chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ "ވިހަ" ބާރަށް ފެތުރެނީ

 • ވިޔާނުދާ ޒުވާނުން މި ފިކުރުގައި ޖެހޭލެއް ގިނަ
 • މިފިކުރު ފެތުރުމުގެ އަޑީގައި ބައެއް ޝޭހުން
 • މިފަދަ މީހުންގެ ޖަރީމާތައް ސީރިއަސް ދަރަޖައަކަށް
މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އެޅި ބަޔަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިމަންދޫގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ހަވީރު ނޫސް

ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ހިލާފުކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ބޭނުން ނުވާ މައިންބަފައިން އެބަ ތިބި ހެއްޔެވެ؟ ދީނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ތިބޭ ބެލެނިވެރިން ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެބަ އުޅޭ ހެއްޔެވެ؟ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި، މިއަހަރުގެ މޭ މަހުވެސް ދަރިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ފަސް މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ދެ މައްސަލަައެއް ހުށަހެޅުނެވެ. ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގުން އަދިވެސް މިއޮތީ ނައްތާނުލެވިކަން މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން މި އޮތީ ފެންނާށެވެ. ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ތަކުގެ ސަބަބުން ސިކުޑި ދޮވެލައި ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާތައް ހިންގަން ފަސް ނުޖެހޭ ދަރަޖައަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުންގެ ކަންކަން މި ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ.

މަޝްހޫރު ބްލޮގަރު އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސް ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހައްދެއް ނެތް ގޮތަށް މަރާލުމުގައި ތިބީ، މިފަދަ ފިކުރުތަކެއްގައި ޖެހިފައި ތިބި ބައެއްކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. ޔާމީން މަރާލުމަށް އޭނާގެ ގާތިލުން ތަހުގީގަަށް ދެއްކި ސަބަބަކީ، ޔާމީން އަކީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ޔާމީންގެ ގާތިލުން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ދެނީ ޒީރޯ ޓޮލިރެންސް ކަމަށް އެ މީހުން ވަނީ ތަހުގީގުގައި ބުނެފަ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ، އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމް ކުރުން އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ އަތް މައްޗަށް ނަގައިގެން ބޮޑު ގަތުލުއާންމެއް ހިންގުމެވެ. މި ކަމެއް މި ހިންގީ ދީނީ ގޮތުން މެދު މިނުގެ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުއްވި ނުފޫޒު ގަދަ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މަތިން ހަނދާން ނުނެތި ތިއްބަ އެވެ. -- އެ ގަތުލުގެ ފަހަތުގައި އޮތް އަސްލު ސަބަބެއް އަދި ފުލުހުންނަށް ނުހޯދެ -- އަދި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް އައިސްފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ވަގަށް ނަގައި ގެއްލުވާލީ ވެސް ދާދި އިހަށް ދުވަހެއްގަ އެވެ. ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ސީރިޔާގައި ހިނގަމުން ދާ ހަނގުރާމަޔަށް ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ގޮސް ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތަކާ އެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ އައުމަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް ޖުމްލަކޮށްލާ ނަމަ ފެންނަ ތަސްވީރަކީ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުތައް ފެތުރެމުން އަންނަލެއް ބާރުކަމެވެ. އެ ފިކުރުތަކުގެ ވިހަ ފެތުރިގެން ގޮސް، ހިންގާ ޖަރީމާތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނުރައްކާވަމުން އަންނަކަން މި އޮތީ ހާމަވެ ފެންނާށެވެ.

މަގުއޮޅިފައި ތިބި ޒުވާނުންގެ "އެކުވެރިޔާ"

ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިފައިންގެ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރު ފަތުރާމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަމުން އަންނަ ޒުވާނުން އެވެ. އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް ކުރެވުނު ކުށްތަކުން ތައުބާވެ ސުވަރުގެ ދެވޭނެ ގޮތަކީ، ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވުން ކަމަށް ފަތުވާ ދޭ ބަޔަކު ވިސްނައިދީ އެ މީހުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ސަވާރުވަނީ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުވެ މަރުވުން ނޫން ގޮތެއް އެ މީހުންނަށް ނެތް ކަމަށް ވިސްނުމެވެ. މިފަދަ މާޔޫސް ކަމެއްގައި ތިބޭ ޒުވާނުން ހެޔޮ މަގަށް އެޅުވުމުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުތަކުން އެ މީހުންގެ ސިކުނޑި ދޮވެލުމުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ސިއްރު ގޮތެއްގައި މެކުހަށް ޖަހައިފަ އެވެ. އެފަދަ ފަތުވާދޭ ފަރާތްތައް މިހާރު އުޅެނީ އެއް ޒަމާނެއްގައި އުޅުނުހާ ފާޅު ގޮތެއްގައި ނޫނެވެ. އެފަދަ ގްރޫޕްތަކުން މީގެ ކުރިން ވަކި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހުކުރުކޮށް ނަމާދުވެސް ކުރެ އެވެ. އެކަމަށް މިހާރު ވެސް ނިމުމެއް ނެތެވެ.

އެގޮތަށް ގަބޫލު ކުރެވިގެން، ބޮޑެތި މާރާމާރީތަކުގައި ޝާމިލްވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުނު ބައެއް މީހުން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސް، ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ގްރޫޕް މާރާމާރީތަކުގައި އެކި ފަހަރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް "ދީނީވެ"، އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ސީރިޔާއަށް ގޮސް އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވަމުން އެބަދެ އެވެ. ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ޔުނިޓްގެ ދިރާސާގައި ބުނަނީ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުތަކުގަިއ ޖެހިގެން، ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމަޔަށް ގޮސް އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 60 ދިވެހިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ބޮޑެތި މުޖުރިމުންގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ލޭބަލްވެފައިވާ މީހުން ކަމަށް އެ ދިރާސާގައިވެ އެވެ. އެ ދިރާސާގައި ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުގައި ޖެހި 60 މީހުން ހަނގުރާމައިގައި އުޅޭ ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް އެ އަދަދު 100އާ ގާތްކުރާ ކަމަށް ބައެއް އެހެން ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތުރުން މެކުހަށް

މީގެ ކުރިން އެފަދަ ޖަމާއަތެއްގައި އުޅުނު ފަރާތަކުން ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ބުނި ގޮތުގައި، މިހާރު ވެސް ބައެއް މިސްކިތްތަކަށް މިފަދަ ގްރޫޕްތަކުން ޖަމާވެ، ދީނީ ފަތުވާދީ ވަކި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުވެސް ކުރެ އެވެ. --މަސްލަހަތަށް ޓަކައި މިސްކިތްތަކުގެ ނަން ފޮރުވާފައި-- އެފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ބައެއް ޝޭހުން ވެސް މިފަދަ މިސްކިތްތަކަށް ގޮސް، މިފަދަ ގްރޫޕްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދަރުސް ދީ ހަދާކަމަށްވެ އެވެ. އެގޮތުން، ދާދި ފަހުން ޔާމީންގެ މަރަށް ފަހުވެސް، އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދޭހަވާ ގޮތަށް ޝޭހަކު ގްރޫޕަކާ ބައްދަލުކޮށް މިސްކިތެއްގައި ދަރުސްއެއް ދެއްވި އެވެ. އަދި ޔާމީންގެ ގާތިލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުން ވަނީ އެ ދަރުސްގައި އެދުވަހު ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝޭހެއްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް، ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައަކީ ދާހިލީ ހަނގުރާމައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސީދާ މުސްލިމުން ނައްތާލުމަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ބުނެ އެބޭފުޅާގެ އަޑުން އޯޑިއޯ ރިޕޯޓެއް އާންމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އެއީ ދާހިލީ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށާއި އެއީ ޖިހާދެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަޑު ފަތުރަނީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ މެސެޖްގައި އެ ޝޭހް ބުނެފައިވެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެ ޝޭހްގެ ދަރުސްއިން ހިތްވަރު ލިބެނީ ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމައެއް ދާށެވެ.

މި ފިކުރު ރަތްރޮނގު ހުރަސްކޮށްފި

މި ހައްދުފަހަނަ އެޅި ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ހައްދުން ނައްޓައިގެން ގޮސް މުޅި ރާއްޖެ ގުޑުވާލާ ވަރުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ވެރިރަށް މާލޭގައި ނުދީ ސަލާމަތްވީ ވެސް ކިރިޔާ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން، ބިސްބުރު ކައިރީ ހުރި ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ބޮން ހަދަން ގެންގުޅޭ ޒާތުގެ ގިނަ ސާމާނާއި ކެމިކަލާ އެކު އެފަދަ ފިކުރުގެ ބައެއް ހައްޔަރު ވެސް ކުރި އެވެ. މި ނުރައްކާ ހަމަލާ ރާވަމުން އައި އެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

އެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިއްރުފުލުހުންގެ ކިބައިން ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެ މީހުން ރާވާފައި އޮތީ، މާލޭގައި މީހުން ގިނައިން އެއްވާ ފަސް ތަނެއްގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭށެވެ. އެގޮތުން ޕިކަޕެއްގައި ބޮން ހަރުކޮށް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ބޮން ގޮއްވާލަން ވެސް އެ މީހުންގެ ޕްލޭންގައި އޮތް ކަމަށް އިންޓެލިޖެންސުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުންގެ ސިކުނޑި ހައްދު ފަހަނަ އެޅި ފިކުރުން ދޮވެލާފައި ހުރި މިންވަރަކީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ނަމާދުވެސް ކުރަނީ ޝާމްގެ ގަނޑި ނޫނީ، ސީރިޔާގެ ގަޑިޔަށް ބަލައިގެން އެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ކުފުރުގެ ބިމެއް ކަމަށް އެ މީހުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ވެރިރަށް ޝާމްކަރަ ނޫނީ ސީރިޔާއަށް ނުދެވޭ ނަމަ، މިތަނުގައި ޖިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ މީހުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. މިފަދަ ޒުވާނުން އެ މާހައުލަށް ތައްޔާރުވުމަށް ތަފާތު ޓްރޭނިންތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކަމަށްވެސްވެ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ބޮންގޮއްވުމާއި މީހުން ގަތުލު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ ޖިހާދުގެ ގޮތުގައި މިފަދަ ޒުވާނުންނަށް ބަލައިގަނެވުމެވެ.

އަޅާނުލާ ތިބެވޭ ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް

ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރު އެންމެ ބޮޑަށް ދެވި ހިފަނީ ކޮންމެސް މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވި، ސަލާމަތް ނުވެވިފައިވާ ޒުވާނުން ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް މި ފިކުރު ތައާރަފްކޮށްދެނީ ކޮންމެވެސް ރަހުމަތްތެރިއެއް ނޫނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތެވެ. ނޫނީ ބައެއް ފަހަރަށް މުޅިން އަލަށް ދިމާވެ ރަށްޓެހިކަން އުފެދޭ މީހުންގެ ކިބައިން ވެސް މި ފިކުރު ތައާރަފްވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް މީގެ ކުރިން ދީނީ ކަންކަމަށް މާބޮޑު ހޭލުންތެރިކަމެއް ނެތް މީހުން މިފަދަ ފިކުރުތަކުގެ ގެންދާލެއް ފަސޭހަ އެވެ. އެއީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މީގެ ކުރިން ދީނީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް ނެތް އިރު، އަލަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ތައާރަފްވުމުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. ޔާމީންގެ މަރާގުޅިގެން ފުލުހުން ހާާމަ ކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައިވެސް ވާގޮތުގައި އޭނާގެ ގާތިލުން ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުންނަކީ ތައުލީމު ލިބިގެން ތިބި ބައެއް ނަމަވެސް ދީނީ ކަންކަމުގައި ވާހަކަ ދައްކައި ގޮބް ބުނެވޭވަރުގެ ތައުލީމެއް އެ މީހުންގެ ނެތެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހުން އެ އަމަލު ހިންގީ ދީނީ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އަފްގާނިސްތާން އަދި ޔަމަނަށް ދަތުރުކޮށް ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ބައެއް މީހުން އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް މިނިވަންކަމާ އެކު އެބަ އުޅެމުންދެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް އެމެރިކާގެ އިޓެލިޖެންސާއި ދިވެހި ފުލުހުން ވެސް ފާރަލަ އެވެ. އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެ މީހުން މޮނީޓާ ނުކުރެވުމުން އަނެއްކާ ވެސް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ ފިކުރުތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައި އެފަދަ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާތަން ފެނިފައިވެ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލިވެ، އެންމެންގެ އަމާޒު އެދިމާޔަށް ހުއްޓިފައިވާ އިރު ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުތަކުގެ މީހުން މި ފުރުސަތުގެފައިދާ ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ނަގަ އެވެ. އެ މީހުންގެ އެ ފިކުރު އެހެން މީހުންނަށް ފަތުރާލައި އެ ބަޔަށް މީހުން ގިނަކޮށް މޮޅަތި ރޭވުންތައް ރާވަން މި ފުރުސަތު އެ މީހުން ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ވަދެ، މައްސަލަ އިތުރަށް ނާޒުގު ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އޮވެ އެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ މި ވިހަޔަށް ފަރުވާއެއް ނުހޯދިއްޖެ ނަމަ، މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ފެނުނު ފަދަ ބައެއް މަންޒަރުތައް އަނެއްކާ ވެސް ތަކުރާރުވެދާނެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ސަލްޓަންޕާކްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި އިތުރު ބޮންތަކެއް ގޮއްވުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އެފަހަރު ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް އަނިޔާވެ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮޑު އަޑިގަނޑަކަށް ވެއްޓުނެވެ. އަދި ހަމަ އެ ދުވަސްވަރު، ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުގައި ތިބި ބަޔަކާ ދެމެދު ހިމަންދޫގައި ބޮޑު ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގައި އެތައް ބައެއްގެ ލޭއޮހޮރިގެން ދިޔަ އެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި ޓޫރިޒަމަށް ބިނާވެފައި އޮތް ރާއްޖެއަށް ތަހައްމަލް ކުރަން ފަސޭހަ ކަންކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އަހަރުމެންނަށް ހީނުކުރެވުނަސް ހައްދުފަހަ އެޅި ފިކުރު ފަތުރަން ބަޔަކު ތިބީ ފޫގަޅައިގެން އެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކާމިޔާބުކޮށް، އޭގެ ނުރައްކާ ވެސް މި އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިވެހިންގެ ބޯމަތިވަމުން އެވެ. މިއީ އަޅާ ނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ގައުމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ފާރިޒް މޮޔަ

  އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ކުރަން ހަނގުރާމާ ކުރަނީ ޝާމް އަކީ އިސްލާމުންގެ ތަނެއް ޝީއީން ގެ ތަނެއް ނޫން ކޮން ޗިޕެއް

  1
  6
  CLOSE
 • އަޙްމަދު

  ރިޕޯޓެއް ލިޔާއިރު ހުރިހާ ދިމާލަކަށްވެސް ފޯކަސް ކޮށްލުން ރަނގަޅު. އެއްލޮލުން ބަލައިގެންނެއް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް އަދި ޢިލްމީ ރިޕޯޓެއް ވެސް ނުލިޔެވޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން. ޙައްޤަކާ ނުލާ މީހުން މެރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް ސީރިޔާގައި އެކުރާ ހަނގުރާމައަކީ ދާހިލީ ހަނގުރާމައެެއް ނޫން. އަދި އެހެން ބުނާ ޞެއިޚުްން އެހެން ބުނަނީ ތޯތޯ ވާހަކައަކަށް ނޫން. އެމީހުން ހުއްޖަތް ގެންނަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ސުންނަތުން.. ސުވާލަކީ އެއީ ދާހިލީ ހަނގުރާމައެކޭ ކިޔާފަ ބައެެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ކުޑަކުދިން މަރަނީ ކީއްވެތޯ.. އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތްތޯ. އެ ނުވޭދޯ ހައްދުފަހަނަ އެޅީކަމަށް. ޝެއިޚުން ގެ ވާހަކައިން ތަންކޮޅު ކޮޅު ނަގައިގެން އެބުނާ އެއްޗެއްގެ މަހުފޫމެއް ނޭނގޭނެ. އެއްކޮށް އަޑުއަހައިގެން އެނގޭނި. އަދިވެސް އެބަހުރި ވަރަށް ވާހަކަ.

  4
  5
  CLOSE
 • މުހައްމަދު

  މި ލިޔުނު ލިޔުންތެރިޔާ ކޮންމަ އެއްޗެއް ލިއުނަސް މިކަންތައް ދާނީ ކުރިޔައް އިންޝާ ﷲ..

  17
  21
  CLOSE
 • ކަހުރަބް

  މިހާރު މި ލިޔުނު ލިޔުންތެރިޔާއަށް އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. އެކަލާނގެ ތެދުމަތު ދެއްކެވި މީހަކަށް ތެދުމަގު ފެންނާނެ.

  21
  5
  CLOSE
 • އަލި ތަކުރުފާނު

  މި ކޮމެންޓް "އަވަސް" އަށް ޕޯސްޓްކުރެވޭނެ ހިތްވަރު ނުހުންނާނެ ކަމާއި މެދު ޔަޤީންކޮށް ފަށަމެވެ. ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނަ އެޅީ މިލިޔުނު ކުއްޖާއެވެ. އެއީ ކާކުކަންވެސް އެނގޭ ކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބަދު ދުއާ އެއްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ. އެކުއްޖާ އަށް ހެޔޮ ވިސް ނުން ދެއްވާށިއެވެ. ކޮއްކޯއެވެ.. އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކޮށްދެނީ ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް މުނާފިޤު ފިކުރުތަކާއި ވިސްނުންތައް ދީނޭ ކިޔައިގެން ބިރުދައްކަން ފާޑުކިޔައެވެ. ޖިހާދު ފިލާވަޅު އުވާލީ ... ނަރަކައިގެ އަޒާބުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލީ... ފަރުޝު 5 ނަމާދަށް ޖަމާއަތަށް އަރަން ފެށިއްޔާ ހައްދު ފަހަނަ އެޅީ.. ހޯމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޯދަ ހިފާ ދަމު ނަމާދު ކުރަން ފެށިއްޔާ އެދެން ވަރަށް ބިރުގަންނަން ޖެހުނީ.. އެކަމަކު އިންސާނުން އުފެދިންގެން އައީ ރާމާ މަކުނުންނޭ ކިޔައިފަ އޮތް ފިލާވަޅު އޯކޭ.. ދެނަމާދުން 3 ނަމާދުވެސް އޯކޭ.. ރަމަޝާން މަހު ރޭއަޅުކަމަށް ހާއްސަ ރޭ ތަކުގައި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުދިންނާއި އެއްކޮށް ގޭ ކޮޓަރީގައި ފާޙިޝް އަމަލުތަކުގައި ޤާފިލުވެގެންތިއްބަސް އޯކޭ.. ދަންވަރު ބައިބަލާ އާއި ތާހާއި ދެޖިންސްގެ މީހުން ހޭލައިގެން ޤާފިލުކަންމަތީ ތިބުން އޯކޭ.. ނޫސްވެރިން ނަކަށް ރިޕޯރޓް ނެރޭކަށް ނޭނގޭ.. އަމިއްލައަށް ވާ މަރުތައް އިންތިހާ އަށް އަރައިގެން ދިޔަ...މަރްހޫމް ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ގުޅިގެން އާއިލާ ޤަބޫލް ކުރާގޮތް އެބުނީ.. އެކަމަކު ނޫސްވެރިން މީހުންގެ ސިކުނޑި ދޮންނަން ވެގެން ފޯކަސް އަނބުރާލަނީ ދީނީ މީހުންނާއި ދިމާއަށް.. ބުނަން ކޮއްކޯ.. ލާރިކޮޅަކަށް ދީނީ ކަންކަން ހުއްޓޭ ގޮތަށް އަސްލު ޖަރީމާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ދިފާއުގައި އަދި ފާހިޝްކަންކަން ނޭނގި ހުރެ ތިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ވިސްނާ ފިކުރު ކުރޭ އިނގޭ...

  46
  8
  CLOSE
 • ޢަބޫ

  ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ؟

  8
  2
  CLOSE
 • ހާމަިދު

  ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމުގެ ކަންކަން މިވަރަށް ފެތުރިގެން ދިޔައީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި. އަދި ރާއްޖެއަށް ދިމޮކްރަސީ ގެނައުމުގެ ނަމުގައި އޭރު އެފެށުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ދީނީ ޕާޓީ އަދާލަތު ޕާޓީ އުފަންވެގެން އައުން. ހަގީގަތުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގައި އެ ހިމެނެނީ، އޭރު މައުމޫނުގެ 30 އަހަރުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ބާއްވަމުން ދިޔަ އެއްވުންތަކުގައި، ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ މީހުން. އެމީހުން އޭރު ބައިވެރިވަމުން ދިޔައީ، އެމްޑީޕީ ފިކުރުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެނީ، ހުރިހާ ދީންތަކަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެމްޑީޕީ ކަމަށްވާތީވެ. އަދި މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއެއް ގާއިމުް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އުފެދުނު ލޫޕްހޯލްގެ ބާގަނޑުން ފައިދާ ނަގައިގެން މިފަދަ ޖަމާއަތްތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުވެގެން ދިޔައީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައެވެ. އެކަން މިހާރުވެސް ފެންނަން ހެކިކަ

  14
  24
  CLOSE
 • ރައީސް

  އިސްލާމުންނޭ ކިޔާތީ ލަދު ގަނޭ

  17
  7
  CLOSE
 • ޖަމާލް

  ޑުރަގް ބޭނުންކުރުމާއި ފޭރުމާއި ވައްކަންކުރުމާއި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ތައްކުރުވުމަކީ ހައްދުފަހަނަ އެލުން ނޫން ތޯ.... ތިއަ ގެންގުޅެނީ ޔަހޫދީންގެ ވިސްނުން.... މުސްލިމަކު ކުށެއްކުރާ އިރަށް ހައްދުފަހަނަ އެޅީ... ޔަހޫދީން ކޮންމެ ކަމެއްކުރިއަސް މިސްޓޭކް.... ތީ މުސްލިމުން ގެތެރެއިން ސުންނަތަށް އަމަލުކުރާމީހުން އުޅޭތީ ނަފުރަތުކުރާމީހުން ..... ހަސަދަވެރިކަމެއް އޮތަސް ތިޔައީ ބޮޑުވަރު.... މީތި ޕޯސްޓްނުކުރާނެކަންވެސް އިނގޭ... ބަޓް މީ ހަގީގަތަކީ....

  48
  8
  CLOSE
 • ދޮންބެ

  އޭ ކަމާލް. ގުދޯ ގުދޯ ނުގޮވަބަލަ. މިދުނިޔޭގަ އެންމެ ގިނައިން ބޮން ގޮއްވަނީ އެމެރިކާޔާ އިޒްރޭލުން. އެކަމަކު އެމީހުން ހައްދުފަހަނައެޅީޔޭ ނުކިޔަނީ ކީއްވެ. ހަމަ އެއްކަމެއް ދެފިކުރެއްގެ ބަޔަކު ކުރީމާ އޭގެ ނަން އެބަ ތަފާތުވޭ. ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާޔަކަށް ވަނީ މުސްލިމަކު ހަމަލާއެއް ދިނީމާ. ޕާޓޭއަކު 10 މީހުން ކޮށާ ކާޅަށް އެޅިޔަސް ހަމަ ހައްދުގެތެރޭ ހުރެގެން އެ ކޮށަނީ. ރަސޫލާއަށް ހަޖޫޖަހާތީއޭ ކިޔާފަ މީހަކު މަރާލީމަ ވަގުތުން ހައްދުފަހަނައެޅީ.

  9
  1
  CLOSE
 • ކަމާލް

  ޖަމާލު މޮޔަ ނުގަވާ. މަސްތުވާ ތަކިުތި ބޭނުންކުރުމާއި ދެން ތިބުނި ހުރިހާ ކަމަކަާ ބޮން ގޮންވުމާ އެއްވަރު ކުރާ މީހެއްގެ ސިކުނޑި ދޮވެވިފައި ހުރި ވަރު އެހެން މީހަކު ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ.

  5
  19
  CLOSE
 • ޖޖ

  އެއްބަޔަކު މަގުމަތިގައި ކަތިލާ ހެދީމަވެސް ޖެހިގެން އައި ހުކުރު ހުތުބާގައި މަރުހަދާން ކުރަން ގޮވި ބަޔަކު ކޮންމެ މުސީބާތެއް ދިމާވިޔަސް ބުނާނީ ހަމަ މަރުހަދާން ކުރާށޭ ނުންތޯ؟

  8
  CLOSE
 • އަޙްމަދު

  އަވަސް ނިއުސް ޓިމަކީވެސް ޖާހިލުކަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ވިހަވެފައި ތިބި ޖާހިލުންތަކެއް ނޫންތޯ!؟ ތަނެއްދޮރެއް ނުބަލާ މިކަހަލަ ލިޔުންތަޢް ލިޔެ ޝާޢިއު ތިކުރަނީ!.

  45
  18
  CLOSE
 • އަހްމަދު

  ހައްދުފަހަަނަ އަޅާފަތިބީ ކޮންބައެއްކަން އެނގިއްޖެދޯ އަވަސް ނިއުސްޓީމަށް ހެހޭ.

  23
  7
  CLOSE
 • ިއަހުރެންގެ ޚިޔާލު

  އަވަސް ނޫހުން އަދި ކޮމެންޓް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކަށްވެސް އިހްތިރާމްކުރަން..!! ނުބައި ޢަމަލުތައްކުރުމުގައި މިގައުމުގެ ގިނަ މީހުން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވޭ..!! ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔާލިޔުމަކުން އޭނަ އަދި މަރާކަށްވެސް ނުޖެހޭ..!! އިސްލާމް ދީނަކީ ހަރުކަށި ދީނެއް ނޫން..!! އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއި ފަސޭހަދީނެއް..!! އޭގެ މާނައަކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް އުޅޭށެކޭވެސް ނޫން..!! އިންސާނުންވީމަ ކުއްވެސް ކުރާނެ..!! ކުއްކުރީމަ ފާޅުގަ ނަސޭހަތްތެރިވެސް ވާންޖެހޭ..!! ދީނުން ބޭރުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ތަޢުބާވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެސް ވާންޖެހޭ..!! ތަޢުބާ ވާންވެސް ޖެހޭނެ..!! ދަރިން ސުކޫލަށް ފޮނުވުން ވެކްސިންދިނުން އެއީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމޭ ބުނާނަމަ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ބޭނުންވާހާ ލިޔުމެއް ލިޔުމަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމޭ ބުނެވިދާނެ..!! ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ބުނެވިދާނެ، ކާފަރުންލައްވާ ކިޔަވައިދޭން ކަމުނުދަނީ، އެމީހުންދޭ ވެކްސިން ޖަހަން ކަމުނުދަނީ...ދެން ކީއްވެޔޯ އެމީއުން އުފައްދާ ތަކެތި ތިޔަ ކައިބޮއި ހަދަނީ..؟؟ ކާފަރު ޑޮކްޓަރުންނަށް ތިބާގެ ދަރިން ބަލިވީމަ ދައްކަނީ..؟؟ އެމީހުންދޭ ބޭސް ކީއްވެ އޯކޭވަނީ..؟؟ އެމީހުން އުފައްދާ އަންނައުނު ކީއްވެ ތިބާގެ ދަރިން ތުރުކުރަން ކަމުދަނީ..؟؟ މީހައްތަހާވެސް އެ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ދެއްކޭނެ ވާހަކަ..!! ތިބާޔާ ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކީ ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާ މީހަކަށް ނުވާނެ..!! އަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު އަނިޔާކޮށް މަރާކަށްވެސް ނުޖެހޭ..!! އެހެންނަމަ މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ އަދި އެންމެހާ ރަސޫލު ބޭކަލުންނާ ނަބީބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އެންމެން މެރީސްކަން ޔަޤީން..!! އެހެން ނަމަވެސް އެބޭބޭކަލުން އިސްކުރެއްވީ ކެއްތެރިކަން..!! ޙިކުމަތްތެރިކަމާ ކެއްތެރިކަމާއެކީ ދެއްވީ ނަސޭހަތް..!! އެބޭބޭކަލުންގެ ޢަމަލުން ދެއްކެވީ އޯގާތެރިކަމާ ހިތްތިރިކަމާ މަޑުމޮޅިކަން..!! ވީމާ އަޅުގަނޑު ތިޔަ އެންމެހާ ނޫސްވެރިންނާ ކޮމެންޓްކުރެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ މުޖުތަމަޢު އިސްލާޙުކުރަން އެކައްޗެކޭ ކިޔައި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން..!! ނަސޭހަތްތެރިވުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ..!! ނޫސްވެރިންވެސް ހޭލުންތެރިވެ މަސައްކަތް ކުރައްވީ ދީނާ ފުށުނާރާ ހެޔޮލަފާ ނަސޭހަތްދެވޭކަހަލަ ގިނަ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަތަށް ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއު ކުރުމަށް..!! އަދި ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންވެސްބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަންވީ ދީނީ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް..!! މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކީ ދީނީ ދަރުސް ނޫނީ ހެޔޮލަފާ ނަސޭހަތް ދެވޭނޭ މަގު ހޯދައިދީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގިނައިން ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް..!! ސުކުރިއްޔާ..!!

  33
  20
  CLOSE
 • ބައި ކުޅަނދު

  ވެކްސިން ނުޖަހަނީ ކާފަރުން ޖަހާއެއްޗެއް ވީމައެއްނޫން. އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ސައިންސް ޗީފް ޑރ. ޕީޓަރ ފްލެޗަރ ހަފިންގޓަން ޕޯސްޓަށް 2008 ގައި ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވެކްސިން ޖެހުމާއި އޯޓިޒްމަ އާއި ގުޅުމެއް އޮވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތާއްތަކެއް ދިރާސާތަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. މިވެސް އެބައިގަޑު ދޯ! އޭޝިޔާ ބައްރުގެ މީހުން ގުބޯ ހައްދާފަ އެވެރިން މިކަން ކަމުން އެވެރިންގެ ކުދިން ކޮޅު ސަލާމަތްކުރަނީ!

  11
  2
  CLOSE
 • އެނަލިސްޓް

  މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކޮށް ވައްކަންކޮށް މީހުން ފޭރި ނޫނީ މީހުން ފެލާ އުޅޭ ކުްތަކުގެ އަހުލު ވެރިން މި ހައްދުފަހަނަ އެޅީ ދީނީ މީހުން ގެ ބަހށް ލާރި އށް މީހުން މަރަނީ.... ކޮންމެހެން ދީނަށް ޓަކައެއް ނުން... ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ކޮން ދީނަކަށް ތަބާވާނީ... މީހުން މަރަނީ ހުސް ވަގުން

  13
  2
  CLOSE
 • ދޮންބެ

  މިރާއްޖޭގަ ގޭންގް މާރާމާރީގަ އެތައް ބަޔަކު ކަތިލީއިރު، މި ލިޔުންތެރިޔާޔަކަށް ބަޔަކު ހައްދުފަހަނަ އެޅިކަމަކަށް ނުވި. ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހައްދުފަހަނައަޅާފަ ހުރި މީހަކު މެރީމަ ވަގުތުން އެ މެރިމީހާ ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފި. ކަލޭމެންނެކޭ ޔަހޫދީންނެކޭ ނެތް ތަފާތެއް. އެމީހުންވެސް މިގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ މުސްލިމަކު ހަމަލާއެއް ދީފިއްޔާ އެވަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާޔަކަށް. މުސްލިމަކަށް ހަމަލާއެއް ދީފިއްޔާ އެވަނީ "ޕީސްކީޕިންގް" އަށް.

  38
  10
  CLOSE
 • ޙަލީމް

  މިތާ ލިޔެފައި ހުރި ކޮމެންޓްތައް ކިޔާފައި ހިނިއަންނަނީ. ހައްދު ފަހަނަ އަޅައިދިއުމަކީ ވަކިބަޔަކަށް ހާއްސަ ކަމެއްނޫން. ހައްދު ފަހަނާއަޅައި ދިއުމުގެ މިސާލެއް މިލޔުމުންވެސް ފެންނަނީ. މީގެ ދެއަހަރެއް ކުރިން ރޯދަމަހު ތަރާވިސް ނަމާދުން ފައިބައިގެން މިސްކިތާ 20 ފޫޓަށް ދެވުނުތަނާ ފަހަތުން މީހަކު ސަލާމް ގޮވާލި. ޙާލުއަހުވާލު އަހާލި އަދި ކުރަނީ ކޮންަމަސައްކަތެއްތޯ ސުވާލުކުރި. މިސްކިތުން ފެންނަ މޫނެއްގެ ވެރިއެއް އެކަމަކު ނުދަންނަމީހެއް . އޭނާކުރި ދެތިން ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުން ސީރިއާގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ސީރިއާ ސަރުކާރުން ކަތިލަމުންދާކަމައްބުނި. ދެންފެށީ ހަނގުރާމައަށް ދާންޖެހޭނެ ވާހަކަ.

  14
  9
  CLOSE
 • މުސްތަފާ ބިން ޤާސިމް

  ކަޑަވާ ބަޔަކު ތިބޭނެ، މީ މޮޅު ރިޕޯޓެއް، އޮށްޓަރެއް އެބަހުރި

  22
  32
  CLOSE
 • އަބްދޫ

  އިންޒާރު އަންނަން ފެށުމުން ތިމާޔަށް ކުރެވޭ ކޮންކަމަކުންތޯ މިކަން މެދުވެރި މިވަނީ ބަލާ އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާހު ކޮށް މައާފަށްއެދުމަކީ ރިވެތި ގޮތް ނޫންބާ ؟އަޅުގަނޑުގެ އަމަލުތައްބަލާ ހިތްހަމ ނުޖެހޭ ބަޔަކު ތިބިނަން އެގުމުން އެމީހުނާ ޖަދަލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގާ އެމީހުންގެ ހިތް އަތުލަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވެސް ތިމާގެ މައްޗަށްއޮތްކަމެއް ؟ފުރާނަޔަކީ އެ އަށް ރައްކާތެރި ވުމަށް ތިމާޔަށް ކުރެވެން އޮތްހާކަމެއް ކުރަންޖެހޭ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް. ތިމާ އަމިއްލަޔަށް ކުރެވޭކަމެއގެ ސަބަބުން އެފުރާން ގެއްލި ދިޔުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ނޫންބާ؟ ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރި

  4
  6
  CLOSE
 • ޢިންސާފު

  ޙައްދަކީ الله ކަނޑަ އެޅުއްވި މިންގަނޑެއް. އެ މިންގަނޑު ފަހަނައެޅުމަކީ ހައްދުފަހަނައެޅުން. އެއީ، އެކަލާނގެ ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންކަމަށް އަރައިގަތުން. ޙަރާމް ކަންތައް ކުރަމުން ދިޔުމަކީ ހައްދުފަހަނައެޅުން. މިހާރު މިޤައުމަށް ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވަބާއަކީ ވެރިކަމާހެދި ޤައުމު ފިތުނަވެރިވެފައިވުން ފިތުނަ އުފެދޭފަދަ ކަންކަން ކުރުން الله ވަނީ ހަރާމް ކުރައްވާފަ. މިފަދަ ޙަރާމް އެތައްކަމެއް ކުރުމުން ދައުލަތުން ދަނީ މަގުފަހި ކުރަމުން. ރިބާކެއުން މިއުޒިކް ޝޯތައް ދެޖިންދު މަސްހުނިވެގެން ބޭއްވުން، މިކަމާގުޅިގެން ޒިނޭ ޢާންމުވުން، އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މީހުން މެރުން، މީހުންގެ މުދާ އެކިގޮތްގޮތުން ނުޙައްޤުން ކެއުން،،ނަމާދުނުކުރުން، މިހެންގޮސް މިޤައުމު ހިންގަން ތހިބި މީހުން މިވަނީ މިކަންކަމުގަ އެންމެ ކުރީގަ. މިއީ ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނައެޅުނަކީ.

  34
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  ވެކްސިން ނުދީ، ކުޑަކުދިން ކިޔެވުމުން މަޙުރޫމު ކޮށްގެން މި ގައުމަކު ނޫޅެވޭނެ، އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން އަފްޣާނިސްތާނަށް.....!!!

  24
  56
  CLOSE
 • މަހަށްދޭބަލަ

  ނުރަބޯ ކައެ މާ ޔޫރަޕް ވާން އުޅުނަކަށް ކައެއަކަށް ނުވެވޭނެ ޔޫރަޕެއް. ކައެތީ ހަމަ ކަނޑުމަސް ކައިގެން އުޅުނު އެމީހުންގެ ނަޒަރުން ކަޅު އަޅެއް. އެހެން ނޫނަސް ކައެ ދާންވީނު ކައެ އުޅޭނެ ގޮތަށް އުޅެން ކައެބޭނުން ތާކަށް. އަހަރަމެންގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އަދި ބުނާ ގޮތުން މުސްލިމަކަށް ނޫނީ ދިވެއްސަކަށް ނުވެވޭން

  6
  4
  CLOSE
 • މާފަހަތުގަ

  ނުރަބޯ ކަލޭ ދޭބަ ދަރީން ގޮވަިގެން ޔޫރަޕަށް ރެފިއުޖީއަކަށް ވެގެން އޭރުން އެމީހުން ކަލޭމެންނަށް ޚަރަުކުޜާނެ. ދެން ކުދިންކޮޅު ދީން ދޫކޮއް ފައްޅިތަކަށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދިޔައިމަ އެހެރީ ތަހްޒީބް ވެފަ!!

  29
  4
  CLOSE
 • ފެކްޓްސް

  މީހަކު އިލްމުވެރިވަނީ ހަމައެކަނި އެކެޑެމިކް ސްކޫލަކަށް ފޮނުވައިގެނެއް ނޫން! ދުނިޔެދުއް އެއްމެ ބޮޑެތި އިލްމުވެރީން ނަކީ ސްކޫލްތަކުން ޑިގްރީ އޮތްބަޔެއްވެސް ނޫން. އައިންސްޓައިން، ސޮކްރަޓިސް، ނިއުޓަން، އަދި އިސްލާމީ ދީނުގެ ރައްބާނީ އިލްމުވެރީން ތެރެއިން 4 އިމާމްުން ވެސް ހިމެނޭ. މިޒަމާނުގަ ވެސް ހޯމް ސުކޫލިންގް އެއްމެ ގަދަކޮށް ކުރިއަރަމުން އަންނީ މިކިޔާ ތަހުޒީބް ޔޫރަޕްގަ. މިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް 10 ގަވެސް ހޯމް ސްކޫލިންގް ހެދި ކުއްޖަކު މިދިޔައަހަރު ހިމެނުނު. އެއީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުމެއްނޫން. އެއީ އަމިއްލަ ޗޮއިސް. އެއީ މިނިވަންކަން. ޔޫރަޕުން ހަދާފައޮތް އެކަޑަމިކް ސިސްޓަމަކަށް ތަބާނުވާ ކޮއްމެ މީހަކީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފަ ހުރި މީހަކަށް މިވަނީ!! ބޯކެވިފަ ހުރީ ކާކުގެބާ؟

  61
  11
  CLOSE
 • ބަލާމީހާ

  އައިންސްޓައިން އަތުގއި ޑިގރީ އަދި ޕީއެޗްޑީވެސް ސްވިސް ޔުނިވަރސިޓީއަކުން އޮވޭ. ދެނ 4 އިމާމުން އަދި ގްރީކުންގެ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ އޭރު ޔުނިވަރސިޓީތައް ހުރޭތޯ ވިސްނާލިންތަ

  4
  7
  CLOSE
 • ވެކްސިން

  ވެކްސިން ދިނުމާއި އިދިކޮޅު މީހުން އުޅޭ ޔޫރަޕާއި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ޕްރޮފެސަރުންވެސް. އެވެސް ހައްދު ފަހަނައެޅި ބައިގަޑު ދޯ!!! ގެޓް ޔޯރ ފެކްޓްސް ރައިޓް!

  71
  5
  CLOSE
 • ހަޖަމް

  މިތަނުގަ ގިނަބަޔަކަށް ކިހިނެއްބައި ނުފެނި ހުރީ ދީނާ ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަ ހަމަ މިފަދަ ލިޔުމުގެ ގޮތްްތަކުގައި ނޫސް ވެރިން ޝާއިރުކޮއްފަ ހުރިތަން، ވާނުވާ ބަލާނުލާ ކޮމެންޓް ކުރަމުންދާއިރު؟ މި ލިޔުމުގައި މިވަނީ މިގައުމުގެ ދާޙިލިއްޔާގަ ހިނގަމުންދާ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ. ސީރިއަސް ވާ ސަބަބު ތިބައި މީސްތަކުންނަށް އިނގޭނީ ތިބައިމީހުންގެ ދަރިން ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން ދޭ ބޮމުގައާއި، އިމްޕޮރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕުލޯސިވް ޑިވައިސެސް ބޭނުން ކޮށްގެން ދޭ ހަމަލާތަކުން މަރުވާން ފެށީމަ. ފުލުހުން އެބުނާ ހަމަލާތަށް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަ ކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ތި ކޮމެންޓަރުން ތެރެއިން ކިތައް ބޭފުޅުން ކަން ދުނިޔެ ދޫނުކޮށް ތިބޭނީ.

  19
  37
  CLOSE
 • އަޖައިބުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ބޮޑެތި ވައްކަންތައްކޮށް، ބިލިޔަނުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، ޒިނޭކޮށް ރާބޮއި، ވ. އަންބާރާ ފަދަ ފަޅުރަށްތަކުގައި ދެޖިންސް މަސްހުނިކޮށް ޕާޓީކޮށްަޒިނޭކޮށްަހެދީ ކޮންބައެއް؟ ދެއަހަރު ބައިންފެށިގެން 18 އަހަރުވަންދެން ކުދިންގެ ސިކުނޑި ދޮވެލާފައިވަނިކޮށް އެހެންބަޔަކަށް އަލުން އެ ސިކުނޑިތައް ދޮވެލެވޭނަމަ 18 އަހަރުވަންދެން ސުކޫލަށް ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނުފެނޭ.

  44
  10
  CLOSE
 • އަންތަރީސް

  ފުރަތަމަވެސް ބުނެފައި އެއޮތީ ވާނުވާ ނޭންގޭ ޒުވާނުނުންގެ ސިކުނޑިއޭ ދޮވެލަން ފަސޭހަވަނީ. އެއީ 18 އަހަރުވަންދެން ތިބުނާ ސިކުނޑީއެއް ދޮންނަން ޗަންސް ނުލިބުނު ޒުވާނުން. ސްކޫލަށް ނުގޮސް މަގުމަތީގައި ތެޅުނު ބައިގަނޑު. ހިތުން ވަރަށް މޮޅު ކޮމެންޓެއް ދޯ ތިކުރީ؟

  1
  1
  CLOSE
 • މަލިކު ޢަލީ

  މިއަދު ދުނިޔެ ދެކެމުންދާ ޙަޤީޤަތަކީ، ޔަހޫދީންގެ މުއްފަތުން ކައިގެން ތިބިބަޔާކު އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގަ ކިޔަވައިގެން އެބައިމީހުންދޭ ފާސްތަށް ހިފައިގެން މުސްލިމުންގެ ބިންތަކުމައްޗަށް ޒަޔަނިސްޓުންނަށް ނަސްރު ހޯތައިދިނުމަށް ޓަކާ ކުފުރުގެ މަޖިލީސްތަކަށް ހިއްވަރުދީ ޥަލުއީ ގާނޫނުތަށްހަދާ، އެމަޖިލީސްތަކަށް އެބައިމީހުން ވަނުމަށްޓަކާ، ޑިމޮކުރަސީ ޚިތާނުކޮށް އިސްލާމިކް ޑިމޮކުރަސީއޭ ކިޔާ ޙަޤީޤީ މުސްލިމުން ނައްތާލުމަށް ޓަކާ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަން....

  39
  7
  CLOSE
 • މަލިކު ޢަލީ

  ތިކިޔާ ހައްދުފަހަނަ އެޅިމީހުން މިޤައުމުގަ ކިތައްތަން ގޮއްވާލައިފިތަ...؟ ކިތަށް މީހުން މަރައިފިތަ...؟ ކުފުރުގެ މަޖިލީސްތަކުން، ކުފުރުގެ ނިޒާމަކަށްތަކައި، ކުފުރުގެ ގާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން މުރުތައްދުވެރިން ގައުމުތަކުގަ ބޮޑެތި ގުންޑާއިން އުފައްދާ އެގުންޑާއިން ލައްވާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަށް ހިންގުމަށްފަހު އެދޭތެރެއަށް ދީންވައްދާ އެއީ ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އެޅިބަޔަކު ކުރިކަމެއްކަން ދައްކާ، ރޯބުހުތާނު ދޮގުތަށް ހަދާ ނުބައި ތަހުގީގުތަކެއްކޮށް ބަޔަކަށް ހައްގުނޫން އަދަބުތަކެއް ދެމުން ދިއުމަކީ، ހަޤީޤީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުންކަމުގައި ދަންނަވާލަން.... ދުނިޔެ މިއަދު ދެކެމުން މިދާ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީކަމުގަވެސް ދަންނަވާލަން...

  53
  3
  CLOSE
 • ދޮންބެ

  ހަޖަމް ގެ ލިސްޓް އަތުގެ އިނގިލިން ގުނާލެވޭހާ މަދު. އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގަވެސް ކުށް ކުރާނެ. މާތް ޞަހާބީންގެ ޒަމާނުގަވެސް ކުށް ކުރެވެ. އެކަމް ބަލަންޖެހޭނީ ކުށުގެ ރޭޓަށް. ކޮންވައްތަރެއްގެ ބައެއްތޯ މިރާއްޖޭގަ ގިނަ މީހުން މަރާފަ އޮތީ؟ ކޮން ބައެއްތޯ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަނީ؟ ކޮންބައެއްތޯ މަސާޖު ޕާލާތަކަށްގޮސް ޒިނޭކުރަނީ؟ ނުބައިކަންތައްތައް ކުރާ ވައްތަރުގެ ރޭޓް ބައްލަވާ. ޕޮލިސް އޮފީހަށް ގޮސް ކުށުގެ ރެޗޯރްޑްތައް ބައްލަވާ.

  8
  CLOSE
 • ހަޖަމް

  ސަލްޓަން ޕާކް ގޮއްވާލި. ހިމަންދޫގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލި. ޔާމީން ރަޝީދް މަރާލި. ރިލްވާން ގެއްލުވާލި. މިލިޔުމުގެ ލިޔުންތެރިޔާ މަރަން ގޮވީ ދެންމެ މި ސެކްޝަން ގަ ހަމަ. (:

  9
  CLOSE
 • ްައަލީ

  އަވަސް މީހުންނަށް ދީނެއް ރައްބެއް ރަސޫލެެއް ވަކިކުރަން އެގޭތަ

  48
  9
  CLOSE
 • މަލިކު ޢަލީ

  ހައަދު ފަހަނައެޅުމޭ ކިޔާ ތިފަދަ ފަތުނަވެރި ރިޕޯރޓެއް ލިޔާއިރު ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ ކޮބައިކަން ފުރަތަމަ ތިމާމެންނަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ... ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާ ރަސޫލް ޞޮލައްﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަގެ އަތްޕުޅުމައްޗަށް، ހަތްއުޑުމަތިން ބާވާލެއްވި ތަކެއްޗަށް ކާފިރުވުމަށްވުރެބޮޑު ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯ...؟

  52
  6
  CLOSE
 • ަައިއްސެ

  އިސްލާމް ދީނުގެ ހުކުމް ތައް އިގެނީ ކިހާވަރަކައްބާ

  38
  3
  CLOSE
 • ޢަސާ

  ޢަވަސް މީހުނައް ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުން އެނގޭތަ؟ ހައްދު ފަހަނަ އރޅި މީހުންނަކީ އިސްލާމުންނޭ ކިޔައިގެން ތިބެމެ. ޢިސްލާމްދީނައް މަލާމަތްކޮއް. ޙަރާންކަންކަން ހުއްދަކޮއްގެން އުޅޭމީހުން. މިގައުމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އެޅިމީހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޮޑުންނާނާއި ގައުމުގެ ވެރިމީހާއާއި ބުރުގާނާލާ ނުވަތަ ބުރުގާގެ ނަމުގައި ބޯމަތީގަ ފޮތިކޮޅެއް ބާއްވައިގެން އުޅޭ އެންހެނިންނާއި. މިއުޒިކު ހުއްދަ ކޮއްގެން އުޅޭ ޖާހިލުންހިމެނޭ. ޢިސްލާމް ދީނުގެ މިންގަނޑުން ބޭރުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާމޭހެން. މިޤައުމުގަ ގިނަވާނީ ހައްދު ފަހަނަ އެޅިމީހުން. ޢެގިއްޖެތަ؟؟؟

  57
  6
  CLOSE
 • ޚަސީ.

  ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލިވެ، އެންމެންގެ އަމާޒު އެދިމާޔަށް ހުއްޓިފައިވާ އިރު ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފިކުރުތަކުގެ މީހުން މި ފުރުސަތުގެފައިދާ "... ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހައްދު ފަހަނަ އެޅިވާހަކަޔާ އެކަމުގެ ސަބަބުން މާގިނަ މަރައިފި ކަމާ،ގޭންގުތަކުން ހައްދު ފަހަނައަޅާ މާގިނަ މީހުން މަރާއިރު .. ހަމަ އޯކޭ... !! ދެންކޮންމެސް އެއްޗެއް ތިމާގެ މޮޅުކަން ދައްކަން ލިޔެލީދޯ ތާކުންތާކު ނުޖެހުނަސް..

  46
  2
  CLOSE
 • އަވަސް

  އަވަސް ޓީމް މާމޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔާނޭހިތާތަ ތިއުޅެނީ. ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތެރެއިން އެކަނިވާކަމެއްނޫން. ފާހީޝް އަމަލުތަކުގައިވެސް ހައްދުފަހަނައަޅޭނެ. ކަލޭމެން ދެއިތުދެދަޅަށް ސިޔާސީ ވާހަކަ އަބަދު ދެއްކިމަކީވެސް ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ބީތާއިންތަކާ. ސީރިޔާ އޭ ކިޔާފަ އަނގަ ގަޅާއިރު ކައެމެން ހިތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރޭތަ ކަލޭމެންގެ އުޙްތުންގެ އިތްފަތް ފޭރިގަންނަ އިރު؟؟ މައިންގެ ކުރިމަތީ ދަރިން ކަތިލާއިރު ކަލޭމެންގެ އިންސާނިއްޔަތުލަން ކޮބާ. ހައްދުފަހަނާއަޅާ ނުދަންޔާ ކޮބާ ކަލޭމެންގެ އިންސާނިއްޔަތުކަން އެހެންވަންޔާ ކަލޭމެން އެވާހަކަތަށް ނުދައްކަނީ. އެޔައްވުރެ ކަލޭމެންވެސ ބޭނުން ވަނީ ރާބޯން، މަޖާ ކުރަން، ހަރާން ލާރިކާން. ކައެމެން ތިތިބެނީ ދުނިޔެއައިގެން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފަ. ޖަހާލަބަލަ މި ޕޯސްޓް ކެރެންޔާ ރަނޑާލިތަކާ.....

  58
  14
  CLOSE
 • އައްޔަ

  ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ހައްދު ފަހަނަ އަދި ނާޅާތޯ

  40
  6
  CLOSE
 • މަސްތުވާ ތަކެތި ،ޒިނޭ ހައްދުން ނެއްޓިފައި

  މަސްތުވާ ތަކެތި އާންމުވެއްޖެ،ޒީނޭ ޢާންމު ވެއްޖޭ ،ފިރިހެން ކުޅިން އާނަމު ވެއްޖެ،ލާދީނީ މީހުން އާންމު ވެއްޖެ، ނަމާދު ނުކުރާ މީހުން އާންމު ވެއްޖޭ ،މީހުން ނާ ނުއިނދެ ބަލިވާ މީހުން އާންމު ވެއްޖޭ ،އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް އުޅެން ބޭނުން ވާ މީހުން އާންމު ވެއްޖޭ ، ގަޢމު ނުރައްކަލަކާށް ވެއްޓިގެން ދިޔައިރު މި ރިޕޯޓަރަކަށް މިއިން ކަމެއް ނުފެނުނީތީ މަ މިހުރީ ހަމަ ހަޢިރާންވެ އަންތަރީސްވެ ބަސް ހުއްޓިފަ

  62
  4
  CLOSE
 • ޙައިރާނު

  ލިޔުމުގައި ހުރި ކޮމެންޓްތަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިކް ޑިސްލައިކް އިން ލިޔުންތެރިޔާ ތި ހާމަ ކުރީ ހަޤީގަތްކަން ސާބިތުވޭ

  30
  53
  CLOSE
 • އާދޭސް

  ސްކޫލުން ދަނީ ކުދިންތައް ފާޚިޝްކަންތަކުގެ ތެރެއައް ވައްދަމުން. މިއިޒިކާއި ދެޖިންސުމަސްހުނިކޮށް އެކިއެކި ހޭލުންތެރި ކިރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެނަމުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ޒިނޭކުރަން ދަސްކޮށޭ. ސްކޫލުން ބިޓުންނަގައި އިތްފަތްރެރިކަން ގެއްލިގެންދޭ. ލަދުހަޔާތް ކަނޑުވާލާ. ދެޖިންސު މިކްސް ނުކޮށް ކިޔަވާ ނުދެވެނީތޯ ސުވާލަކީ. ނޫނީ މިއުޒިކާއި ލަވަޔާ ނުލާ ކިޔަވާ ނުދެވެނީތޯ ސުވާލާކީ. ކިޔަވާވެސް ދެވޭނެ. އެކަމު ބޭނުންވަނީ ކާފަރުން ކޮޕީކޮށް އިސްލާމް ދީނާ މީސްތަކުން ދުރުކުރުވުން . ދީން އެއީ ނަމެއްގައި އޮންނަ އެއްޗަކައް ހެދުން. ކިޔަވަން ދަރިން ނުފޮނުވަނީ އެސަބަބާހުރެ. ތަޢުލީމު ހާސިލް ވުމުގެ ބަދަލުގައި ހިތުގެ ފިނިކަން ލިއްބައިދޭ ދަރި ހަލާކުވެގެން ދާތީ. އަހަރުންވެަް ބޭނުން ދަރިންނައް ކިޔަވާދޭން. އެކަމު އެ ސްކޫލުގައި ﷲ އަށް އުރެދުމައް ގޮވާ. އެތާގެ ޤަވާއިދުތައް ﷲގެ ޝަރީއަތައްވުރެ މަތިކުރޭ. މިކަންކަން ހައްދުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދެން. ސްކޫލުތައް ވަނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި. އަވަސް އިން މިޝަކުވަތައް ނިކަން ވެރިންނައް ގެންގޮސްދީބަލަ.

  68
  10
  CLOSE
 • އަސްތާ ޟޭހް

  ޟޭހް ބުނީ ކުދިންނޭ ނަމާދު ކުރާށޭ ބުނީމަ ނުކުރޭ ،ޟޭހު ބުނީ ލަވަނުކިޔާށޭ ބުނީމަ ލަވަ ކިޔަނީ ،ޟޭހު ބުނީ ރާ ނުބޯސޭ ބުނީމަ ރާބޮނީ މަސްތުވަނީ ،މޭހް ބުނީ ހައްގަކާ ނުލާ މީހުން ނުމަޜާށޭ ،އެކަމަކު އެ ނުލަފާ ކުދިން ބަހެއް ނާހާ ،މައިންބަފައިން ބުނާ ބަހެއް ނާހާ ،ވެރިން ބުނާ ބަހެއް ނާހާ ،ދެން ސިޔާސީ ސޭކުން ބުނީ ބާރުގަދަ މަސްތުވާ ތަކެތި ނޮބެއި ބާރުކުޑަ މަސްތުވާތަކެތި ބޯށޯ މަޖާ ކުރާށޭ ،ޑރ.ސޭކް އެމްބެސެޑަރ ބުނީ ފިރިހެނުން ފިރިހެނުންނާ އިންނަން ތާއީދޯ،ސޭކް މުގޫ ބުނީ ދީނެއް ނެތޯ ދެން މިކަހަލަ ޑިމޮކްރޭޒީ ސޭކުން ގެ ބަސް އަހައިގެން އެމީހުން ހެއްދެވި ﷲ ބިރެް ނެތި އެއްކަލަ ފިލްމާއި ގޭމް ކުޅެނީ ،ކަލޯ އެގިއްޖެތަ؟

  52
  CLOSE
 • އަހުމަދުބެ

  ސީރިޔާގަ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެ ގިނަ ގެއްލުންތަކެއްވަނީ އެމެރިކާ އާ ރަޝިޔާ އިން ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ ސީރިޔާ ބައެއް ނޫނެވެ.

  31
  8
  CLOSE
 • ޢއ

  މާބޮޑަށް އިނގިފަ

  40
  2
  CLOSE
 • އަންމަޑޭ

  އިރާގް އަފްގާނިސްތާން ލީބިޔާ ސީރިޔާފަދަ ގައުމުތައް އާރާސްތުކުރަން އެތައް އަހަރެއްނަގާނެއެވެ. އިމާރާތް ތައް ބިމާހަމަވީ އެމެރިކާ އަދި ރަޝިޔާ އިން ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަނގުރާމަ ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އަތުގަ ބޮން އަޅާ ބޯޓެއް ނުހުރެއެވެ. ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާށެވެ.

  18
  4
  CLOSE
 • ފާޑު ފާޑުގެ ގޭމް

  ކުއްޖާގެ އުމުރުން 2 އަހަރުގައި ދެނީ ޓެބެއް ،ދީފަ ގޭމް ކުޅެނީ،ހަގުރާމަ ކުރާ ވައްތަރުގެ ގޭމް ކުޅެކުޅެ އުމުރުން ދިހަ އަހަރު ވެއްޖެ ،ނަމާދަކަށް ނުދޭ ހުކުރަކަށް ނުދޭ ،ހެއްދެވި ފަރާތެއް ވެސް ނޭގޭ ،މަންމަ އަޅާ ނުލާ ،ބައްޕަ އަށް ވަރިހަމަ ވެފަ،ދެން ނެޓުން ފިލްމު ބަލާފަ ،އެ ފިލްމް ތަކުން ދައްކާ ގޮތަށް ރާބޮއި ،ނަށަން ،ބިޓުން ކަޓުވާން،ބިޓު އާއި ރައްޓެހިވެގެން ކުރަން ވީކަންކަން ފިލްމް ތައް ބަލާ ދަސް ކޮށްގެން ދެން ގޮސް ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން ގިޓާ އެއް ހިފައިގެން މެގަ ލަވަކިޔާފައި ބޯދިގުކޮށްފަ ޕާޓޭ ސްޓައިލް ހެދިފަ ގޭންގް ސްޓައިލް ގަ އުޅެނިކޮށް ބިޓު އެހެން މީހަކު ދެކެ ލޯބިވީޔޯ ވެފަ ފައިޓެއްކޮށްލާފަ އެއްކަލަ ފިލްމާ ގޭމް ގަ ހެދި އަސްލޮ ފިލްމެއް ކުޅެޅިއިރު އަސްތާ ޟޭހް ކޮބާ؟

  46
  1
  CLOSE
 • ވ. އަވަސް

  އަވަސް ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރުންވެސް ދީނަށް ކުޑައިމީސްވާގޮތަށް ރިޕޯޓްތައް ނުލިޔުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން. ހަގީގަތުގައިވެސް ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުން ތިބިނަމަ، މިޒާތުގެ ރިޕޯޓް ލިޔަން ކަލޭމެންގެ ބޮލާ ކަނދުރާ ވަކިނުވެ ތިބެވިދާނެތޯ އަމިއްނަފުސާ ސުވާލުކޮށް ބަަލަ؟

  60
  17
  CLOSE
 • ޫުޔޫ

  މީ ވަރައް ބަރާބަރު ވާހަކައެއް

  26
  54
  CLOSE
 • ބޯދާ

  ޢަހަރެމެން ވަރަށް ކުޑައިރުވެސް މާމަ ބުނާ އަޑުއަހަން.ފަހުން އަންނަ ދަންނަ ބޭކަލުންނޭ މީސްތަކުން ހަލާކު ކުރާނީ!މާމަ އެދުވަހު އެ ބުނީ ރަނގަޅު ވާހަހަކަ އެއްތާ!

  33
  51
  CLOSE
 • އަލީ

  ކަލޭތީ ރަސޫލް ޒަމާނު މީހެއްތަ

  7
  10
  CLOSE
 • މާމަ

  މާމަ ކިޔެވީ ބަދިގެއިން

  27
  12
  CLOSE
 • ކަނބުލޮ

  ނަމާދު ނުކުރުން، ޒިނޭ ކުރުން، މީހުން މެރުން، ވައްކަން ކުރުން، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން، ދެ ޖިންސް އެކުވެ މިއުޒިކު ޝޯތައް ބޭއްވުން ގިނަވެ ޑިމޮކްރަސީ މަގުން ހިނގާ ތަނެއް އޮންނާނީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައެވެ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދޫކޮއްލައިފި ނަމަ ﷲ ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ހައްދުން ބޭރު ވީއެވެ.

  90
  3
  CLOSE
 • ދިވެހިން

  މި ލިޔުމަކީ ވެސް ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ލިޔުމެއް! ޢިލްމުވެރިންނާ އިސްލާމްދީނުގެ އަގު ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުން އެދެން . މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ އުޅޭނީ މުސްލިމުން އަދި މިތާ ހިގާނީވެސް މުސްލިމުންގެ ބާރު . ކޮންމެހެން ނުސީދާގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަގު ވައްޓަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. މިހާރު ބީ.ބީ.ސީ އާ ޔޫރަޕް ގެ މީޑިއާ ތައް ވެސް މާަ ރަނގަޅު. މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާްތް ތަކުންބަލާ ލިޔުނު ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަދަ އެއްޗެެހި ..މީހަކު ކަމެއް ކުރީމަ އެމީހާގެ ނަން ލިޔާނީ .. ކޮންމެހެން އިލްމުވެރިންނާ އެހެނިހެން މީހުންގެ އަގު ވައްޓަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް.

  83
  22
  CLOSE
 • ހަގިގަތް

  ދެ ޖިންސުން މަސްހުނިވެ ޕާޓީކޮށް، ޙަރާމެއް ޙަލާލެއް ބެލުމެއްނެތި ފެނުނުހާ އެއްޗެއް ކައިބޮއި، ހިފުނު ފަަހަރަކު ރޯދަހިފައި، ކުރެވުނު ފަހަރަކު ނަމާދުކޮށް ނުކުރެވުނިއްޔާ ހަމަ ކަމެކޭވެސް ހީނުވެ އުޅުމާ، ގައިގެ އެންމެ އެތެރެވެސް ފެންނަ ޒާތުގެ ހެދުންލައިގެން އުޅުންފަދަ ކަންތައްތައް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއީވެސް ހަރުކަށި ފިކުރުކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރަކީ ދީނުގައި އޮތް ގޮތް ދޫކޮށްލުމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދެންހަމަ އޯކޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ވަންޏާ އަދި ތިކިޔެނީ ތާކުންތާކުޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަޅެނިކަން ޙަޤީޤަތް ހެޔޮހިތުން ގަބޫލް ކުރަންޏާ މިކޮމެންޓް ޖަހާލަ ބަލާށެވެ.

  70
  3
  CLOSE
 • މައިސްމާ

  މަންމާފުޅު މަތިން މާ ބޮޑަށް ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާ ބޭބޭފުޅުން ގިނައީ އިނގޭތޯ.. ކުޑަކަމުދާ ތަކެތިވެސް ހިއްޕަވައިލެއް ގިނައީ. ސަންފާ ގޯތި އާދަނު ދީނީ ތަގުރީރު ދޭން ފެށުމުން ވާ ގޮތް ތިޔަ ފެންނަނީ.. އެއްޗެއް ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުނެއް ނެތް. މިކަންކަން ބަދަލުކުރިއްޔާ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވާނެކަން #ޔަގީން

  11
  22
  CLOSE
 • މައުމޫން

  ނުލިޔެތިބެ ބަލަ ލިޔާނެއެއްޗެއް ނޭންގެންޏާ

  41
  8
  CLOSE
 • ހަސަންފުޅު

  ވަރަށްފުރިހަމަ ލިއުމެއް، ގައުމުގއިމިކަން ހިންގަނީ ދެބައިމީހުންގުޅިގެން، ބާރުތަކުން އެބައިމީހުން ކުރާކަންކަމަށް އަޅާނުލާތިބެނީ، އެބައިމީހުން ބާރުތަކުން ކުރާ ކަންކަމަށް އަޅާނުލާ ބަސްނުބުނެ ތިބެންވީ، މިކަމަށްހަލެއްނެތް،

  17
  51
  CLOSE
 • އަސްޢަދު

  އަލީރަމީޒަށާ ޝިމާޢުއަށް ނިސްބަތްކުރާ ކުށްހީތަކަށް ބުނާނީ ތިފަތުރަނީ ވ ވ ބޮޑު ދޮގެކޭ ކުށްހީއެކެ!!ދޮގު އިލްޒާމެކޭ..!!! އެއީ އަހަރެން ވ ގާތުން ދަންނަ ދެމީހުން. ވީމަ އެމީހުނާމެދުވެސް ތިހެން ކަންތައް ނުކުރެއްވުން އެދެން.

  49
  16
  CLOSE
 • ބޯގޯސް

  ބަޔަކު ކަމެއް އެކުރަނީ އެކަމެއް ހުއްޓުވަން ތިބޭ ބަޔަކު ނުކުޅެދުމުން. މިގައި ދެކޮޅައް ވެސް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ. މެރުން:- އެމީހުން އޭނަ މެރީ އިސްލާމް ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާތީޔޯ. (މަގޭސިކުޑިއެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ) ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އިލްމު ނެތް ބަޔަކު އަދުލު ގާއިމް ކުރަން އުޅުނީމަ ދޭންޖެހޭ އަދަބައް ވުރެ ބޮޑެތި އަދަބުދެވޭނީ. ދެންއޮތީ ހަނގުރާމަޔައް މީހުން ދާވާހަކަ ގިނައިން ދިޔަވަރެއް މަށައް ރަނގަޅީ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ހުރިހާ ގްރޫޕެއް ފޮނުވަންވީ. މަރުގެ ޙުކުމް ކުރާނަން ކުރާނަން ކިޔަ ކިޔާ ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވައިގެން ހުސްކުރުން މާރަނގަޅު.

  30
  14
  CLOSE
 • މަ

  ކަލޭ ހަމަތަ

  8
  2
  CLOSE
 • ޝުވޭބު

  މައްސަލައަކީ މުޅިދުނިޔޭގަވެސް "ހައްދުފަހަނާ" އެޅިކަމަށް ދައްކުވައިދީގެން އިންޓަނޭޝަނަލް މެއިންސްޓްރީމް މީޑީއާތަކުން އުޅެނީ ދީނީހަރުކަށިކަން އެކަނި ދެއްކޭތޯ. މި ގައުމަށް ބަލާލިއަސް އަދި ދުނިޔެއަށް ބަލާލިޔަސް ސިޔާސީ މީހުން ތިބީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާގޮސްފަ. ޕޮލިޓިކަލް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އުޅެނީ މާ ކުރީގަ އަދި މާ ނުރައްކާ.

  55
  6
  CLOSE
 • ެއެލީން

  ހަމަ މި ފޯރީގައި ގެނެސްދީބަލަ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުންގެ ވާހަކައާއި މުޖޫ ނައީމް ގަންނަގަނޑުގެ ވާހަކަުއެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަ. ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ ވެސް ގެންނަންޖެހޭ! ﷲއާ އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި ނުނިކުމެ!..

  63
  3
  CLOSE
 • އަލީ

  މި ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ މަރާލާނެ ދެން.

  14
  25
  CLOSE
 • ލަތީ

  މި ޤައުމުގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވުނީ ޔާމީން ރަޝީދު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކަތައް ޒުވާނުން މި ދިޔަ ދުވަސް ކޮޅުތެރޭގައިވެސް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލެވުނު ހެއްޔެވެ؟ އެ މަރު ތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ދީނީ އިމުން ބޭރުވެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖޭގައި ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، އެއްވެސް މަގުސަދެއްނެތި ދުނިޔޭގަ ލާޗާރު ބިޗާރަށް ޒުވާނުންތައް މަގުފުރެދިގެން އުޅެމުންދާ މަންޒަރު ނުފެންނަނީ ހެއްޔެވެ؟

  49
  6
  CLOSE
 • ކާހިން

  މި އާރޓިކަލް ލިޔުނު ކަލޭގެ މަރަން ވީ

  15
  55
  CLOSE
 • ޚަލެ

  ކަލޭ މަރަން ވަނީ. ދީނީ ހަރަކުަށި މީހުން ޖަލަށްލާން ވަނީ

  21
  17
  CLOSE
 • ދިވެހި މީހާ

  މި ކޮމެންޓް ލިޔުނު ކާހިނު ކަލޭގެ މިހާރުން މިހާރަށް ހިފާ ހައްޔަރު ކޮށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން

  28
  26
  CLOSE
 • ސީނު

  ނަމާދު އެޅުން، ރޯދަނުހިފުން، ގެސްހައުސް ގައި ޒިނޭކުރުން، ޖަވާ، ބަނގުރާގެ ވިޔަފާރި އާ އެބޭނުންކުރުން، ދޮގުހެދުން ދޮގުފެތުރުން، އޮރިޔާމުން މަގުމަތީ އުޅުން، މީ ވަރަށް ސީރިއަސް އަދި ބިރުވެރި ކަންތަށް އިނގޭތޯ.... ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކަން އިނގިހުރެ ނަސޭހަތް ނުދެވި އެކަން ހާމޮކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ޖާގަދިނުމުން އެކަމުގެ ނަތީ ޖާ މިފެންނަނީ....މަރާށެކޭނޫން. ﷲގެ ށަރީއަތާ ދެކޮޅުވުމީ ކިހާނުބައިކަމެއްތޯ ކިހާބިރުވެރިކަމެއްތޯ؟

  53
  4
  CLOSE
 • ޭެއެމީހާ

  ތި ލިޔުނު މީހަކީ ވެލާޒިނީ އާ ދާދި އެއްފެންވަރު ގެ މީހަކާ ވައްތަރީ

  40
  21
  CLOSE
 • ހަޖަމް

  ހަޖަމް ކޮއްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކުރަންޖެހޭ ހާލަަަަތް ތަކުގަ. ތި ރިޕްލއިން ވެސް ލިޔުންތެރިޔާގެ ލިޔުމަށް ތިދެނީ އިތުރު ބާރައި ހެކި. (:

  12
  19
  CLOSE
 • ޖައްލޭ

  ސިޔާސީ ހައްދުފަަހަނަ އެޅުން މިފަދަ ގިނަ ކަންކަމުގައި އިތުރަށްހުޅުގަނޑު ބޮޑުކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެެއްސަބަބުކަމުގައިވެދޭ. ޙައްލަކަށް މީޑިއާގެ އެހީބޭނުންވޭ.

  15
  3
  CLOSE
 • އަސްދަނޑި

  އިސްލާޙަށް ނޫސްވެރިންނާ މީޑިއާތަކަށް ވ މުހިންމުދައުރެއް އަދާކުރެއްވޭނެ!! ޢެކަމަކު ގިނަ މީޑިއަތަށް ސިޔާސީބޭނުމަށް ޤައުގެ ވެލިއުސްތައް ފުޑު ފުނޑު ކޮށް ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރުދޭން ބައްޓަންކޮސް މަސައްކަތްކުރާކަމީ ހިތާމަހުރި ބ ގެއްލުމެއް. މި ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރުން މުޙިންމު.

  13
  6
  CLOSE
 • ޢަލީ

  ޝޭހުންގެ ނަންތައް ލިޔެލި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް

  36
  6
  CLOSE
 • ޖުލައި

  މި ރާއްޖޭގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫން އެމީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން މި ނޫހުގައި ލިޔަން ކެރޭނެބާ

  53
  2
  CLOSE
 • ޢުމަރު ނަޞީރު

  މިކަން ސިޔާސީކުރަން އެއްބަޔަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް..!! ރައީސް ނަޝީދޭ...ރައީސް މައުމޫނޭ އަދި ރައީސް ޔާމިނެކޭވެސް ކިޔާނެކަމެއް ނެތް..!! ޤަބޫލުކުރިއަސް ނުކުރިއަސް ދިވެހި ތާރީޙުގަވެސް ދީނީގޮތުން އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަތުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު..!! އެންމެ މިނިވަންކަމާއެކީ ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުން ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގަ..!! ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިސްލާހުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގިނަގިނައިން ދީނީ ވާހަކަ އަދި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން...!! ދީނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން..!! ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދު..!!

  5
  2
  CLOSE
 • ނުކެރޭނެ

  ނުކެރޭނެ މީ އެ ލާދީނީބައިގަޑު އަޅުކަން ކުރަމުންދާ ރައީސް ނަޝީދު ލިޔެފަ ފޮނުވި އާޓިކަލް އެއް އިންގޮތަށް ލިޔެލާފަ

  30
  7
  CLOSE
 • ހަސަނު

  ތިކަމުގެ ހައްލު ވަރަށް ސިމްޕަލް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ގާއިމް ކުރޭ. ނަމުން އިސްލާމް ވީމާ ވާގޮތްމީ، ކަމުން އިސްލާމް ވީމަ ހައްލު ފެންނާނެކަން ﷲ ވަނީ އަންގަވާފަ.

  53
  4
  CLOSE
 • މާމަ

  ހެހެހެ... އޭރުން މި ވެރިން ތިބޭނީ ފިތިފައެއްނު..

  2
  2
  CLOSE
 • މީރާ

  ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަަނަ އަޅާފައިވާ މިމީހުންގެ ރިޕޯޓް ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ޑްރަގު އަދި ގޭންގު މީހުން މެރުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ގެނެސްދީބަލަ

  51
  4
  CLOSE
 • ތިމަންނަ

  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތިޔަބައިވެސް ރާއްޖޭގައި އެބައޮތެވެ.ނަމަވެސް މިހާރު ހިގަމުންދާ "ގަތުލު" ތަކުގައި ހިމެނިފައިވާކަމަށް ފެންނަނީ ތުބުޅި ތިރިއަށް ހުންނަ ޒުވާނުންނެތް ނޫނެވެ. ބޮލު މެދުގަ ތުބުޅި ހުންނަ ޒުވާނުންނެވެ.

  42
  3
  CLOSE
 • ނަރުގަނޑު

  ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ތުއްޕުޅުއިރު އެކަލޭގެފާނު މަންމައަށް ފެނުނު އެކަލޭގެފާނު ގައިކޮޅުން ނުކުމެގެން ދިޔަނޫރެއް، ގޮސް ޝާމްކަރައާ ދިމާލަށް ދިޔަ މަންޒަރު. އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް ވިދާޅުވީ މި އިސްލާމީ ނޫރު( ތިޔަ އެންމެހާ ފަރާތްތައް ހަރުކަށިފިކުރުކަމަށް ދެކޭ ފިކުރު) މުޅި ޝާމަށް ފެތުރިގެންދާނެކަމަށް. އަދި އެކަލޭގެފާނު ހަންދަގު ކޮންނެވުމުގެ ތެރެއިން ބޮޑުހިލަގަނޑެއްގަ ކޯރާޑިން ޖެއްސެވެމުން ތިންފަހަރުމަތިންވެސް ނޫރެއް ނިކުމެގެން ދިޔަ. ފަހުފަހަރު ނިކުތްނޫރަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި މުޅިދިނިޔޭގަ އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ހިނގާނެއޭ. އެވެރިކަމަކީ ތިޔަވިދާޅުވާ ހަރުކަށިކަން. އިންޝާﷲ އެދުވަސް ވަރަށް ގާތްވެގެންވޭ.

  37
  10
  CLOSE
 • ފާރިޒު

  މިކަހަލަ ހަދީސް ޗިޕު ޖަަހައިގެން ހަނގުރާމަ އަށް މީހުން ހޯދަނީ. ސީރިޔާގައި ހިނގަނީ ވެރިކަމުގެ މައްސަލަ. މާލެއިން ދާ މީހުން ހީކުރަނީ ތިމަންނަމެން މިދަނީ ޖިހާދަށޭ. ޗިޕް. ބްރޯ އެއީ ހަމަ ޗިޕް.

  11
  29
  CLOSE
 • ދަލީލް ބޭނުން

  11
  5
  CLOSE
 • ބުހުތާނު

  ކަނޑައެޅިގެން ހަދާ ދޮގެއް ތިޔައީ...

  13
  10
  CLOSE
 • ޙަސަން

  މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އެމީހުން ވާހަކަނުދައްކާ ހިމޭނުން ވިއްޔާ ތިބެނީ. ރާއްޖޭގެ މުސްލިމް ބްރަދަހޫޑް

  6
  7
  CLOSE
 • އިބްރާހީމް

  ދީނަށް ނޫޅޭ ހައްދު ފަހަނައަޅާ ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ކޮބާ؟ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަ ކޮބާ؟ ހައްދު ފަހަނަ އެޅުން" އެއްބަޔެއްގެ ބޮލަށް ކަނޑާތީ ނޫސްވެރިންވެސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި ތިބޭހެން ހީވޭ؟

  70
  8
  CLOSE
 • ތިމާ

  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ކީއްވެތަ ހަމައެކަނި އެއްބައެއްގެ ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ފެންނަނީ. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ހައްދު ފަހަނައެޅި މީހުންގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހަމައެކަނި މިވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން

  45
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު