ރޯދަ މަސް

ނާޝްޕަތީގެ ފައިދާ

May 29, 2018

ނާޝްޕަތީ ނުވަތަ ޕެއާޒް އަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ފައިދާ ހުރި މާވާއެކެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ރަހަ މީރުވެފައިި ފައިދާތައް ގިނަޔަސް ޕެއާޒް އަކީ ދިވެހިން އެހާ ރައްޓެއްހި ބާވަތަކަށް ނުވެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

ޕެއާޒްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ވަރު ޖައްސައިދޭ ހަރަކާތްތެރިކަމާއެކު ބުންވަރު ޖައްސައިދޭ ހަކަތަ އިތުރުކޮށް ދެ އެވެ. ޕެއާޒަކީ ހަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަރުވާއެކެވެ. އަދި ދަތްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު ސާފުވެސް ކޮށްދެ އެވެ.