ވިޔަފާރި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަންއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

Nov 21, 2018
2

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ގޭމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ކަރަމް ވިދާޅުވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އާ އެކްސްކޯގެ މެންބަރުންނާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން އުންމީދު އާ ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ދާއިރާއަށް ވަރަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުން. އެ އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު ދެއްވި،" ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ތަމްސީލްކުރާ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމާ އަލީ ވަހީދު ހަވާލުވެވަޑައި ގެންނެވީ ނިމިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އަދި މަގާމާ ހަވާލު ވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ދަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.