chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

ލައިގެން ހުރީ ކޯއްޗެއް؟ މި ސުވާލު މުހިންމެއް ނޫން!

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފެޝަން ޝޯއެއްގައި ހެދުންތަކެއް ދައްކާލަނީ - އަވަސް ފޮޓޯ

ރޭޕްގެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އެތައް ބަޔަކާ ކުރިމަތިވަމުން ދާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ މީހުން އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދެ އެވެ. މި ވޭންތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅުގައި އެ މީހުނަށް މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ތަފާތު އެތައް ސުވާލުތަކެއް ވެސް އަމާޒު ވެގެންދެ އެވެ.

އެގޮތުން އެފަދަ މީހުނަށް އެންމެ ގިނައިން އަމާޒުވާ އެއް ސުވާލަކީ "ލައިގެން ހުރީ ކޯއްޗެއް؟" ހެއްޔޭ އެވެ؟ ރޭޕް ކުރަން ޖެހެނީ އަންހެނުން ލާފައި ތިބޭ ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދެކޭ ބަޔަކު ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ. މިފަހުން ރާއްޖޭގައި ފެންމަތިވި ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާ އެކުވެސް ޝުއޫރުފާޅުކުރި ބައެއް މީހުން ކުށްވެރި ކުރީ އަންހެން ކުއްޖާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމެވެ.

މިއަދު މުޖުތަމައުގައި ބައެއް މީހުނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވަނީ އެ ވަގުތެއްގައި އެ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެ ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޮތީ ހަމަ އެހެން އެވެ. ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލާނަމަ ރޭޕްފަދަ އަނިޔާތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެ އެވެ. އެހެންވެ އެ ސުވާލު ހަމަ އަމާޒު ވަނީ އެވެ.

ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމްގެ ބްރުސެލްސްގައި ބޭއްވި އެގްޒިބިޝަނަކުން އެއީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ އުޒުރުވެރި ސުވާލެއްކަން ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ. ބްރުސެލްސްގެ ސެންޓާ ކޮމިނިއުކޭޓް މެރިޓައިމް އިން "މީއީ އަހަރެންގެ ކުށެއްތަ؟" އެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި އެގްޒިބިޝަންގައި ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހުން، އެ އަނިޔާ ލިބުނު ވަގުތު ލާފަ ހުރި ހެދުންތައްވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.

ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވާ ހެދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ނިދަންލާ ހެދުން ނޫނީ ޕިޖާމާ އާއި ޓްރެކްޝޫޓާއި، އަދި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ އެގްޒަބިޝަންގައި އެފަދަ ހެދުންތައް ދައްކާލަމުން ސުވާލު އުފައްދާފައި ވަނީ އެފަދަ ހެދުންތަކެއް ލައިގެން ހުރުމުން ރޭޕުކުރަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ހެދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތައް ހުރީ ވަރަށް ވެސް މަދުން އެވެ. އަދި ރޭޕްކުރި ވަގުތު ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން ތިބީ ވަރަށް ވެސް މަދު ހާލަތެއްގައިކަން އެ އެގްޒިބިޝަންގައި ހުރި ހެދުންތަކުން އެނގެ އެވެ.

އެ ހަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތުން ބުނީ އެ ހަރާކާތުގެ މަގުސަދަކީ މީހަކު ލާ ހެދުމެއްގެ ސަބަބުން ރޭޕްކުރަނީއޭ ބުނެ މުޖުތަމަޢުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވައި، މީހުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުން ކަމަށެވެ.

"އެ ސުވާލަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ކުށްވެރިކުރުމަށް ކުރާ ސުވާލެއް،" އެގްޒިބިޝަން ރޭވި ފަރާތުން ބުންޏެވެ. -- ބީބީސީ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އއއ

  ދީނާ ބީރައްޓެހި މިފަދަ ވާހަކަ ނުލިޔުމަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން.

  29
  6
  CLOSE
 • ސޯފި

  ޒަމާން ބަަދަލުވެއްޖެ.. މިހާރު ސައިންސްގެ އަލީގައި އެނގެނީ ރޭޕްގެ އަމަކީވެސް ނަފްސާނީ ކަމެއްކަން.. އެއީ ބަޔެއް ފަހަރު ތިމާގެ ޖިންސީ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުނީމާ އެ ނުބައި އަމަލު ހިންގެނީ ތިމާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުންވޭ.. މިސާލަކަށް ސިގިރޭޓް ބުއިމާވެސް އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުންވޭ... އެއްބައި ކަންކަމުން ޖިސްމާނީ އަދި އަނެއް ކަންކަމުން ނަފްސާނީ.. ތިޔައީ ހަމަ މަސްތުވުން ފަދަ ކަމެއް... އެފަދަ ހާލަތުގައި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ފެނުނީމާ އެ އަމަލު ހިންގާ މީހާއަށް އިހްސާސްވަނީ އޭނާ ބެޑްރޫމްގައި ހިންނަ ކަމަށް.. އޮސްޓްރިޔާ އަދި ކެނެޑާގައި ފިރިހެނުން ރޭޕް ކުރި އަންހެނުން އިންޓަރވިއުގައި ބުނީ ސޯޓް ލައިފާ ތިބީމާ އެ އަމަލު ހިންގަން ބޭނުން ކަމަށް ހީވެގެން ކުރީޔޯ...

  4
  9
  CLOSE
 • ޒުހޫ

  ދެމަސް ތިން މަހުގެ ކުދިން ރޭޕްގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެގެން އެދަނީ އެކުދިންވެސް ދީނުގައ ވާ ގޮތަށް ނިވާނުވެ ތިބޭތީތަ.....ނޫނީ ސޭލް އަޅުވައިގެން މަގުމަތީ ދުވެނަގާތީތަ

  20
  6
  CLOSE
 • ފާލީސާ

  ރޭޕް ކުރަނީ މޫނު ބުރުގަ އަޅައިގެން ގޭގައި އޮށްވަޔޯ..ހެހެހެހެ

  10
  12
  CLOSE
 • ޒުހޫ

  މީހަކު ކޮއްމެ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅާފަ ހުއްޓަސް ނުޖެހެޔޭ އެފަދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ހިންގާކަށް. ދީނުން ފެއްނަން އޮތީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ ޢައޮރަ ނިވާކުރަން އޮތް ތަންކޮޅު އެކަނިތަ.....ކޮބާތަ ފިރިހެނުންގެ ބެލުންތަށް ތިރިކުރަން އަންގަވާފަ އޮތް ބައި....އެބައެއް ނުފެނޭދޯ އެއވެސް މީހަކަށް. ރަނގަޅު....ދީނުގަ އިންސާނުން އުޅެންވީ މިންގަނޑުތަކެއް އަންގަވާފައިވޭ.....އެޔާ އެއްގޮތަށް އެންމެންގެވެސް ޢަމަލުތަައް ބަހައްޓަން ޖެހޭ..... މީހަކު ގޮތަކަށް ހެދުން ލުމަކީ ދެންހުއްނަމީހާ އެހެދުން ލައިގެން ހުރިމީހަކު ރޭޕް ކުރަން ދެވޭ ލައިސަންސެއް ނޫން.

  27
  3
  CLOSE
 • ތަގެ އަމާ

  ދީނޭ ކިޔައިގެން އަނގަ ނުހުޅުވައްޗޭ . ކަލޭމެން އޮރިޔާމުން އުޅެންދޯ ދީނުގަ އަންގަވާފަވަނީ

  17
  18
  CLOSE
 • އާޝާ

  މިލިޔުން ލިޔުނު ލިޔުންތެރިޔާގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބާބާވައޭ ހިތަށް އަރާ. ރަނގަޅު، ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމަކީ ރާޕްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫން. އެކަމަކު ހެދުމުގެ ބާވަތުން ޖިންސީ ޣަރީޒާތު ހޭލައްވާލާ ކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއްނޫން. ޚުދު އިފްރާޒް ޢަލީގެ ހިތަށްވެސް އަރާނެ އެއީ ހާދަހާވާ ސެކްސީ ކުއްޖެކޭ. އޭގެ މާނައަކީ އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ބޭނުންކުރާނެކަން. ވީމާ މިފަދަ އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހި ލިޔުން ނުލިޔަން ލިޔުންތެރިޔާއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން. މިފަދަ ލިޔުންތަކުން ދެވޭ މެސެޖަކީ ނިވާކަންބޮޑު އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ފަދަ ހެދުން ލުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ނޫނޭ. މުސްލޮމެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން.

  29
  7
  CLOSE
 • ބަކުރުބެ

  ސާބަހޭ ދަރިޔާ ތިކަހަލަ ހެޔޮވިސްނޭ ކުދިން މި މުޖުތަމައައް އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ

  15
  4
  CLOSE
 • ޭއިއްބެ

  ތިލިޔުމަށް މަހުޝަރު ދުވަހުން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެ؟ މަާ ވިސްނޭކަމަށް ހެދިގެން ދިވެހިން އޮރިޔާންވާން ބާރު ތިއަޅަނީ

  19
  1
  CLOSE
 • ހަސީ

  އީފުޒާލު ކަލޭ އަންހެނުން ނޫނީ އަންހެން ދަރީ ނޫނީ އަންހެން ކޮއްކޮ..އައުރަ ހަމަނުވާ ގޮތައް ހެދުން އަޅައީގެން މަގުމަތީގައީ އައުރަ ސޭލް އަޅުވައީގެން ތެޅޭއީރުވެސް ލައީގެން ހުރީ ކޯޗެއްތޯ.. މީސުވާލުނާހާނަންދޯ..؟

  15
  2
  CLOSE
 • މަރިޔަމް

  އަހައްނަކި ބުރުގަަ އަލައިގެން އުލެ މިހެއް ކޮންމެ އެއްޗެއް ލައިގެން ހުއްތަސް ނުޖެހެ ރެޕް ކުރަކައް ތި އިހްސަސް ލެއްވި ފަރަތުން ނަފްސް ކޮންތްރޮލް ކުރެވެނެ ގޮތްވެސް ވަނި އިންސަނަ ކިބައިގައި ލައްވަވަފައި

  9
  3
  CLOSE
 • ޝަފާހު

  ލައީގެންހުރީ ކޯޗެއްތޯ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ.. އީސްލާމީ މުޖުތަމައުއެއްގައީ އަންހެން ފީރީހެން އެންމެންގެ އައުރަ ޖަޑައަޅުއްވާފައީ ދީނުގައީވަނީ އެކަމުން މުޖުތަމައު އާއީ ފަރުދުން ސަލާމަތް ކުރުމައް. ﷲތަޢާލާ އަކީ ފުދީވޮޑީގެން ވާ ފަރާތެއް އެކަލާނގެ އެނގެވުމައް އީންސާނުން އީޖާބަ ނުދީނުމަކުން އެކަލާގެއައް އެކަމުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެސް ފައީދާއެއްވެސް ނެތް. މުޖުތަމައުގެ އަންހެނުން އެމީހުންގެ ވަނާތައް ސޭލްއަޅުވައީގެން އާންމުތަންތާގަ ގީނަވެގެން ދީއުމަކީ ވަހުޝީއަސަރުތައް މުޖުތަމައުގެ ކުދީ ބޮޑެތީ ފީރީހެނުންގެ ހީއްތަކުގައީ ހެލީގެންދާކަމެއް..އަދީ މީހެން ވުމުގެ ސަބަބުން އާބާދީގެ މަދު އަދަދެއް އަމީއްލަ ނަފްސު ކޮންޓުރޯލް ކުރީމުގައީ ބަލީކަށީވެފައީވާ އަދީ އަޙްލާގު ބީކަވެފައީވާ ބަޔަކައް ޖީންސީ ޖަރީމާ ހީންގުމާއީ ދީމާލައްދެވޭ..އަދީ މީހުންގެ ފީރީންނައްވެސް އީއްފަތްތެރީކަމާއީ ދުރުވެވޭގޮތް މެދުވެރީވޭ..ވަކީން ޚާއްސަކޮއް އަންހެނުންނަކީ އައުރައައް ތަބާނުވާ ބަޔަކައްވެފަ ތީމާގެ ހަށީގަނޑަކީ ހަމަތީމާގެ މުދަލެއްކަމުގައީ ދެކޭތީ. އަދީ އައުރަ ނީވާނުކުރާ އަންހެނުންގެ ސަބަބުން ކުދީ ބޮޑު ފީރީހެނުން ފާހީޝްއަމަލުތައް ކުރާ މަންޒަރުތަކައް ހީއްޖައްސުވާ ގޮތް މެދުވެރީވޭ.. އާޚީރުގައީ މުޖުތަމައުގައީ ބަދުއަޚުލާގީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއީ މަންޒަރުފެނުމާއީ އަދީ ޖީންސީ ޖަރީމާތައް ގީނަވޭ..އަދ މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންނައް އަބުރުވެރީކަަމަކީ ކޮބާކަން އޮޅީގެންދޭ..

  12
  3
  CLOSE
 • ޚަމަނަ

  މި ލިޔުނު މީހާ ތައުބާވޭ

  15
  2
  CLOSE
 • ސަލީމު

  ބެލްޖިއަމްގެ ބްރުސެލްސްގެ އެގްޒިބިޝަނުން ދެއްކި ނަތީޖާ އަކީ ބާވައިލެއްވި އެއްޗެއްތަ؟ އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާފައި ގޮތް ކަނޑައަޅަން. ތިމާގެ އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނާލަބަލަ. ނިވާކަން ކުޑަވި ވަރަކަށް އެފަދަ ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫން.

  71
  16
  CLOSE
 • ލޮލް

  ނިވާކަން ބޮޑަސް ކުޑަޔަސް ވަހުށީ މީހުން ވަހުށީ ވާނެ. މީ ހަގީގަތަކީ!

  11
  21
  CLOSE
 • ބީޗް

  އެހެން ވިއްޔާ ބީޗްގަ ވަރަށް ރޭޕް ގިނަވާނެތާ؟؟ އަޖައިބެއް.. ހަމަ ގަޔައްއަރަންވީމަ އަރަނީ ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމަކަށް ނުބަލާ..

  8
  9
  CLOSE
 • ރަހީ

  އެކަން ނޭގީގެންނެއްނޫން އެމީހުން އެއުޅެނީ.. އެއީ އާޚީރަތާއީ ރަސޫލާގެ އީރުޝާދުތަކައް ފުރަގަސްދެމުން ގޮސް ޣައީރު މުސްލީމުންނައް ތަބާވެފަތީބީ ބަޔަކައްވާތީ އަބަދުވެސް އެމީހުން ކަންކަން ހެޔޮނުބައީ ވަކީ ކުރާ މަސްދަރަކީ ޢައީރު މުސްލީމުންގެ އަމަލުތައް.. ރާއްޖޭގެ ބަޔެއް މީހުން ބުނެއެއްނޫން ދޮންމީހުންނޭ އުޅެނީ އެންމެރަނގަޅައް..

  9
  1
  CLOSE
 • އިންސާފް

  ﷲގެ ޝަރީޢަތް ޤާއިމްކުރަންފެށުމުން އަމާންކަންލިބޭނެ އުއީ ﷲ ގެ އިނާޔަތެއް

  51
  7
  CLOSE
 • ހަމަހަމަ

  މި އިސްލީމަކު ލިހެފައި އޮތް ލިޔުމެއްތަ؟

  35
  11
  CLOSE
 • އަލީ

  ތިދައްކަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ވާހަކަ، މީ 100% މުސްލިމް ކަމަށް ދައުވާކުރާ ދިވެހިރާއްޖެ... ތަފާތުދޯ...

  54
  4
  CLOSE
 • ގުނބޯލި

  ކަނބުލޯ... އިސްލާމް ދީން ހުއްދަނުކުރާ ހެދުން އެޅުމުން ރޭޕްކުރުން ހުއްދަ ވާ ވާހަކަ އެއް ނޫނޭ މިދައްކަނީ... އަލީ އެބުނަނީ ހަތްއުޑުމަތިން ބާއްވާލެއްވި ފޮތުގައި އޮންނާނެޔޭ އިންސާނާގެ އުނުއޮރިޔާން ނިވާކުރަންވާ ގޮތާއި މިންގަނޑު ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފަ. އެކަމުން ދުރުވެގަންނަންޏާ ޝައިތާނާގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެޔޭ. މިސާލަކަށް: އެއިޑްސްއަށް ބޮޑަށް މަގު ފަހިވަނީ ޖިންސީގުޅުމުންނޭ ބުންޏަކަށް އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ. އެވަރު އިންސާނުން ދެނެގަނެ މީހާ ޖެހޭނެ އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ހޭލުން ތެރިވާން.

  7
  2
  CLOSE
 • ކަނބުލޯ

  ޢިސްލާމްދީނާ އެންމެގުޅޭގޮތަށް ހެދުންނުލުމަކީ ރޭޕްކުރުންހުއްދަވާކަމެއްނޫން

  40
  8
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު