chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

މަސީހުގެ މައްސަލައިގައި ކުރި ސޮއި އަނބުރާ ގެންނަން އަންގައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރި ޕީޕީއެމް މެންބަރުންގެ ސޮއި އަނބުރާ ނެގުމަށް އެ ޕާޓީ އިން އެ މެންބަރުންނަށް އަންގަން ފަށައިފި އެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިގްބާލް އާދަމް ސޮއި ކުރައްވާ އެ މެންބަރުންނަށް މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މެންބަރުންތަކެއް އިސްވެ ތިބެ، އެކުލަވާލި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރުގައި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ސޮއި ކުރުމަކީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ ހ އާއި ށ އަދި ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ވެސް ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިރޭގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެ ސޮއި ނެގުމަށް ފަހު އެކަން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

މަސީހުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޕީއެމްގެ 10 މެންބަރަކު ސޮއި ކުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއް މެންބަރަކު ވަނީ އޭނާގެ ސޮއި އަނބުރާ ގެނެސްފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހުމަދާއި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހުސައިން ޝަހުދީ އާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ތޯރިގާއި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަދި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހެވެ.

އެ މެންބަރުން ވަނީ، އެބޭފުޅުންގެ ސޮއި އަނބުރާ ނުގެންނާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެ މެންބަރުން ޕާޓީ އިން ކެނޑެން ސިޓީ ވެސް ވަނީ ޕާޓީއަށް ފޮނުވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މެންބަރުން ޕާޓީ އިން ވަކިކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ޕާޓީއިން ވަކިކުރާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއިން އަމިއްލައަށް ވަކިވާ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި އެ ހުކުމަށް ބާރުލިބޭ ގޮތަށް ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގައި ވަނީ ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުކުމުގެ ބާރު ނުހިނގާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މައްސަލައިގައި ސޮއި ކުރި މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެކަން ވަނީ ޔަގީންވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ފަޅުވެރިން

  އަދިވެސް ފޮނިބައިސާ ކަނޑަންވެގެންދޯ މިއުޅެނީ؟ ކުރިންވެސް ބުނެފިން ދެގޮތުން ކުރެ އެއްގޮތޭ އޮންނާނީ. އެއީ: އެހެންޏާ ކާވަނި ރުޖޫޢަކުރުން، ނޫނީ ގޮނޑިން އަތްދޮވެލުން. ބަލަ ރައީސް ޔާމީންގެ "ޔެސް" މެނިފެސްޓޯ ދައްކައިގެން، ވިއްކައިގެން ގޮނޑި ލިބުނީމާ ހީކުރީތަ އެއީ ތިމާމެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ވިއްކަން ހުރި އެއްޗެއްކަމަށް؟ ތިޔައިން މީހަކު ނިކަން ގޮނޑި ވީއްލާފައި ގޮސް ދެން ނަފްސު ވިއްކަބަލަ މިލިއަން މިލިއަނަށް!! ކޮބާ 17 ވަނަ މަޖްލީހުގައި ތިބެފައި 18 ވަނަ މަޖްލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން ނުހޮވުނު މީހުންތައް؟ އެއިން މީހެއްގެ ވޯޓު، ނޫނީ ގޮނޑި، ނޫނީ ނަފްސު ގަންނާނެ މީހަކު މިއުޑުދަށުގައި އެބަހުރިތަ؟ މިރޭ 12 ގެ ކުރިން ސޮއި އަނބުރާ ނުނެގި އެއްވެސް މީހަކު ދެން މަޖްލީހުގެ މާލަމަށް ވަންނަން ޚިޔާލުވެސް ނުކުރާތި! ބަލަ މިއީ ގަޓު ސަރުކާރެކޭ!!

  5
  18
  CLOSE
 • ހޯހޯ

  ނުނަގާނަން. ސީ ލާންޖެހޭނީ. ހެޔޮ ކަނޑާލިއަސް. ގައުމަށާއި ރައްޔަތުންނަށް އިޚްލާސްތެރިންތިބީ ކޯލިޝަނުގައި. ތިޔަވަގުން ވިދާޅުވާގޮތަށް ކަންކަންކޮށްގެސް ދެދުނިޔޭގައިވެސް އޮތީ ގެއްލުމާއި ހަލާކު

  18
  12
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު