chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ބަންދު ދުވަހަށް އުޖޫރަ ނުދީ، ކުންފުނިތައް ގާނޫނީ "ގޮޅިއެއްގައި"!

ގިނަ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ އޮފީސްތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

ގިނަ ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަކީ ތަންފީޒު ނުކުރެވި ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވާކަމީ އާންމުން އަބަދުމެ ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ގައުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުވެ ބޮއްސުންލާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ އެތަކެއް އިދާރަތައް ހުންނައިރު ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

އާންމު ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ހެދިފައިވާ އެއް ގާނޫނަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ގާނޫނަށް ކަޅިއެއް ހިންގާލާއިރު، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެތަކެއް ހާސް މުވައްޒަފުންގެ ހައްގެއް ނުލިބި ދާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ އެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އިތުރުވި ނަމަވެސް، "ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ" ގިނަ މީހުން ހިޔާރު ކުރަނީ ލިބޭ މުސާރަ ކޮޅު ބޮޑުވީމަ އެވެ. ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ދޭ އެއްޗަކަށް ވުރެ، އެންމެ ދެ ތިން ހާސް ރުފިޔާ ބޮޑަސް، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދާން ގިނަ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވަނީ، ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ބޮޑެތި ކުލި ދައްކައިގެން އުޅެންޖެހޭ އިރު، ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭތީ އެވެ. މެނދުރު 2:00 ޖަހާއިރު ނިމޭ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާ ހިލާފަށް، އާއިލާއަށް ދޭ ވަގުތު ގުރުބާންކޮށް، ހަވީރު 5:00 ނުވަތަ 5:30 ވަންދެން މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތީމަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ވެސް އެކީ ހަފްތާގެ ހަ ދުވަސް މަސައްކަތް ކުރަން އެއްބަސްވުން ނޫން ގޮތެއް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޯވެ އެވެ.

"ގެއްލިފައިވާ" ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން އޮތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނޫގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. މިގޮތުން މި ގާނޫނުގެ 97 ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ: ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ހުކުރު ދުވަހާއި، ގައުމީ ދުވަހާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ދުވަހާއި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި، މިނިވަން ދުވަހާއި، ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި، ފިތުރު އީދު ދުވަހާއި، ނަސްރުގެ ދުވަހާއި، ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި، ހައްޖު ދުވަހާއި، އަޟުހާ އީދު ދުވަހަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ގާނޫނުގައިވާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު، ގިނަ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް މި ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއް ބަންދެއް ނުކުރެ އެވެ. މި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު ގޮތެއްގައި މަދުވެގެން ފަހެއް ނުވަތަ ހަ ދުވަސް މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވަ އެވެ. ފާހަގަ ކުރަން މިއުޅޭ މައްސަލަ ފެންމަތިވަނީ މި ހިސާބުންނެވެ.

ގާނޫނުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ، "އާންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، އޭނާއަށް މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އޯވަޓައިމްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އެމުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެ އެވެ." މިހެންނެވެ.

އިތުރު ގަޑިއާ ބެހޭ މާއްދާއަށް ބަލާލާއިރު، ގާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ވެސް އިތުރުވެ އެވެ. މިގޮތުން، އާދައިގެ ދުވަސްތަކުގައި، މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 1/4 1 (%125) ފައިސާ އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ހައްގުވި ނަމަވެސް، ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، އެ އަދަދު އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 1/2 1 (%150) ބަޔަށްވާ ފައިސާ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހެ އެވެ.

ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

ކުރުކޮށް ބުނަނީނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ވަގުތަކީ އިތުރު ގަޑި އެވެ. އަދި އިތުރު ގަޑިއަށްވާ ފައިސާގެ އިތުރުން، އެ ދުވަހެއްގެ ބައި މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، "އަވަސް" އިން ބެލި ބެލުމުގައި ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ވަރަށް ވެސް މަދެވެ. ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް މިއީ ލިބެންޖެހޭ ހައްގެއް ކަމެއްވެސް އެނގިފައި ނެތުމަކީ ވެސް އަދި އިތުރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ.

"އަހަންނަކަށް ނުވެސް އެނގޭ ތިހެން އޮންނަ ކަމެއް ވެސް. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު މިއީ ނުވަ ވަނަ އަހަރު. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތި ގިނަ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ ހުންނާނީ. ހާދަ ލާރިއެކޭ ތިހުރީ ނުލިބި،" ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ބުންޏެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މާލީ ގެއްލުމަށް ބަލާނަމަ، މިސާލަކަށް، އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 5،000 ރުފިޔާ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް، އާންމު ގޮތެއްގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިތަކަށް ބަލައިގެން، ދުވާލަކަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަގުން، އަހަރަކު 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ނުލިބެ އެވެ.

ލޭބާ ރިލޭޝަންސްގެ ރައްދު

ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އަބްދުލް ރަޝީދު ނާފިޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގާނޫނުވާ ގޮތަށް އިތުރުގަޑި ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ އެވެ.

މިގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އިން 290 ކުންފުންޏަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލި ބެލުމުގައި، 66 ޕަސަންޓް ތަންތަނުން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުދޭ ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

"ބާކީ 34 ޕަސަންޓް ކުންފުނިތަކުން ވެސް އިތުރު ގަޑި ދީފައިވަނީ ގާނޫނު ގައި އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫން. އެމީހުން ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް ދީފަ ހުރީ،" ނާފީޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ނާފިޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގިނަ ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަަނީ ވަރަށް "ދޯދިޔާކޮށް" ކަމަށާއި ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

"ގިނަ ތަންތަނުގައި މުސާރަ ޝީޓާއި، ހާޒިރީ އާއި، ވަޒީފާ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފަދަ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ބެލެހެއްޓިފައެއް ނެތް. ވަރަށް ވެސް ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް، ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރީ. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހަމަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭ" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުއް ރަޝީދް ނާފިޒް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

"ދެން މިވާހަކަތައް އެތަންތަނުގެ ވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރީމަ ބުނަނީ އަހަރުންނަކަށް ނޭނގެއޭ ތިކަންކަން ތިހާ ހަރުކަށިކޮށް ގާނޫނުގައި އޮންނަ ކަމެއް. ދެން ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އެމީހުންނަށް އިންޒާރު ދޭން މިއޮންނަނީ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެކަންކަން ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ދެން އޮންނާނީ."

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ގިނަ މީހުންނަށް އެނގިފައި ނެތުމަކީ، ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ކަމުގައި ނާފިޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބޭ ހައްގުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މިއަހަރު ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނާފިޒް ދެއްވި އެވެ.

މުސާރައަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިގަނޑު ސަބަބުކަމުގައި ވީހިނދު، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގުވާ އުޖޫރައެއް ނުލިބި ދާކަމީ ވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ. ގާނޫނެއްގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން، "ނޭނގެ" އޭ ފަރުޖައްސާނުލެވޭނެ އެވެ. ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައިލުމުން، އެހާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އިތުރުގަޑި ފައިސާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުދޭ ކަން ފާހަގަވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު ކުންފުނިތައް ވެސް މިކަމަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަމީ އެތަކެއް ސުވާލެއް އުފައްދަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޢަލީ

  ނުކުރިޔަސް އަމިއްލަޔައްވެސްއެބަޖެހޭ ކުންފުނިތަކާވާހަކަދައްކާ މިކަން ހައްލުކުރަންގޮވާލަން

  3
  1
  CLOSE
 • މާޖިދު

  ދަވޭއައްބުނެލަންއޮތީ ކަނޑުކޮހައްގޮވަންނުހަދާ ތީ އެއްގަމުކޮހެއްނު ވާނުވާނޭނގޭ ބަލަ މިދައްކަނީ މަސައްކަތް ކުރުވާފަ އުޖޫރަނުލިބޭ ވާހަކައޭޑިގުކުޅޭވާހަކައެއްނޫނޭ

  3
  2
  CLOSE
 • ހަމްދީ

  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީންނިކަން ސަރުކާރުގެކުނފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާބައްދަލުކޮއް އޮޅުންފިލުވަބަލަ ކިތައް އަހަރުގެ އުޖުރަ ނުލިބި ވަ މުވައްޒަފުން ކުންފުނިތަކުގައެބަތިބިތޯ

  3
  1
  CLOSE
 • ހާރޫނު

  އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގަވެސްއޯޓިއޮންނަނީލިމިޓްކޮއްފަ އެކަމުއިތުރުގަޑީގެމަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ މިހާރުވެސް2 އަހަރައްވުރެގިނަ ދުވަހުގެއިތުރުގަޑިގަމަސައްކަތްކުރުވަފަ ލާރިނުދީހުރިކަންވަނި އެނގިފަ

  5
  CLOSE
 • އަލީއުމަރު

  ދަވެ ނަމުގަ ކޮމެންޓްކުރަ ފަރަތައްބުނެލަންއޮތީ ވާނުވާނޭނގެންޏައަނގަނުތަލުވާށޭ ކޮންމެތަނެްޗަ މަސައްކަތްކުރިޔަސްއެމީހަކައް މަސައްކަތްކުރިދުވަސްތަކުގެ އުޖުރަލިބެންޖެހޭ އިސްލާމްދީނުގަވެސް އަންގަވަފައޮންނަނީ އެމީހާކުރިމަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ އެމީހާގެގައިންދާފިލުމުގެކުރިންދޭންޖެހޭނެކަމައް އެކަމު2އަހަރުދުވަސްފާއިތުވެދާއިރުވެސް އުޖޫރަނުލިބި ދަވޭކޮންތޭއެކޭކިޔާކޮމެންޓްކުރާކައްތޭ

  1
  CLOSE
 • އަމީން މުހައްމަދު

  އެމްޑަބުލިޔު އެސްސީގެބައެއްދާއިރަތަކުގަ ޑިޔުޓީއަދާކުރާމުވައްޒަފުންނައް 2އަހަރުދުވަހުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެމަސައްކަތުގެ ލާރިނުލިބިވާކަމުގެ މައުލޫމަތުވެސްލިބިފަވޭ ހާދަ ލާރިއެކޭމަސައްކަތްކުރި މޫހުންނައް 2 އަހަރުދުވަސްނުލިބިވިމަގެއްލިފައެވަނީއެކަމު ހަމަ އަނގަ ފުޅަކޮއްފަ އެ ކުންފުނި ތަކުގެވެރިން ވާހަކަދައްކާނެ

  1
  CLOSE
 • މައުސޫމް

  ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގައިއުލެމިހަކުބުނީހަފްތަގެ ހުރިހަދުވަހަކުވެސް ދުވާލަކު8 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރުވާކަމައް އެކަމު މަސައްކައްކުރަނިއޯވަޓައިމްގޮތުގައިކަމައް އެހެނަސް 2އަހަރު ދުވަހުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުމަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކައް ރުފިޔާނުލިބިވާކަމައް އެމުވައްޒަފުކިޔައިދިން 100އައްވުރެ ގިނަ ގަޑިގެއިތުރުގަޑިގެފައިސާނުލިބިއެވަނީ ކިހާދެރަކަމެއް ދެން އެވާހަކަ ދައްކާމީހާ މި ގޯސްވަނީ ކާކުތަ ހިލޭ ސާބަހައް ވަޒީފާއަދާކުރަނީ

  CLOSE
 • ގާދިރު

  އެމްޑަބުލިޔުއެސްސީގެބައެއްދާއިރާތަކުގައި އުޅޭމުވައްޒަފުންނައް ދެއަހަރުދުވަސްބަންދު ދުވަހުގެ ލާރިނުދީވެފައިވަކަމައްއެތަނުގައިއުޅޭމުވައްޒަފަކުބުނިގަތްގަނޑަކައް100 ވަރަކައް ގަޑިއިރުގެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފުންނައް ނުލިބިގޮސްފައިވާކަމައްއެޥަހަކަ ކިޔައިދިން މުވައްޒަފުބުނި

  1
  CLOSE
 • ރަފޭލް

  ކޮއްދިއްޕަރުގަ ނުލިބެ އޯވަރ ޓައިމް

  4
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ބަންދު ދުވަހަށް އުޖޫރަ ނުދީ، ކުންފުނިތައް ގާނޫނީ "ގޮޅިއެއްގައި" ކަމަށް މިޔާ ގޮވަނީ ކޮން ކަނޑުކޮހެއްތޭ ތަމެން ނޫސް ލިޔާ ކުދިން. ތިޔާ ނާފިޒު މެން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ގައި ތިބިއިރު މާލޭގައި ޓެކްސީ ތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ދެނީ ގަރާޖެއްގެ ސިޓީ އެއް ގެނެސްދިނުމުންނޭ ގަރާޖެއްގެ ސިޓީ ލިބެނީ ޓެކްސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ގަރާޖެއް އޮންނަމީހާ އަށް 30 ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމުންނޭ އެކަމަކު އެ ގަރާޖް ހުންނަނީ މިދުނިޔެ އަކު ވެސް ނޫނޭ އެ ގަރާޖް ހުންނަނީ މާރސް ގެ ގޮނޑު ގައޭ އެގޮތަށް ލިބޭ 30 ހާސް ރުފިޔާ އިން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޮޑުން ނަށް މިލިއަނުން ކަޓް ލިބެއޭ. މިގޮތަށް ކަޓް ނުލިބޭ ތަނެއްގައި އެކަލޭގެ ހުރުމުން އަމިްލަ ކުންފުނި ތަކުން ކަޓް ކާން ވެގެން އަނެއްކާ އޭނާ ޖަހާ މަޅިއެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު. އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަނީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގަޑި ތަކާއި އޯވަރޓައިމް ދޭން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ބެހެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެކަން ކުރާނީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ދެކޮޅު ޖެހޭނެ އުސޫލުން ކުންފުނީގެ ބޯރޑަށް ފެންނަ ގޮތަށޭ އެއީ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެހެން ވެއްޖެނަމަ ދެން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް އެޅޭނީ ހުރަހޭ. ރާއްޖޭގައި އެއިރުން މަސައްކަތެއް ކުރާނެ މީހަކު ނުވާނެއޭ.

  2
  6
  CLOSE
 • ޙސ

  ވަރަށް ރަގަޅު ލިޔުމެއް. އެސޓީއޯގެ ބައެއް ފާމަސީ ތަކުގަ އުޅޭކުދިނަށް ހަފްތާ އަކު 1 ދުވަސް ވެސް ނުލިބޭ އޮފްއެއް.. ހަފްތާގެ 7 ދުވަސް އެކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ އޮފް އެއް ނުދީ...

  2
  1
  CLOSE
 • އު8

  ދިވެހިންނަށް އޮތީ ރިޕޯރޓް ލިޔުމާއި އެ ރިޕޯރޓް ކިޔުމެވެ. އެކަން ނޫސްވެރިންނާ އަހަރެމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް ކަމެއް ތަންފީޒެއް ކުރެވޭނެއެވެ. މީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ނިކަން ބައްލަވާށެވެ. ސިގިރެޓް މަނާ ބޯޑް ކޮންމެ ހޮޓަލަކު ޖަހާފަ އެހުންނަނީ ރީއްޗަކަށް ހެއްޔެވެ. އެކަމެއް ތަންފީޒެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެހާ ސާފުކޮށް އެގޭ ކަންކަން ތަންފީޒު ނުވެގެން އުޅޭއިރު ތިކަހަލަ ކަންކަން ތަންފީޒު ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ތިކަން ފެށެނީ ސަރުކާރުންނެވެ. ތިކަން ފަށަނީވެސް ކުރަނީވެސް ސަރުކާރުންނެވެ. އަބަދުވެސް ޤަވާޢިދުތައް ހެދެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށެވެ. ސަރުކާރަށް ފައިދާ ވާގޮތަށެވެ.. ބަޖެޓް ތާށީވެގެންނޭ ކިޔާ އޯޓީ ލިމިޓް ކުރެއެވެ. އެކަމަކު މުވައްޒަފުން ހެސް ކިޔާފަ ކުރާ މަސައްކަތް ލިމިޓެއް ނުވެއެވެ.. މީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި އޮފީސް ތަކުގައިވެސް މިކަން އޮތް ގޮތެވެ. ވައްސަލާމް

  27
  1
  CLOSE
 • ސަމަދު

  ޕްރައިވެޓް ތަންތަނުގައި މުސާރަބޮޑު ވަނީ ހޮނޮހިރު ދުވަހާއި ބަންދު ދުވަހުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭތީއެވެ. ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރަށް މަތިން ފައިސާއެއް ނުފައިބާނެވެ. ފައިސާ ލިބޭނީ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތަކުންނެވެ. މަސައްކަތް ނުކޮށް ގޭގަތިބީމާ ހޯދަން މިޖެހެނީ މަސައްކަތް ކުރަން ކެރޭ ބޭރު މީހުން. ކޮންމެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު ފެރީތައްވެސް ދުއްވުން ހުއްޓާލާށެވެ. ބަސްތައްވެސް ޕާކުކޮށްފައި ގޭގަ ތިބޭށެވެ. ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. އެދުވަހު ޕައިލެޓުންވެސް ގޭގައި ތިބޭށެވެ. ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ވިސްނާފާ ލިޔާށެވެ. ބޭރުމީހުން ގިނަވެގެން ލިތުންތެރިޔާ ދެން މާދަމާ ޝަކުވާ ނުކުރާށެވެ. ޒިންމާނަގާށެވެ.

  15
  25
  CLOSE
 • ޖާރު

  ފެރީ މީހުންނާ ޕައިލެޓުންނާ މީސްމީހުންނަކީ ޑިއުޓީ ކުރާ މީހުން. ޝުކުރިއްޔާ

  6
  CLOSE
 • ގިޓާ

  ތިހެންވީއިރު ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގަވެސް މުވައްޒަފުން ހިލޭ މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ލިޔަން ޖެހޭނީ. ހެދިފަ ހުންނަ ގަވައިދުގެ ބޭރުން އުނގުވިޔަފާރި ކުރާހެން ފައިސާ ހޯދީމަ ގޯސް.

  5
  CLOSE
 • މަރީ

  އެމްއޭސީއެލް ކޮބާ އަހަރުމެންނައް ދޭން ޖެހޭ ލާރީއޭމީ. ނުލިބޭ ދެން ކޮން

  8
  2
  CLOSE
 • ތިބެބަލަ

  އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަކީ އެއީ ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކުންފުނި ތަކެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރަކީ އެއީ ބަންޑާރަ އުސޫލުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ތަނެއް ނޫނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ބަންދު ދުވަސް ތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއީ އިންތިހާ އަށް މަތީ ދަރަޖައަށެވެ. ހަފްތާ އަކު ދެ ދުވަސް ބަންދަށް ދޭން ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ގޯހެކެވެ. ޔޫރަޕް ބޭންކް ރަޕްޓް ވުމުގެ އަސްލަކީ އެއީ މިޒާތުގެ ކަންކަމާއި ހުރެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ބަންދު ދުވަަސް ތަކުގައ މަސައްކަތު ނާންނަނަމަ އަދި ބަލިވެގެން ވަޒީފާ އަށް ނާންނަނަމަ އެ ފަދަ މީހަކަށް މުސާރަ ދޭން ނުޖެހޭނެ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުން. ސަބަބަކީ އެމީހަކު މަސައްކަތް ނުކުރާ ދުވަސް ތަކަކީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ކުންފުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގައި ތިބި ކިއްލި ތަޅާއިންނަށް ނޫން ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް އިނގޭނީ. ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި. އެ ތަނުން ބެހިގެން ނުވާނެ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކާއި. މީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ނާފިޒު މެންނަށް ތިޔާ އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ ސައިޒުން ކަނޑާލަން ވެސް ޖެހިދާނެ އެއިރަށް ދާން ޖެހޭނީ ގެއަށް.

  6
  16
  CLOSE
 • ޢަލީ

  މިދައްކަނީ އިތުރުގަޑީ ލާރި ނުދޭވާހަކައޭ. ކާކަށް އޮޅުވާލަން ތިއުޅެނީ

  2
  CLOSE
 • ޒައި

  ފުރަތަމަ ބަދަލު ކުރަންޖެހެނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ދެންނެވުން.. އޭގަ ޤައުމީ ބަންދު ދުވަހޭ ކިޔާފަ ހުރި ދުވަސްތައް ދިމައެއް ނުވޭ ޤާނޫނުގަ ބުނާ ދުވަސްތަކަކާ. އެހެންވީމަ އޮޅޭނެއްނު

  13
  2
  CLOSE
 • ލިމް

  ބުރޯ ސަރުކާރު އަދި މާ ހާލު ބޮޑު.. ކުއްލި މަސައްކަތުގެ ގޮތުގަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގަ ނެރެ މަސައްކަތް ކުރުވާފަ އެކައްޗެއްވެސް ނުދީ އެބަހުރި.. އަދި ކިތަބްމެ ވަރަކަށް އިތުރުގަޑީގަ މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ބަޖެޓު ނެތުމުން އޯވަރ ޓައިމަށްވާ ފައިސާ ނުދޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ވަރަށް ގިނަ. ހާއްސަކޮށް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު.. ފުރަތަމަ ސަރުކާރު އިސްލަަހުކޮށްފަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވާހަކަ ދައްކާ

  15
  3
  CLOSE
 • މަސައްކަތު މީހާ

  މާލޭގެ މައްޝޫރު ޕްރީސްލެއްގައިވެސް ހުކުރު ދުވަސް ވެސް އެމީހުން ބޭނުމިއްޔާ މުވައްޒަފުން ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުވާ. ޢަދި އެހާގިނައިރު މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ޢެކަމަކު އިތުރު ގަޑިއަށް އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނުދޭ.

  12
  4
  CLOSE
 • އެޑަމް

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި އޯވަޓައިމް އޮންނަނީ ލިމިޓް ކޮށްފަ. މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ އަދަދު ނުލިބޭ.

  12
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު