chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އަލީ ހަމީދާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތުން ވަކީލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު: އޭނާއާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތުން ވަކީލުން ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާމެދު ފުލުހުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ވަކީލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ފަނޑިޔާލު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރީ ރިޝްވަތު ހިފައިގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމުތަށެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ވެސް ހުންނެވީ ހައްޔަރުގަ އެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ޒާހިރެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން އަވަހާރަޕުޅު ލައްޕަވަނީ ކޮންކްރީޓް އަށްޓެއްގަ ކުނަލެއް އަޅައިގެންނެވެ. އޭގެއިތުރުން އޭނާއަށް ޖަލުން ފެނުނު މަންޒަރެއް ވެސް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

"ވަކީލުންތަކެއް ދޫނިދޫއަށް ދިޔަ އިރު ފެނުނީ ދެ ފުލުހުން ވެގެން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އަތުލަފިކޮށްގެން ގޮޅިން ނެރެގެން ގެންގޮސް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއަކަށް އަރުވައިގެން ޑރ.އަށް ދައްކަން ގެންދިޔަ މަންޒަރު،" އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ވެސް ދީފައިވެ އެވެ. ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުވުމުން އަލުން ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ އެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖަލުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތުން ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ހިސާން ވިދާޅުވީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮންނަވާ ގޮޅިއަކީ، "ކުޑަ، ހޫނު، ވަސް ދުވާ އަދި ފަންކާއެއް ވެސް ނެތް،" ގޮޅިއެއް ކަމަށެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުގައި ހުންނެވީ ދޫނިދޫގަ އެވެ.

"އެއްވެސް އިންސާނަކާމެދު އެހާ އިންސާނިއްޔަތުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެ،" އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހާލުކޮޅާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައި ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހާލާމެދު ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު މީގެ ކުރިން ވަކީލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރު ކުރިއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އެ

  މިހުދުމުހުތާރު ޔާމީނު އަންގައިގެން ސްޕްރީމްކޯޓަށް ސިފައިން އެތަންހަލާކުކޮށްލާފަވަދެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރާއި ފަޑިޔާރު އަލީހަދީދު ވަގުތުންދޫކޮށްލުމަށް ޑިކްޓޭޓްޔާމީނަށް ގޮވާލަން

  4
  1
  CLOSE
 • އަހުމަދު

  ދެން ތިބި ގައިދީންނަށްވެސް 5 ތަރީގަ އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދާދޭން ޖެހޭ. ހަމަ ހަމަ ކަމަކީ މީހަކު ކުރިން ހުރި ބާރުގަދަމަގާމެއްގެ ސަބަބުން ހާއްސަ ގޮތެއް އޮންނަން ޖެހޭނަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގަ ބުނާ ހަމަ ހަމަ ކަމޭ ބުނުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ޖަލުގަ ވިއްޔާ އެންމެންނަށް ވެސް ކަން ކުރަންވާނީ ހަމަ ހަމަ ކޮށް. ހަމަ އެޔާއެކު ޤާނޫނު އަސާސީގަ ބުނާ ހަމަ ހަމަ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތަކްލީފެއް ނެތި ބޭނުންތާކަށް އައިސްގޮސްވެވޭނެ ގޮތައް މަގުތައްވެސް ހުޅުވުފާ ހުންނަން ޖެހޭނެ. ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރާތީ އުނދަގޫވާގޮތައް ކަން ކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ. މުޒާހަރާކުރާނީ އެމީހަކު އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގޭގައި. ރއްޔިތު އެންމެން ބޭނުން ކުރާ މަގުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުނދަގޫ ކުރީމަ ހަމަ ހަމަ ކަމެއް އޮތެކޭ ނުބުނެވޭނެ. މީ ވަރަށް ވާހަކަ.

  1
  2
  CLOSE
 • އިންސާނާ

  އެއީ ހަމަ ހަމަކަން އަލީހަމީދުވެސް އޮތާ ޖަލުގަ ދެންތިބި އެހެން ދިވެހިން ވެސް ތިބީ ޖަލުގަ ވަކި ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ހަމަ ހަމަ ކަމުގަ ދެން ކީކޭ ޖަހާލަތު ޕާޓީން ތިޔަކިޔަނީ

  5
  1
  CLOSE
 • ފަހުދު

  އިހަށް ދުވަހު މަރާނުލެވިގެން އުޅުނު ދެ ފަޑިޔާރުން މިއަދު ތިޔަ ދެ ރޯނޔ އެދުރޔ ހިސާން ވަކީލާ ޒާހިރު ވަކީލަށް ކުއްލިއަަށް ކޯއްޗެއް ފެނިގެން. މުނާފިގުކަމާ ޖާހާ މާލްގެ ދަހިވެތިކަން އިންތިހާއަށް ގޮސް ތިތިބީ. ދެން ލޮލް

  5
  4
  CLOSE
 • ސެލޫން

  އިސްތަށިގަނޑު ރަތްކުރާ ބޭސް ލިބުމުގެ ކަންތައް ކިހިނެއްބާ އޮތީ؟

  2
  CLOSE
 • އަލީބެ

  އެމީހަކު ކުރި ކަމެއްގެ ރަހަ އެމިހަކު ދަންނާނެ އެވެ.

  7
  3
  CLOSE
 • ޢަލި

  ހަމަރަނގަޅު މިއަދު މީގެން އިބުރަތް ހާސިލު ކުރަންވީ ދެންތިބި ފަނޑިޔާރުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ބަހައް ހެއްލި އެމިހުންގެ އެދުމައް ދެންތިބި މީހުން ކަތިލީމަ އޭގެ ނަތީޖާ ނުވަތަ އަގުއަދަކުރަން ޖެހޭނެ ގުދުރަތުގެ ގާނޫނު

  14
  3
  CLOSE
 • ޝީނާ

  ނަސީބެއް ނޫން ކަރުގަ ވަލެއް ޖަހަިގެން ދަމާފަ ނުގެންދިޔަކަން.

  12
  4
  CLOSE
 • ހަމިދު

  ބަލަ ޢަލީ ހަމީދު ކަންކުރިގޮތުން އަހަރުމެން މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ

  13
  2
  CLOSE
 • ޝަޒްލީ

  މަ ބަަލަން ބޭނުމީ މައުމޫނު ބަހައްޓާފަ ހުންނަގޮޅީއާއީ ފަނޑީޔާރުން ބަހައްޓާގޮނޑީގެ ތަފާތު..

  14
  2
  CLOSE
 • ކަލާ

  ބަލަ ޖަލައް ލާފަ ވެސް ދޭންވީ ފައިވްސްޓަރ ފެންވަރުގެ އެކަމަޑޭޝަން ތަ؟؟ އެހެން މީހުންނެކޭ ތިމީހުންނެކޭ ވާންޖެހޭނީ އެއްގޮތް. އ

  22
  8
  CLOSE
 • ޙަޤީޤީ

  ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އަރާމު އިމާރާތުގައި އުސްމަގާމުގައި ބޭންދުމުން އުޅެންނޭގުނީމާ ދެންވާނީ ތިހެން. އުޅެން ނޭގުނު މީހާއަށް މިއެންވެސް ނޭގޭނެޔޭ ބުނެއުޅޭ.

  14
  11
  CLOSE
 • އަހަންމާބެ

  ތިކަހަލަ ގޮޅިތަކުގައި ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު ނަމަވެސް ހޭދަކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުމާކީ އާޚިރަތްމަތިން ހަނދާންވެ، ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ މަތިން ހަނދުމަވެ އިޞްލާޙުވުމަށް ދުނިޔޭގައި ލިބުނު ފަހު ފުރުޞަތު ކަމުގައިވުމީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް! 3 ން 1 ކަން ހަނދާން ނުހުންނާތީ ތުހްމަތުގެ އިނގިލި ދިގުކުރެވޭ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ހުންނަނީ.

  33
  4
  CLOSE
 • ހުދާ

  ތިޔައީވެސް ތިޔަމީހުންގެ ރަނގަޅަކަށްވީކަމެއް.

  18
  2
  CLOSE
 • ސާބަސް

  ތިހުރިހާކަމެއް ކުރަނީ އެކަކެވެ. ފިސާރި އަދަބުލިބޭނެއެވެ.

  16
  CLOSE
 • ނަސްރު

  މިއުޅޭ ބައިމަދު ޕީޕީއެމް މީހުންބުނާނެ އަންނިއޭ ގޯހީ. އެކަމު ތިޔަ ޔާމީނުހާ ގޮތެއްނެތް ވެރިއަކު ހަޔާތުގަވެސް ނުދެކެން. ހުދު އަޅުގަނޑަކީވެސް އޭނައަށް ވޯޓްދިންމީހެއް. ގައުމު ދަރުވާލާފަ ގެންނަ އިގުތިސާދަކުންނޫން މީހާގެ ކޮލިޓީ ފެންނަނީ. އަހަރެން ދެން މިރައީސަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. އަހަންނާއިއެކު މިރައީސަށް ވޯޓްދޭން މަސައްކަތްކުރި މީހަކުވެސް ދެންވޯޓެއް ނުދޭނެ. އެއީ މިރައީސަކީ އިންސާނެއްކަމަށްވެސް މިހާރު ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ. ހެޔޮ އަވަސްއިން މިކޮމެންޓް ޖަހާ ނުދިނަސް.

  26
  25
  CLOSE
 • ޙ

  ޢަވަސް އަކީ އެމްޑީޕީ ކުދިން ހިންގާ ސައިޓެއް. ޙާސްނުވޭ... ތިކުދިން ބޭނުން އެއްޗެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ލިޔަންވީ..

  1
  1
  CLOSE
 • އަހަރެން

  މީނަ ޤައުމާ މެދު ކަން ކުރި ގޮތުން އަހަރެން ވެސް އަދި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ އެންމެންވެސް ކަން ބޮޑުވެއްޖެ

  27
  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު