ދުނިޔެ

އިންޑިއާ ކަނޑު ހިމަނައި ޔޫއެސް ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

އިންޑިއާ ކަނޑަށް އެމެރިކާއިން ސްޓްރެޓީޖިކް ގޮތުން އިސްކަންދޭ މިންވަރު ބޮޑުވެ، ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ގައުމުގެ ފައުޖުގެ ނަން "އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެގޮތަށް ނަންް ބަދަލު ކުރިކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ އެމެރިކާގެ ޑިފެންްސް ސެކްރެޓަރީ ޖިމް މަޓިސް އެވެ.

ޔޫއެސް ޕެސިފިކް ކޮމާންޑަކީ އެމެރިކާއިން އޭޝިއާގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ބަލަހައްޓާ ފައުޖެވެ. އަސްކަރީ އަދި މަދަނީ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތުން އެ ފައުޖުގައި 375000 (ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް) މީހުން ތިބެއެވެ.

ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ނަން މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި މިވަނީ އެމެރިކާއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގޮތުން ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ނުތަވަސްކަން އުފެދުނީ ޕެސިފިކް ކަނޑާއި އިންޑިއާކަނޑުގެ ސަަރަހައްދުގައި ޗައިނާއިން ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރު ވުމުންނެވެ.

"ޕެސިފިކް ކަނޑާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގުޅުންތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫއެސް ޕެސިފިކްް ކޮމާންޑްގެ ނަން މިއަދު އަހަރެމެން މި ބަދަލު ކުރަނީ ޔޫއެސް އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ނަމަށް،" އެމެރިކާގެ ހަވާއީގައި ބޭއްވި ޗޭންޖް އޮފް ކޮމާންޑް ސެރަމޮނީއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޓިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެކެނީ އެމެރިކާއިން މިގެނައި ބަދަލަކީ ރަމްޒީ ބަަދަލަކަށް ވިޔަސް މިއީ އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށްދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ބޮޑުވެފައިވާކަން ދައްކައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. -- ބީބީސީ