަމަށާއި އެގޮތް ހިނގާނީ ހުކުމަށް ފަހު ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް ކަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. ގެ ދޭއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޕާޓީގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާން އެދޭ ހިސާބުން އެ މެންބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ބަލަން ޖެހޭނީ އެ ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެގެން ވަކިކުރާ މެންބަރުންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ވެސް ގަވާއިދުގައިވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވުމަށް މެންބަރުން ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އެ މައްސަލާ މިހާރު ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކް ކޮމިޓީން ބަލަމުންނެވެ. އަދި ބެލުމަށް ފަހު ވަކިގޮތެއް އަންގާނެ ކަމަށާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެ އެވެ. އަދި ވަކިވީ 10 މެންބަރުން އަދިވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހަފްސާ

  އައްމަޑޭJul 16, 2017 ދެން ކީކޭ ބުނާނީ ދޯ ގާނޫން އަސާސީ އަށް ވުރެ ކެނެރީގޭ އެތިވެސް މާބާރުގަދަދޯ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަން އެގިގެން ދާނެ. ހުރިހާ ހާއިނުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާތަން ފެނިގެންދާނެ.

  4
  3
  CLOSE
 • ބޮޑޭ

  މިހާރު ޕީޕީ ކުދިން ވަރަށް މޭކަރާނެ. ދެން ލަލަލާ!

  8
  3
  CLOSE
 • މަހަށްދޭބަލަ

  އޭއި މިހިރަ ޓްވިޓަރޭ. ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

  3
  3
  CLOSE
 • ފަޅުވެރިން

  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެއްޗަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ވަމުންދާތަން ކުރިއަށްހުރި ދުވަސްތަކުގައި ފެންނާނެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ކިޔާ ޓިކެޓެއް 2014 ގައި ނޯންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް 2009 ގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ކިޔާ އެއްޗެއް އޮވެގެން ތިރީސް ސާޅީސް މީހުން ކުރިމަތިލައިގެން ހޮވުނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެކަންޏެވެ. 2014 ގައި އޮތީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން ގެ ޓިކެޓް ކިޔާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ދަށުން ޕީޕީއެމަށް މިތައް ގޮނޑި، އެމްޑީއޭ އަށް މިތައް ގޮނޑި، އަދި ޖޭޕީ/ޢަދާލަތަށް މިތައް ގޮނޑި ދީގެން އެންމެން ގުޅިގެންނޭ ވާދަކުރީ! އެހެންވީމާ ކޮން ޕާޓީއެއްގެ ގޮނޑިއަކީ ކޮބައިކަންވެސް ޖެހޭނީ ފިލުވަންތާއެވެ؟ ޕީޕީއެމުން ވަކިވީ، ވަކިކުރީ ކޮން ބައެއްކަން ނިންމާނީ ޕީޕީއެމުންނެވެ. އެކަމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ ޕީޕީއެމްގެ ކިބައިގައެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީއަކުން މަޖްލިސް މެންބަރަކު ވަކިވުމެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައަކީ، އާޒަމާނުގެ ވޯރާއިން އަޑީގައި ތިބެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ވިޔަފާރިގެއަކަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުމެވެ. އެކަން ހުއްޓެންޖެހެއެވެ. އެކަން ހުއްޓުވޭނެއެވެ! ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއިން ހަމަ ކުއްލިއަކަށް، ރެއި ދުވާލުގެ ތެރެއަށް އޮޅިގެންދާހެން 10 މެންބަރުން ވަކިވެގެންދިޔުން އެއީ ކުޅިވަރު ކަމަކަށް ނަހަދާށެވެ! އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އެއޮއް ހުރިހާ ޖަރީމާތައް ހިންގިއިރުވެސް، އެމީހުންގެ ވެރިކަން އޮތްއިރު އެންމެ މެންބަރަކުވެސް ވަކިވެގެން ނުދެއެވެ!! އެހެންވީމާ މިއީކީ ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ!! ވަރިވެގެންދިޔަ މީހުނަށް އޮންނާނީ ދެގޮތުން ކުރެ އެއްގޮތް: އެހެންޏާ ކާވަނި ރުޖޫޢަކުރުން. ނޫނީ މަޖްލިސް މެންބަރުކަން ނަފީވުން. ބޭނުންވާ ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރަންވީ!

  11
  5
  CLOSE
 • އެބައޮތް

  ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު އަމުރުގައި ވަރަށް ސާފުއެވެ. އޭގައި އެބަ ބަޔާން ކުރޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ތަކާއި އަދި އިޖްރާއަތު ތައް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމް އިން އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް އެމްޕީ އަކު އަމިއްލަ އަށް ޕާރޓީން ވަކިވާން ބޭނުން ނަމަ އެޕާރޓީން އެފަދަ އެމްޕީއެއް ވަކި ކުރެވޭނީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެދިފައި ހުންނަ އިޖްރާއަތު ތަކާއި އެއް ގޮތަށެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެގެން ދިޔަ 10 މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކޮށްފައި ނެތް މިއަދާއި ހަމައަށް. ދެން އެކަމަކު މިއަދުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ސްލޫކީ ކޮމެޓީން ގޮތްތަކެއް ނިންމާ ސްލޫކީ ކޮމެޓީގެ އިޖްރާއަތް ތަކާއި އެއް ގޮތަށް އެ ސޮއި ކުރި 10 އެމްޕީން ވަކި ކޮށްފިނަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބުނާ ގޮތުން އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. ބިކޮޒް ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އެކަމަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ގާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާ އޯވަރރައިޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަރަށް ތަފްސީލް ކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައި އެބަައޮތެވެ.

  8
  6
  CLOSE
 • ދިސްއިޒްއިޓް

  ހުކުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް، މެންބަރުންނާ ގުޅޭ ހުކުމުން އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުން ބުނާއިރު ހަމަ އެ އަމުރުގައި އެބަ ބުނޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ގާނޫނު އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށް. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ ޕީޕީއެމް ގައި ތިބެފައި ޖެކްޕޮޓް ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި 10 މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވާން ސިޓީ ފޮނުވި ނަމަވެސް އެއީ އަދި ޕާރޓީން ވަކި ކުރީއެެއް ނޫނެވެ. ޕާރޓީއެއްގެ އެމްޕީގެ މަގާމަކީ އެއީ ޒިންމާ ދާރު މަގާމްސް ތައް ކަމަށްވާތީވެ އެ 10 މެމްބަރުން ފޮނުވި ސިޓީ ބަލައިގެން ފައި އެ 10 މެމްބަރުން ޕާރޓީން ވަކި ކުރިކަމުގެ ސިޓީ އެ 10 މެމްބަރުންނަށް ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ނުލިބި އޮވެމެ އަދި އެމެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކި ކުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް ނާންގާ އޮވެއްޖެނަމަ އެ 10 މެމްބަރުން އަދި ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވީ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެން އެކަން ވެއްޖެނަމަ އެ މެމްބަރުން އަދި ރިޓެއިން ވާނީ ޕީޕީއެމް ގައެވެ. މިގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ މިހާރު ވެސް އެ 10 މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެމެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކި ކޮށްފިނަމަ އެމެމްބަރުންނަށް މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަމުރުން މަމެންނަށް މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެން ދެއެވެ. ދިސް އިޒް އިޓް.

  9
  4
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކީ ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމާޢަތެކެވެ. އެހެންވީމާ އެފަދަ ޖަމާޢަތެއްގެ ކަންތައްތައް ގެންދެވޭނީ އުޞޫލުތަކަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ޕާޓީއަކުން މެންބަރަކު ވަކިވާން ބޭނުންވެގެން އަދި ސިޓީފޮނުވިޔަސް އެ މީހަކު ވަގުތުން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޕާޓީގައި އޮންނަ އެކަމާބެހޭ ގުނަވަނަކުން އެކަން ބަލާފައިނޫނީ ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންވީމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްގެ ތެރެއަށް، ޕާޓީއަށާ ދާއިރާތަކަށް ބަޣާވާތް ކުރި 10 ބާޣީން ފެތެއެވެ. އެ 10 ބާޣީންގެ ގޮނޑިގެއްލޭނީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ 10 ބާޣީން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ލިބުނީމައެވެ.

  8
  2
  CLOSE
 • ޥާނުވާ

  ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ވެރިކަން ހޯދި އެތީގެ ވެރިކަން ވެސް ގެއްލެން ޖެހޭނެ ލަދު ގަނޭތަ.

  5
  16
  CLOSE
 • ޖޮއްބެ

  ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ކޯލިޝަނަކީ އޮންނަ އެއްޗެއްނޫން. ކޯލިޝަން ރޫޅުމުން ސަރުކާރު ވެއްޓޭނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި.

  1
  CLOSE
 • ވަކިވާނެއޭ

  ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވާން އެދުނު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ މިރޭވެސް ހުކުމް ގައި ބުނަނީ ސިޔާސީ ޕާރޓި ތަކުގެ ގަވާއިދު ތައް އިސްތިސްނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކުރި 10 އެތި ވަކިވާނެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާރޓީ އަށް ސިޓީލިނަމަވެސް އަދި ޕާރޓީން ވަކިވީ އެއް ނޫނެވެ. ޕާރޓީން ޖެހޭނީ ކަނޑާލަން. ޕާރޓީން ނުކަނޑާނަމަ އެވާނީ ޕާރޓީގެ މެމްބަރަކަށް. ނަހަލާލު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރި 10 އެތީގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ.

  33
  67
  CLOSE
 • ސޮހޮލޭ

  ކުރުޓޭ އަށް ބުނަން އޮތީ ކަލޭ އަންހެނުން ވަރިކުރަން ބޭނުން ވެގެން ކޯޓަށް ސިޓީލީމާ އެހިސާބުން އެ ވަރިވީހެއްޔެވެ...؟

  1
  CLOSE
 • މ އާދަމް

  މީމަޖާ ކަމެއް މިގައުމުގެ އެމްމެއިސްކޮށް ރައިޔަތުންގެ ވޯޓުންހޮވާފަ ހުރިވެރިޔަކު ކިހިނެއްތޯ އަމިއްލައައް އިސްތިފާ ދޭނީ ރައިޔަތުން އަދިވެސް މިގޮވަނީ އިސތިއުފާ ގަބޫލުނުކުރަމޭ

  6
  1
  CLOSE
 • ކުރުޓޭ

  ތީދެން ހާދަ ބިރުވެރިކަމެކޭދޯ، ޕާޓީ ވަކިނުކޮށްފިއްޔާ ވަކިނުވެވެންޔާ. ކުޑަކުދިން ކައިރީގަ ދަށްކާކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކާ، ޕާޓީން ވަކިވާން ސިޓީ ލީމަ އެއޮތީ އެމީހަކު ޕާޓީއިން ވަކިވެފަ.

  34
  14
  CLOSE
 • އައްމަޑޭ

  ދެން ކީކޭ ބުނާނީ. މިހާރު ޤާނޫނަށްވުރެ ޤަވާއިދުތައް ބާރު ގަދަ. ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް ވުރެ ޤާނޫނުތައަ ބާރުގަދަ. ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް ވުރެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބާރުގަދަ

  32
  9
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު