ހަބަރު

ކައިވެނި ހަރާމް މީހަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުމުގެ ދައުވާ ބަޔަކަށް އުފުލައިފި

މަހްރަމަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގިކަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިފި އެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އަދި މި ދައުވާ އުފުލަނީ ވެސް މަދުންނެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އެވެ. މާދަމާއަށް އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ވަނީ ތާވަލުވެސްކޮށްފަ އެވެ. މިފަދަ ޖިންސީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސައިޓްގައިވާ ގޮތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، ގ. އަރޫޝާމަންޒިލް މަރްޔަމް އަރޫޝާ އަދި ހަސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ ކޮން ގުޅެއް އޮންނަ ދެ މީހުން ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

މަހްރަމުންނަކީ ތިމާ އެމީހަކާ ކާވެނިކުރުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ހަރާމްވެގެންވާ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ހާލަތެއް ދެމިއޮތް ކޮންމެ މީހަކެވެ.

މަހްރަމުންނާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ހަރާމް ކޮށްފައިވާއިރު ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުން ވެސް އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން އެ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މީހަކު، ޖިންސީ އަމަލެއް އޭނާގެ މަހްރަމަކާއެކު ހިންގީ، އެ ދެމީހުންގެ ރުހުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ދެމީހުންމެ އެ ކުރީ ކުށެކެވެ. އަދި މީހަކު، ޖިންސީ އަމަލެއް އޭނާގެ މަހްރަމަކާއެކު ހިންގީ، އެ މަހްރަމާގެ ނުރުހުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ އެ ކުރީ ކުށެކެވެ.

ފުރަތަމަ ހާލަތުގެ ކުށުގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. ދެވަނަ ހާލަތުގެ ކުށުގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ 15 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.