chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

މާލޭން ވިއްކާ ބިންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް އަލުން ބިޑަށް

މާލެ އިން ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަލުން ބިންތައް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިިފި އެވެ. މާލެ އިން 19 ބިމެއް ވިއްކަން ނިންމައި، އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެވެ.

ފުރަތަމަ އިއުލާނު ކުރިއިރު، ބިން ވިއްކަން ހުޅުވައިިލީ، އަކަފޫޓެއް 15،000ރ. އަށެވެ. ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ލިބުނު ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަވުމުން އަލުން އިއުލާނު ކުރިއިރު، މި އަދަދު ވަނީ އަކަފޫޓެއް 12،000ރ. އަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ. ކުރިން ވިއްކި އަގުން ބަލާނަމަ ބިން ވިއްކައިގެން ދައުލަތަށް 792 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެވެ.

ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިން ތަކަކީ އޯކިޑްމަގުގައި ހުންނަ މ. މާފަންނުއާގެ އިން ދައުލަތަށް ނަގާފައިވާ ބައިގެ ތިން ބިމަކާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ކުނިކޮށިން ހަ ބިމެއްގެ އިތުރުން ވިލާ ކޮލެޖާ ޖެހިގެން އޮތް އެސްޓީއޯގެ ޕަވާމިކްސް ސިމެންތި އުފައްދާ ސަރަހައްދު 378 ނަންބަރު ކޮށިން 10 ބިމެކެވެ.

ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިން ތަކަކީ އޯކިޑްމަގުގައި ހުންނަ މ. މާފަންނުއާގެ އިން ދައުލަތަށް ނަގާފައިވާ ބައިގެ ތިން ބިމަކާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ކުނިކޮށިން ހަ ބިމެއްގެ އިތުރުން ވިލާ ކޮލެޖާ ޖެހިގެން އޮތް އެސްޓީއޯގެ ޕަވާމިކްސް ސިމެންތި އުފައްދާ ސަރަހައްދު 378 ނަންބަރު ކޮށިން 10 ބިމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބޯބުޅި

  މާލެއަކީ ބިން ފުރިފައިވާ ތަނެއް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވަކިބަޔަކު ކަޓު ނެގުމަށް މާލެއިން ބިން ވިއްކުމަކީ ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ވިއްކަމުން ވިއްކަމުންގޮސް އަނބި ދަރިން ވެސް ވިއްކާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ މާލެ އަތޮޅުގަ މިހާރު މަސްވެރިން އެންދަމަން ގިރި ފަޅު ހަލެއްނެތް ވިއްކާ ހުސްކޮށްފި ތިމާވެއްޓަށް ބެލުމެއްނެތި އެތެރެވަރިން ވެލިނަގައިގެން ފަރުފަރާ ފަޅުތައްހިއްކަނީ މާދަމާ ދިމާވެދާނެ ތިމާވެށީގެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވިސްނާލުމެއްނެތް ޖީބަށް ފައިސާ ވަންނަނަމަ ވިއްކާފަ ނުވިއްކާނެ އެކައްޗެއްވެސްނޯންނާނެކަން ވަރަށްރަނގަޅަށް އެނިކަށަވަރުވަމުން މިދަނީ

  1
  CLOSE
 • ހަސަން ދީދީ

  މިއީ ބޮޑު ފައިދާއެއް ދަލަތަށް އެއް ފަހަރާ ހޯދަން ކުރާ ކަމެއް ހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވަނީ މާލޭގެ ބިމުގެ ރޭޓަކަށް އަދިވެސް ތިރިއެއް ނުވޭ

  2
  4
  CLOSE
 • ްއެމަންޖެ

  ގައިމު ހިލޭ ދޭނެ ނަމަ ދޯ!!

  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު