ރިޕޯޓް

ނެތެމުން ދިޔަ އިދިކޮޅު ކޮނޑަށް ލައިގެން ވެރިކަމަށް!

"ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ރޭ އަޅުގަނޑާއި [އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު] އިބޫ އާއި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މަގުމަތީގަ، އެމަނިކުފާނަށް ކުރި ހުކުމް ވެގެން ދިޔައީ ލިބުނު ބޮޑު ސިހުމަކަށް، އުންމީދުތައް ފުނޑުފުނޑުވެ އެންމެން ތިބީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ، އެހެން ހުއްޓާ އެތަނުން އެތަނަށް އިބޫ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ހިތްވަރު ދޭން ފެއްޓެވި، ޕާޓީގެ އެންމެނަށް ހިތްވަރުދީ ކެތްތެރިވުމަށް ދަންނަވަމުން ދިޔަ، އޭރު އަޅުގަނޑު ދުށިން އިބޫ ވެސް ހުންނެވީ ފެންކަޅިވެފައި ހުރި ހާލުގައި، ނަމަވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު މަަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީއަށްޓަކައި،"
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރަސީއަށް ގޮވާލަމުން އަންނަ ވަރުގަދަ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އެންމެ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަޑަތު ކުރަން ޖެހުނީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މުޅި އެމްޑީޕީ ކޮނޑަށްލައިގެން ޕާޓީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ އުހަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ރައީސް ނަޝީދު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރައްވާ، އެމަނިކުފާނަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަނެވޭނެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކޮށްލި އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިނިިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ، އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ހައްގު ސަޕޯޓަރުންނަށް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން ވެސް ބަދަލުކޮށް، އެމްޑީޕީގެ އަޑު ކަނޑުވާލި އެވެ. ރަން ރީންދޫ ކުލައިގެ ވަރުގަދަ ޕާޓީ ސިޔާސީ މައިދާނުން ފޮހެވެމުން ދިޔަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ހަމަ މަގުން ކައްސާލައިގެންދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ޕާޓީގެ ހުންގާނުގައި ހިއްޕަވައިގެން މުޅި ޕާޓީ ކުރިޔަށް ގެންދަވަނީ އިބޫ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ނަގާފައި ދެން ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބަސް ވިކޭ ބޭފުޅަކީ އިބޫ އެވެ. ފެށުނީއްސުރެ އެމްޑީޕީއަށް އެންމެ ވަފާތެރި އަދި އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ރައީސް ނަޝީދާ ވެސް އެންމެ ގާތް ބޭފުޅަކަށް އިބޫ ވާތީ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިބޫގެ އަޑު އަހާއިރު، އިބޫ އަކީ ވެސް ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ
ބަލައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރު ސިފަ ކުރައްވަ އެވެ.

"ޕާޓީ ވެއްޓުމެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިތްވަރު ދެއްވާ ޕާޓީ އަލުން ކޮޅަށް ޖެއްސެވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ އިބޫ، އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީގައި ވެސް އިސްކޮށް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި އިރު، އެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މަޑުކޮށްގެން ތިއްބަވާނީ އިބޫގެ ވާހަކަފުޅަށް އިންތިޒާރުގައި، ޕާޓީގެ ހުރިހާ އަޕްޑޭޓުތަކާއި އެއްޗެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ އެމަނިކުފާނަށް، ހުރިހާ އެންމެންގެ މަޝްވަރާ އާއި ވާހަކަތައް ވެސް ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އަޑު އައްސަވާނެ، ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރެވޭ އިންސާފަށް ލޯބި ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް،" އިބޫއާ ވަރަށް އަރިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަމިއްލަފުޅަށް އަރުވާލެއްވުމާއެކު އެމްޑީޕީގެ ހިންގުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ގިނަ މައްސަލަތަކާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނެވެ. ސިޔާސީ ހުރިހާ ހަރަކާތަކަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިދިކޮޅުގެ ބާރު އެއްކޮށް އޮތީ ކަނޑުވާލައިފަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ މުސްތަގުބަލާމެދު
އެތަށް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ދިޔަ އެވެ.

އޭރު ވެސް އެމްޑީޕީ އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި ވަރަށް ސައިލެންޓުކޮށް ހުންނަވައިގެން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އިބޫ އެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އޭރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ގިނަ މީހުންނާ ހިލާފަށް، ކުރިން މީޑިއާތަކުގައި ވާހަކަދައްކާ، މާ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ރައްދު ދެއްވުމާއި ގަދަ ބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިބޫ ބޭނުންވެވަޑައިގަތީ އެތެރޭގައި ހުންނަވައިގެން އަމަލީ ގޮތުން ކުރެއްވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

ކުރިން އިބޫގެ އަޑެއް އިވިވަޑައިގަންނަވާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ކޯލިޝަން ހައްދި ފަހުން ހަތަރު ޕާޓީ އިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ އެމަނިކުފާނެވެ. އެއީ ވެސް ހަތަރު ޕާޓީ މެދުގައި ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އިބޫ މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އެވެ. އެމްޑީޕީ ކޮޅަށް ޖަހަން އިބޫ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށް އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު ތަރުހީބާއި މީހުންގެ ލޮއިއްބާތި އިހުތިރާމާ ހެދި މިއަދު އެމަނިކުފާނު އެމްޑީޕީ ސިޔާސީ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އެންމެ އުހަށް ގެންދެވީ އެވެ. އަދި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައި ގަންނަވަނީ ވެސް އިބޫ އެވެ.

"ރައީސްއަކަށް ވުމަކީ އިބޫ އެއް އިރެއްގައި ވެސް ބޭނުންވި ކަމަކޭ އަޅުގަނޑެއް ނުބުނާނަން، ދުވަހަކު ވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ނިޔަތުގައި އުޅުއްވި ތަނެއް ނުދެކެން، އެފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ނުދައްކާ، ނަމަވެސް އެއް ދުވަސްވަރެގަ އެމްޑީޕީ އޮތް ހާލުން އަޅުގަނޑާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެއްވުނު އިބޫ ކަން ރައީސް ކަން ކުރައްވަން ޖެހޭނީ، އަޅުގަނޑު ޕާސަނަލީ ވެސް އިބޫއަށް ދެންނެވިން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ނިކުންނަވަން، އެކަމަކު އިބޫ ދުވަހަކު ވެސް އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ވާހަކައެއް ވިދާޅެއް ނުވޭ، ކޮމެންޓެއް ނުކުރައްވާނެ އެކަމަކަށް، އަބަދުވެސް ވިދާޅުވާނީ މިވަގުތު ސަމާލުކަން ދެއްވަންވީ ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރުވަން ކަމަށް،" ބިގޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓޭނެ ހަމައެކަނި މީހަކީ އިބޫ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރެއްވުމަށާއި އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ހަތަރު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތަސް އެ ބޭފުޅުންގެ މަޒީއަށް ބަލާއިރު އެއީ މާ ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތް ކަމެއް ނުވި އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކަށް އާދެވުނު އިރު ހަތަރު ލީޑަރުން ވެސް ތިބީ ހުކުމެއް ތާށިވެފައި ނުވަތަ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އަމިއްލައަަށް އަރުވާލަން ޖެހިފަ އެވެ. އެހާލުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތިބި އިރު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްގަލަކަށް
އަރަން ދަތި އެތަށް ކަމެއް ހުއްޓެވެ.

ހަތަރު ޕާޓީ މެދުގައި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުމަށާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އައުމަށް މަސަައްކަތް ކުރުމަށް "އަށާރަ ނަވާރަ"ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ އިބޫ އެވެ. އެ މަނިކުފާނަށް އެ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރެއްވީ ހަމައެކަނި އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ ނޫން ކަމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ. އިބޫއަކީ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅެއް ވިޔަސް، ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާ ގަބޫލުކޮށް، އެންމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ވެސް ހައްލު ހޯއްދެވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނެވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ އިބޫ ކަމަށްވާތީ އެވެ.

"އޭރު އިބޫ ރައީސް ކަމަށް ގެންނާކަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، އެ ވާހަކައެއް ވެސް ނުދެކެވޭ، އެކަމަކު ވެސް އެ ކޮލިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިބޫގެ ކިބައިން ފެނިގެން ދިޔަ، އަށާރަ ނަވާރަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ދާ ބައެއް ރޭ ރޭ ބައެއް ފަހަރު އެތަނުގައި އެއް ޕާޓީއެއް އަނެއް ޕާޓީގެ މީހުންނާ ތަޅައިގަންނަ ހިސާބަށް ވެސް ހޫނުވެފައި އެބަ ހުރި، ނަމަވެސް ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކޮށް ހުންނެވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް ޖެހޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އެތަނުން އެތަނަށް ހައްލު ކުރައްވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނުއާނީ އިބޫ، އޭއީ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އިބޫގެ ހުނަރަކީ، އޭނާ ޕޮޓިކަލީ އެންމެ އުހަށް ދިޔުމުގެ ސިއްރަކީ އެއީ،" އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ އިސް މެންބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަވަސް"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުން އެއް ގަލަކަށް އަރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރިން ވެސް އަދި މިހާރު ވެސް މައްސަލަތައް ޖެހި އަބަދުވެސް ހިޔާލު ތަފާތުވުން އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކިރިޔާ ވެސް އެ ހަތަރު ލީޑަރުން އެއްވާނެއްގައި ހިފަހައްޓާލެވޭނެ މީހަކަށް ހުރީ އިބޫ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ކޯލިޝަން ނުރޫޅޭނޭ، އެކަން ނުވުމަށް ވުރެ ގާތީވުން، އެކަމަކު އިބޫއަކީ މީހުންްގެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާ މީހެއް، އެންމެންގެ ހިޔާލު އެއްކޮށްގެން މަޖިލީހުގައި ވެސް އުޅޭނީ، އެހެންވެ ކިރިޔާ ވެސް ލީޑަރުންނަށް ހިފަހައްޓަ މި ލެވެނީ އެ މީހުން އިބޫ އިސްކޮށް ބަހައްޓާތީ، އެކަމަކު މީގަ އިބޫއަށް ކެތް ކޮށްލަން ދަތިވާ ވަރުގެ ބޮޑެތި ޕްރެޝަރުތަކެއް ހުންނާނެ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫގެ ހަޔާތުން ދަސްކޮށްދޭ ސިޔާސީ ފިލާވަޅު!

އެމްޑީޕީއަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އެއްކޮށް ސުމަކުން އަލުން ފައްޓަވައި މިއަދު އަލުން ރައީސް އޮފީހާ އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހަވާލުވެގެން ހުންނަ އިރު، އިބޫގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ މީހުން ދަސް ކުރަން ޖެހޭ އެތަށް ފިލާވަޅެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއް ކަމަކީ މީހާ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަރަނީ މޮޅެތި ރައްދުތައް ދިނުމާއި ހިޔަލު ތަފާތުވާ މީހުންނާ މެދު ހަޑި ހުތުރު ގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކައިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި ސިޔާސީ ކުރިއެރުން ލިބެނީ އެންމެ އަވަހަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާ، މީޑިއާ ސްޓަންޓު ޖައްސާ ބަޔަކަށް ވެސް ނޫނެވެ.

އިބޫގެ ފަރާތުން އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ރައީސް ކަމާ ހަމައަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހުރިހާ ފިކުރެއްގެ މީހުންގެ ވާހަކަތައް ވެސް އަޑު އަަހާ، މަޑު މައިތިރި ކަމާއި ސުލްހަޔަށް ލޯބި ކުރައްވާތީ އެވެ. ތާއީދު ކުރައްވާ ޕާޓީއަށް ވަފާތެރިވެ، އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްގެނެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ވަރުގަދަ ހަތަރު ސިޔާސީ ލިޑަރުންގެ ތާއީދާއެކު ވެރިކަންކޮށްލަން ލިބުނު ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކަށް އިބޫ ވާނެ އެވެ.