ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ސާފުގެ މި މުބާރާތުގައި މަކަރާއި އޮޅުވާލުން!

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ނޭޕާލުގައި ނިމިގެން ދިޔަ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތަށް ފުރުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް ފަރީދު މުހައްމަދު 'ފަރިއްޓޭ' ގާތު، އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓާ އިހްސާން އަބްދުލް ގަނީ 'ސާންތީ' އިޝާރާތް ކުރި ތަފާތު، އެހެންނަމަވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވާހަކައެއް އެބައޮތެވެ.

"މޮޅު ނުވިޔަސް މާޔޫސްނުވާތި، ތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މިތިބަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވާދައެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ." މިއީ ސާންތީ ފަރިއްޓޭއަށް ދިން ނަސޭހަތެވެ. ކޯޗިން ދާއިރާގެ ޅަފަތުގައި ހޭދަ ކުރަމުންދާ ފަރިއްޓޭއަށް މި ނަސޭހަތްވީ މާޔޫސް ކަމަކަށެވެ. އޭނާގެ ހިތްމަރުވި އެވެ. ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ނުހޯދުނަސް، ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭން އޭނާ ބޭނުންވި އެވެ. އުމުރު ފުރާތަކުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އޭނާވެސް އެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ނިކުތެވެ. ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނު ހުވަފެން، އޭނާއަށް ވުރެ ސީނިއާ ކޯޗަކު ދެއްކި ވާހަކައަކުން ފަނޑުވެގެން ދިޔައީ އެވެ.

ސާންތީ، އެދުވަހު އެ ބުނީ ކީކޭކަން، އޭނާއަށް އަށް އެނގުނީ މުބާރާތް ކުޅެން ފެށީމަ އެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ އެހެން ޓީމުތަކުން، ވާދަ ކުރުވާ ޓީމުތަކަކީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުމުރު ފުރާއަށްވުރެ ދޮށީ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމުތަކެކެވެ. މިއީ ތުންތުން މަތިން މާ ކުރިންސުރެ ވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެކެވެ. އުމުރުފުރާތަކުގެ ލެވަލުގައި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ނުހޯދޭނީ ކީއްވެގެންތޯ އެންމެންވެސް ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބާއި ސިއްރު ގުޅިފައި ވަނީ، މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ އެހެން ގައުމުތަކުން ހަދާ މަކަރު ދެނެގަތުމުގައި ސާފަށް ކާމިޔާބު ނުހޯދޭތީ އެވެ. އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކިވެސް ލިބެން ނޯންނާތީ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، ރާއްޖެއަށް ކޯޗު ކޮށްދިން، އެފްއޭއެމްގެ ކޯޗިން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޝާޒްލީ 'ޝާޒް' ވަނީ އެ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ އެހެން ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުމުރުފުރާއަށްވުރެ ދޮށީ ކުޅުންތެރިން ގެންނަ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމުކޮށް ދެއްކީ ޝާޒް އެވެ.

"ގިނަ ފަހަރަށް އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ނޭންގޭނެ އެ ކުޅުންތެރިންގެ އަސްލު އުމުރަކީ ކޮބައިކަމެއް، އެ ގައުމުތަކުގެ ވިލެޖު ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ ކުދިން، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަދި ޕާސްޕޯޓެއްވެސް އެއިން ކުޅުންތެރިޔަކު އަތުގައި ނޯންނާނެ، ދެން އެ ގައުމުތަކުގެ އެފްއޭގެ ތެރެއިން އެ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ވަކިތާރީހަކަށް ޖަހައިގެން އެތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްދަނީ، ހަގީގަތުގައި އެއީ އެއުމުރުފުރާތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނެއް ނޫން،" ޝާޒް ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ. "އެ ޓީމުތައް އެހެން ހަދާއިރު، އުމުރުފުރަތާކުގެ ލެވަލުގައި ރާއްޖެއިން މިދާ 13 އަހަރު 14 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ޓީމުތަކާ ވާދަވެސް ނުކުރެވޭނެ، އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިމަގަށް ބަލާއިރު އެ މެޗުތަކުން ތަޖުރިބާ ލިބޭނެ."

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ އޮފިޝަލަކު، ބުނީ ނޭޕާލުގައި އޮތް މުބާރާތް ތެރޭގައި، ބަންގުލަދޭޝްގެ ޓީމުގެ އިސް މީހަކާ ސުވާލު ކުރުމުން އެމީހުން ކަންކަން ކުރާގޮތް ކިޔައިދިން ކަމަށެވެ.

"ނޭޕާލުގައި މުބާރާތްތެރޭގައި ބަންގުލަދޭޝް ކޯޗާ ދިމާވެގެން އަހަރެމެން އެހިން، އުމުރުފުރާގައި ބަނގުލަދޭޝްގެ ޓީމު މިހާވަރުގަދަ އިރު ސީނިއާ ލެވަލުގައި ކާމިޔާބު ނުހޯދެނީ ކީއްވެހޭ، އެމީހުން އަހަރެމެންނަށް ކިޔައިދިން ވާހަކަތަކުން ހައިރާންވެސްވި،" އަވަސް އާ ވާހަކަ ދެއްކި ޒުވާން ޓީމުގެ އޮފިޝަލު ބުންޏެވެ.

"އެމީހުން ބުނި މުބާރާތް ފެށެން ތިން މަހަށްވީމަ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެނެސް ޓްރެއަލްއެއް ބާއްވާލާފަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނަގަނީއޭ، އެމީހުން ބުނޭ ވިލެޖުހިސާބުތަކުން އަންނަ ކުޅުންތެރިން އަތުގައި ޕާސްޕޯޓެއްވެސް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނެތީމަ، ތިމަންނަމެން އަމިއްލައަށް ވަކި އުމުރު ޖަހައިލައިގެން އެ ކުޅުންތެރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދަނީއޭ، އެމީހުން ބުނި ތިމަންނަ މެން ނުބަލަމޭ އުމުރުފުރާއަކަށް، އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ނެތް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެނެސް އެއޮންނަ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރުވަނީ، އޭރުން ރާއްޖެ ކަހަލަޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފާނެ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްވެސް."

ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ގެންދިޔަ ރާއްޖެ ޓީމުގައި އެވްރެޖްކޮށް ހިމެނެނީ 13 އަހަރާއި 14 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެގޮތަށް ޓީމް އެކުލަވާލާފައި އޮތީ، އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭއެފްސީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތަށް ދާންވާއިރަށް އެ ޓީމަށް ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ކުޅުނު 13 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިން، ދެން އެކޮޅުން 19 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެންޏާ މެޗުއަރިޓީވެސް އަދި އަންޑަސްޓޭޑިންވެސް މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު ވާނެ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ، ދެން އެ ޓީމުތަކުން ރާއްޖޭ ކޮޅަށް ހަތެއް ނުނީ 10 ގޯލް ޖެހިޔަސް ހައިރާން ވާނެ ކަމެއް ނެތްތާ."

ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ހޯދީ ބަންގުލަދޭޝް އެވެ. ރަނަރަފު ޓީމަކީ ޕާކިސްތާނެވެ. މި ދެ ޓީމުގައިވެސް، އެ އުމުރުފުރާއަށްވުރެ ދޮށީ ކުޅުންތެރިން ތިބޭނެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެ އެވެ. އެ އުމުރުފުރާގެ ކުޅުންތެރިޔަކު އުޅޭ އުޅުމާއި، އުފެދުމުގައި ހުންނަ އާދަ ހުންނަ ގޮތަށްވުރެ ދޮށީ ކުދިން އުޅޭ އުޅުމާ ވައްތަރު ކަމުން އެހެން ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އުމުރުފުރާ ލެވަލުގައި ބަންގުލަދޭޝް އާއި ޕާކިސްތާން އަދި ނޭޕާލުން ކާމިޔާބު ހޯދިނަމަވެސް ސީނިއާ ލެވަލުގައި ކާމިޔާބު ނުހޯދެ އެވެ. އުމުރުފުރާތަކުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސީނިއާ ޓީމަށް އަންނަނީ މަދު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އިންޑިއާގައިވެސް މިކަން އެގޮތަށް ހިނގަ އެވެ.

ނަމަވެސް، ރާއްޖެއިން، މީގެ 10 ނުވަތަ 15 އަހަރުން ކުރިން އުމުރުފުރާތަކުގެ ލެވަލުގައި ވާދަ ކުރި ކުޅުންތެރިން ސީނިއާ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ އާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން ފޯވަޑް ހަމްޒާ މުހައްމަދު 'ހަމްޕު' އަދި އަލީ ފާސިރު 'ސެންޓޭ' އަދި އަހްމަދު އިމާޒު 'އާއްކޮ' އާއި އެހެން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ އުމުރުފުރާގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ. ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ އޮފިޝަލު ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެތިން ކުޅުންތެރިން ކުރިއަށް އޮތް އަށް ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ސާފުގެ މި ގައުމުތަކުން ހަދާ މަކަރުތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟ އެ އޮޅުވާލުންތަކުގެ ވާހަކަ އެންމެން ދައްކާއިރު ރާއްޖެއިން އެ މައްސަލަ ސާފަށް ހުށަނާޅަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކެޓްރީ ހުސައިން ޖަވާޒު ވިދާޅުވީ، ސާފުގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާ ވާހަކަ މީގެ ކުރިންވެސް ފެތުރޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ނުލިބޭކަމަށް ޖަވާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

"އޭއެފްސީގެ އުމުރު ފުރާގެ މަުބާރާތްތަކުގައި އެކަން އޮންނަނީ ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށިކޮށް، އޭއެފްސީގައި އެކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ޑީއެންއޭ އާއި ބޯން މެރޯ ޓެސްޓްވެސް ހައްދާ،" ޖަވާޒު ފާހަގަ ކުރި އެވެ. "ނަމަވެސް ސާފު އަދި އެފެންވަރަކަށް ނުދޭ، އެހެންވެ ސާފުގައި ނޯވޭ އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެއްވެސް."

އެފްއޭއެމްގެ ކޯޗިން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑް ޝާޒް ބުނީ، އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދަނީ ރާއްޖެ ކަމަށެވެ.

"އެއީ ރާއްޖޭގައި ނާންނާނެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތެއް، އުފަންވާތާ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓެފިކެޓް ހައްދާނެ، ދެން ލަންކާ އާއި ބޫޓާންވެސް ރަނގަޅު."

ޓީމުގެ އޮފިޝަލު ބުނީ، ސާފުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ އެހެންޓީމުތަކަށްވެސް ރާއްޖެއާ މެދު އެކަހަލަ އެއްވެސް ޝައްކު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ.

"ސާފުގެ އޮފިޝަލު އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ބުނި ރާއްޖެ ލޯޔަލް ވާނެކަން ތިމަންނަ މެންނަށް އެނގެޔޭ، އެހެންވެޔޭ ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ޓީމުގައި އެ ކާމިޔާބު ލިބެނީ، އުމުރުފުރަތާކުން ތަޖުރިބާލިބިގެން ސީނިއާ ޓީމުގައި ކުޅެނީ."

އެހެން ގައުމުތަކުން މި ބޮޑު މަކަރުހަދާ ކަމުގެ ތުހުމުތަކު ކުރެވޭއިރު އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ސާފުގެ ފަރާތުން އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފަ އެއް ނުވެ އެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ ސާފުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައިވެސް އެންމެ އިސްކޮށް ތިބީ، އިންޑިއާ އާއި ބަންގުލަދޭޝްގެ ފަރާތްތަކެވެ.