ސިއްހަތު

ހަޔާތުގެ އުފުލާއި ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ޔޯގާ މުހިންމު!

ޔޯގާ ހެދުމަކީ އެއިން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހަށިގަނޑަށާއި ސިކުނޑިއަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. މިހާރުވެސް ޔޯގާ ހަދާނަމަ އޭގެ ފައިދާތައް އިހުސާސް ކުރެވިދާނެ އެވެ.

އަލަށް ޔޯގާ ހަދަން ފަށާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މީހާ އެހާ ފްލެކްސިބަލް ނުވިޔަސް ޔޯގާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއަކީ ފްލެކްސިބިލިޓީ އިތުރުކޮށް ދިނުމެވެ. އާދަކޮށް ޔޯގާ ހަދާނަމަ މަޑުމަޑުން ފްލެކްސިބިލިޓީ އިތުރުވެ ދުވަހަކު ހީވެސް ނުކުރާހާ ޕޯސްތައް ހެދިދާނެ އެވެ. އަދި ގައިގައި ރިއްސާ ރިއްސުމާއެކު އެކި އެކު ތަދުތައް ވެސް ފިލައިގެން ދެއެވެ. މިއީ ޔޯގާގައި މުޅި ހަށިގަނޑު ސްޓްރެޗް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ފޮނިނަތީޖާ އެވެ.

ޔޯގާގެ ސަބަބުން މީހާގެ ގައިގެ ބާރުގަދަވެ ހަކަތަ އިތުރު ކޮށްދެ އެވެ. ޔޯގާގައި ހަދަނީ ހަމައެކަނި ސްޓްރެޗިން އާއި ގުދުވެގެން ހަދާ ޕޯސްތަކެއް ނޫނެވެ. މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ހަދާ ޕޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކުގައި ވަރުޖެހި ބާރުގަދަ ވެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އާތްރައިޓިސް ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ. ހަމައެކަނި ޖިމަކަށް ގޮސް ބަރު އުފުލާނަމަ، ބާރު ހުއްޓަސް މީހާ ފްލެކްސިބަލްއެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޔޯގާ އިން މަސްތައް ޓޯންވުމާއެއެކު ފްލެކްސިބަލްވެސް ވެއެވެ.

ޔޯގާއަކީ މައިބަދަށް އަށް ރަނގަޅު ކަސްރަތެކެވެ. މައިބަދައިގެ ޑިސްކު ތަކަށް ޔޯގާގެ ސަބަބުން ހަރަކާތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބި ދެއެވެ. މިގޮތުން ފަހަތަށް އަދި ކުރިޔަށް ގުދު ވެގެން ހަދާ ޕޯސްތަކުގެ ސަބަބުން މި ބަދަތަކަށް ކަސްރަތު ލިބި ފައިދާތަކެއް ކުރާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޔޯގާ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ދައުރު ކުރުން އިތުރު ކޮށްދެ އެވެ. ޔޯގާގައި ހަދާ ރިލޭކްސޭޝަން ކަސްރަތުތަކުގެ ސަބަބުން އަތާއި ފައިގައި ލޭ ދައުރު ކޮށްދިނުން އިތުރު ކޮށްދެއެވެ. ޔޯގާގެ ޕޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ހުންނަ ނުރަނގަޅު ލޭ އަލުން އޮކްސިޖެނޭޓްކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ލޭ ދައުރު ކުރުން ރަނގަޅު ކޮށްލައެވެ.

މިގޮތުން ހެޑްސްޓޭންޑް އާއި ޝޯލްޑާ ސްޓޭންޑްގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު ލޭ އަލުން ހިތަށް ފޮނުވައިދީ ތާޒާކޮށް ދެއެވެ. އަދި ހީމޯގްލޮބިންއާ ރެޑް ސެލްސް އިތުރުކޮށްދީ ލޭގަނޑު ކުރުމުގެ ޕްރޯޓީން މަދުކޮށްދެ އެވެ.

ޔޯގާގެ ސަބަބުން ލިންފް ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވެސް ވަރުގަދަކޮށް ދެއެވެ. ޔޯގާ ގައި ހަދާ ޕޯސް ތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް، ގުނަވަންތައް ހަރަކާތްތެރި ކުރުމުން ލިންފް ހުސް ކުރެއެވެ. އެއިން ލިންފަޓިކް ސިސްޓަމް އިން އިންފެކްޝަންތަކާއި، ކެންސަރު ފަތުރާ ސެލްތައް ނައްތާލާ، އަދި ސެލްތަކުގެ ފަންކްޝަން ރަނގަޅުކޮށް ދެއެވެ.

ޔޯގާއިން އުފާވެރިކަން ވެސް ގެނެސް ދެއެވެ. ގަވާއިދުން ޔޯގާ ހަދާނަމަ ޑިޕްރެޝަނުން ދުރުކޮށްދީ މިހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ސެރޯޓިން އިތުރު ކޮށްދީ ސްޓްރެސް ދަށްކޮށްދޭނެ އެވެ.

ޔޯގާއިން މިހާ ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރާއިރު ޔޯގާ ހެދުމަށް މާ ގިނަ އިކުއިޕްމަންޓެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މިއީ ހަމަ ގޭގައި ވެސް އެކަނި ހަދާލެވޭ ކަސްރަތުތަކެކެވެ. ޔޯގާ ހެދުމަށް ހިތްވަރަކާއި، ޔޯގާ މެޓަކާއި، ވަގުތު ހޯދައިގެން ކުރުމުން ޔަގީނުންވެސް މީހާ ތާޒާ ވާނެއެވެ.