chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން އިންވެސްޓް ކުރަނީ އެންމެ ހަތް ރަށުގައި: ސަފީރު

ޗައިނާގެ ބީޔޫސީޖީ އިން ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގެ ހަތް ރަށަށް ވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއް ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދުދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ގައުމެއްގެ ކުންފުނިތަކުން 124 ރަށަކަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވާއިރު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން އިންވެސްޓްކުރަން ޕްލޭން ކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ހަތް ރަށުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޗައިނާ އަންނާނީ ހަވަނައަށް ކަަމަށާއި އެއީ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ 5.6 ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ.

" ލިބެން ހުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވަމުން އަންނަނީ މަދު އަދަދެއްގެ ރަށްތަކެއްގައެވެ، " ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔަމުން ޗައިނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުންދީ ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަަމަށެވެ.

" ލާމު ލިންކް ރޯޑާއި ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ފަދަ އެއްބާރުލުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ފަށާފައެވެ. ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ޗައިނާ- ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިން ފައިދާތައް ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅަށް ތަޖުރިބާކުރައްވާފައިވާނެ. އިގުތިސާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މިއާދައިގެ ގުޅުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިހާރު އެކަމާ ވަރުގަދައަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ ކީއްވެ؟" ޗައިނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ތުހުމަތުުކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ނަޝީދު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅު ތަކަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމުގެ އަގު ވައްޓާލަން ދައްކަވާ ވާާހަކަފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިހާރު އެގޮތަށް ކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރުަމަށް ފަހުބުނެފައި ވަނީ އެއީ ޗައިނާއަށް އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

" ރަށްތައް އަތުލުން، ބިން ހިފުން، ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތަށް ހުރަސްއެޅުން" ފަދަ އިބާރާތްތައް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތަކުން ޗައިނާ މީހުންނަށް ސީރިއަސް އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބަޔާން ނިންމާލަމުން ތަކުރާރުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ގަޑުބަޑާ ބެހޭ ގޮތުން އެގައުމުން ކުރިއްސުރެ ބުނަމުން އަންނަ ބުނުމެވެ. އެގޮތުން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

" އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަނީ ހާލަތު ހަމަޖައްސާނެ ހިކުމަތް ތެރިކަން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޕާޓީތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ ކަމަށް،" ޗައިނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަފުޅަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރައްދު ދީފައެވެ. އެވާހަކަފުޅުތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޗައިނާއިން ރައްދު ދިނީ ކީއްވެ ކަމެއްް ނޭނގެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކުރާތި

  މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރުގައި މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅޭނީ ދެވަނަ ޓާރމް ގައި މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅޭނީ އަދި މާލެ އާއި ތިލަފުއްޓާއި ދެެމެދު ބްރިޖް އެޅޭނީ އަދި މާލެ އާއި ގުޅިފަޅާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅޭނީ އަދި މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު އޮތް ކަނޑުއޮޅި ހިއްކާލެވޭނީ. މިކަން ކަމަކީ މީކުރަން މަމެން ރާވާފައި ހުރި ކަންކަން. ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް ތަމެން ޗެކް މާރކް ޓަޓޫ މަމެންނަށް ދޭންވީއޭ އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ މާ ބޮޑަށް ނުފުއްޕާ މަމެން ބުނާ ގޮތަށް ތަމެން ހަދާ ނިންމާ ބަދިގެ އަށް ވަދެ ހަނޑޫ ހޮވަން ތަމެން ތިބީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

  CLOSE
 • އިއްބެ

  އެއްމެ ކިޔާފަ، މުޅިގައުމު ހުސްކުރަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަ މި ޗައިނާ މީހުން ގައުމުތަށް ހިސޯރު ކުރަންޖައްސަނީ މިކަހަލަ ފޭކް ސްޓޯރީ ތަކެއް، މާދިވެހިންދެކެ ހެޔޮއެދޭ ބައެއް، މިމީހުންގެ ހާލަކީ ޗައިނާގެ ނިކަމެތި މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފުން މަނާ، ބުރުގާ އެޅުނުން މަނާ، ނަމާދު ކުރުން މަނާ، މިވަރުގެ ޖާހިލު ބޯހަރު ބައެއް އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކައް އަދި އެވެސް މުސްލިމުންނަން ކިހިނެއްހަދާލާނެބާ...؟

  CLOSE
 • ސަމީނާ

  ޗައިނާވެސް ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭ އަސްލު ވަރަށް ސާފު.

  1
  2
  CLOSE
 • ފަޒީލު މުހައްމަދު

  ހެޔޮނުވާނެ.ކެނެރިސްޓް ނަޝީދު ޗައިނާ އަށް ގެންދަބަ.އަހަރުން މިއުޅެނީ ތިމީހާއާހެދި މިގައުމުގައި ނޫޅެވިގެން.

  2
  2
  CLOSE
 • ނަގޫރޯޅި

  ޗައިނާ ނޫނަސް މިވީ 40އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގައި އެކިގަމުތަކައްނިސްބައްވާ ވިޔަފާރިކުންފުނިތަކުން އިންވެސްޓްކޮއްފައިވެ. ހާއްސަކޮއް މަތީފަންތީގެ ރިސޯޓުހެދުމައް. ފޯސީސަން، ސަންގްރިއްލާ، އަނަންތަރާ، ބަންޔަންޓްރީ ގްރޫޕް، ސްވެލްބްލޭންކް، ކޮންރެޑް، ތާޖް ހޮޓެލްސް، ޖުމެއިރާ، ޑަބްލިއު ރްޓީޓް މިހެންގޮސް ކިޔާންނެކަމެއްނެއް. ޗައިނާއިން ފުދުންތެރިކަން ލިބި އެމީހުން ހަމައިސްކޮޅައް ތެދުވެ މުޅިދުނިޔޭގާ އިންވެސްޓް ކުރަންފެށުމަކީ ވަކިގައުމުތަކަކައް ހަޖަމުނުވި ކަމެއް. މީހާރު ފުޓްބޯޅައިގައި އެމީހުން އެގެންގުޅޭ ދުރުވިސްނުމަކީ ވެސް ޔޫރަޕު ބައެއްގައުމުތަކައް ހަޖަމުނުވާ ކަމެއް. ދުނިޔޭގަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ބްލެކްސްޓޯން މޮނޮޕޮލައިޒްކޮއް ރާއްޖޭގަ ހިންގާއިރު އިންޑިޔާގެ މަސްލަހަތައް ބުރުނާރަ ޗައިނާވީމަ ގޯސްވީ. އެކަމަކު ޗައިނާއިން އިންޑިޔާގަ 10ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކައް ލޯނުދިންއިރު އަދި އަމަލީގޮތުން އެތަންތަން ހިންގުމުގާ ޗައިނާބައިވެރިވާއިރު އަވައްޓެރި ރާއްޖޭގެ ނުނީ ސްރީލަންކާގެ މަސްލަހަތަކީ އިންޑިޔާއައްވުރެން ފަހުންއަންނަ އެއްޗެއްތޯ. ހޮސްޕިޓާ، ބަންދަރު، ނަރުދަމާ، އެއާޕޯޓު، ބޭންކް، ކާގޯސިޕްމަންޓް ބަދަރު މިހެންގޮސް މިހުރިހާކަމެއްވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނައްވެސް ހަމަހައްގު. އެކަމައްއިންވެސްޓް ކޮއްދޭން ތިބިމީހުންނާ އެކީ ކުރިޔައްދާންވެސް އެބަޖެހެ. މިކަންކުރާކައް އިންޑިޔާގެ ހުއްދަހޯދާކައް ނުޖެހެ. ތިމާމެން ގައުމުގަ އަމިއްލަ ރައްޔިތުންގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ނުދެވިގެން އުޅޭއިރު ހަސަދަވެރިވިޔަސް ގަދަބާރުން އެހެންގައުމުތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކައްހުރަސް އެޅުމަކީ ހުދުމުހުތާރުތޯ ނޫނީ ގައުމުގެ ބޮޑުކުޑަމިނުން ތިލަފަތް ވަކިއަތަކައް ބުރަވަނީތޯ ކިޔަވަގެން ހަމަބުއްދީއްގަތިބި ބަޔަކުބަލަން އެބަޖެހެ .

  5
  3
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު